PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wydanie prawa jazdy po egzaminie

Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wydanie prawa jazdy po egzaminie:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

Uwaga: Opłatę za wydanie prawa jazdy należy uiścić po zdanym egzaminie na konto urzędu, który będzie wydawał prawo jazdy.

Potwierdzenie wpłaty należy  dostarczyć do Urzędu (ul. Wilanowska 2) lub przesłać skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres: wk@gdansk.gda.pl

Ważne! Bez dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję prawa jazdy w  PWPW S.A.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłatę administracyjną i opłatę ewidencyjną można uiścić za pośrednictwem:

Kwota Tytuł płatności  
100,50 zł za wydanie prawa jazdy (w tym opłata administracyjna 100,00 zł, opłata ewidencyjna 0,50 zł) Zapłać
 • kartą płatniczą bezpośrednio na stanowisku obsługi,
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat i prowizji):
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Lastadia 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat i prowizji).
  • ul. Garncarska 23,
  • ul. Cieszyńskiego 36,
  • ul. Grunwaldzka 92/98,
  • ul. Ogarna 116,
  • ul. Uphagena 27,
  • ul. Rakoczego 17,
  • ul. Kołobrzeska 43,
 • w formie gotówkowej i bezgotówkowej w opłatomatach znajdujących się w Zespołach Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat i prowizji).
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Żaglowa 11,
  • ul. Partyzantów 74.

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 50 1240 1268 1111 0010 7094 9851
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy 100 zł +opłata ewidencyjna 0,50 zł, imię i nazwisko")

Termin i sposób załatwiania:

Prawa jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie - czas oczekiwania na zamówione prawo jazdy wynosi około dwóch tygodni.

O tym, że prawo jazdy jest do odbioru powiadomimy SMS-em lub e-mailem, który został podany we wniosku. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy dokument jest do odbioru wchodząc na stronę infocar.pl.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 10,11,12,13

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Praw Jazdy
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
sekretariat tel. 58 323 71 67
e-mail: wk@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1212 ze zm.),
 • Ustawa z dnia z 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r., poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022 r., poz. 1857).

Inne informacje:

Uwaga! Odbioru prawa jazdy można dokonać tylko i wyłącznie w oddziale:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 10, 11, 12, 13

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą Urząd Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; fax: +48 58 302 39 41.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6.1 c RODO, w celu realizowania zadań w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami wynikających z  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: administrator systemu CEPiK – Minister Cyfryzacji, Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczypospolita Polska jest członkiem oraz zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu sporządzenia aktu zgonu osoby, której dotyczą, lub otrzymania informacji o zgonie tej osoby z rejestru PESEL, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną; przekazanie akt następuje również w przypadku zmiany właściwości miejscowej organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania i uzupełnienia.

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest PanI/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odmowa wykonania wnioskowanej czynności administracyjnej.

9. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.