PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

We kindly inform you that the official language in the Gdańsk City Hall is Polish. If you are unable to communicate in Polish, in order to ensure efficient service, please come with a person who speaks this language or authorize such a person to handle your case.

Legal basis: Article 4 and 5 Act of October 7, 1999 on the Polish language.

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Gdańsku obowiązującym językiem jest język polski. Jeżeli nie jesteś w stanie porozumieć się w języku polskim, w celu zapewnienia sprawnej obsługi, przyjdź z osobą mówiącą w tym języku lub upoważnij taką osobę do załatwienia twojej sprawy.

Podstawa prawna: Art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.).

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI POJAZDU  NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE (z wyjątkiem potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia pojazdu OC).

UWAGA: Jeżeli dokonuje rejestracji inna osoba, nie będąca właścicielem pojazdu, do dokumentów do rejestracji załącza upoważnienie od właściciela do zarejestrowania w jego imieniu pojazdu!

W przypadku, gdy jest dwóch właścicieli/nabywców, a przychodzi jeden z nich, konieczne jest upoważnienie od drugiego ze współwłaścicieli.

Jeżeli właściciel opłacił za rejestrację, do dokumentów proszę dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty !

Oświadczenie o miejscu zamieszkania, jeżeli właściciel pojazdu nie posiada stałego/czasowego meldunku albo jest zameldowany w innej gminie.

Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe; o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

1. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • dowód osobisty* (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny*pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy - dotyczy samochodów osobowych i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kat. homologacyjna L7e) i podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kat. homologacyjna L6e). W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem tego salonu, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy,
 • oświadczenie w przypadku osób fizycznych o dacie sprowadzenia pojazdu
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane** (na zaświadczeniu  o badaniu technicznym obowiązkowo wpisany podrodzaj pojazdu) albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, lub w przypadku nowego pojazdu - świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym, (nie dotyczy dowodu rejestracyjnego pojazdów krajów UE, ale tylko w zakresie kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym, które odpowiadają kodom stosowanym w polskim dowodzie rejestracyjnym. Dotyczy to tzw. dowodów rejestracyjnych nowego typu z kodami opisanymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia),
 • w przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. - dowód wpłaty, o którym mowa była w uchylonym z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1) w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
  2) dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty* (do wglądu),
 • dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu,
 • dowód rejestracyjny* pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy - dotyczy samochodów osobowych i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kat. homologacyjna L7e) i podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kat. homologacyjna L6e). W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem tego salonu, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane** albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, lub w przypadku nowego pojazdu - świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym, (nie dotyczy dowodu rejestracyjnego pojazdów krajów UE, ale tylko w zakresie kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym, które odpowiadają kodom stosowanym w polskim dowodzie rejestracyjnym. Dotyczy to tzw. dowodów rejestracyjnych nowego typu z kodami opisanymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia)
 • w przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. - dowód wpłaty, o którym mowa była w uchylonym z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1) w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
  2) dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego można dokonać warunkowo, pomimo braku dołączonego do wniosku o rejestrację dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub odprawy celnej - (nie dotyczy tablic czasowych wydanych w celu wykonania badania technicznego). Dokumenty te powinny być dostarczone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

*w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

**Informujemy, iż z dniem 22 września 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802), na mocy której m.in. pojazd sprowadzony z państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa EFTA nie podlega badaniu technicznemu jeżeli:

 • posiada świadectwo homologacji wydane zgodnie z procedurą wspólnotową, szwajcarską lub kraju EFTA i nie upłynął termin jego badania określony polskimi przepisami lub
 • posiada w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA adnotacje o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności.

Pojazdy nie spełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z krajów innych niż UE i EFTA podlegają badaniu technicznemu przed pierwszą rejestracją w kraju. Dotyczy to również taksówki osobowej, pojazdu uprzywilejowanego lub odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.
Ponadto podkreślić należy, iż niezależnie od badań technicznych w celu ustalenia terminu następnego badania technicznego na wniosek posiadacza pojazdu lub skierowanie starosty dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji. Wynika to z faktu, iż zakres danych technicznych pojazdu zawartych w dokumentach rejestracyjnych poszczególnych krajów nie zawiera danych niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego zgodnie z wymogami krajowymi.

Uwaga!
Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu organ rejestracyjny dokonuje czasowej rejestracji z urzędu, wydaje pozwolenie czasowe oraz tzw. stałe tablice rejestracyjne, prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych, a następnie zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny (stały) produkowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.

Opłaty administracyjne:

Kwota Tytuł płatności  
160 zł rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych Zapłać
120 zł rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy motocykli Zapłać
120 zł rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy przyczep, naczep lub ciągników rolniczych Zapłać
110 zł rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy motorowerów Zapłać

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa Zapłać

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę administracyjną należy uiścić za pośrednictwem:

W przypadku dokonywania wpłat, przed przybyciem do urzędu, m.in. przelewem lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego, prosimy o wyszczególnienie, w tytule opłaty: wysokości opłaty administracyjnej..

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta dla opłaty ADMINISTRACYJNEJ: 50 1240 1268 1111 0010 7094 9851
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna w kwocie... za...").

Dowód uiszczenia opłaty prosimy okazać przy złożeniu wniosku.
Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danej procedury urzędowej.

Nr konta dla opłaty SKARBOWEJ: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa za pełnomocnictwo, numer rejestracyjny...").

Dowód uiszczenia opłaty prosimy okazać przy złożeniu pełnomocnictwa.
Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłaty skarbowej
.

W przypadku dokonywania wpłat, przed przybyciem do urzędu, m.in. przelewem lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego, prosimy o wyszczególnienie w tytule opłaty wysokości opłaty administracyjnej oraz, a także wpisanie numeru nadwozia oraz marki pojazdu.

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłoczne wydanie pozwolenia czasowego osobie składającej wniosek na okres 30 dni do czasu zrealizowania przez PWPW S.A. w Warszawie zamówienia na spersonalizowany dowód rejestracyjny.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu stałego, a w przypadku osoby prawnej w urzędzie właściwym dla miejsca jej siedziby. Mieszkańcy Gdańska wniosek składają w:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 5
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
stanowisko 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
stanowisko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Informacja Referatu Rejestracji Pojazdów: tel.: 58 323 71 70
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu: tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Rejestracji Pojazdów
ul. Bernarda Milskiego 1
80-809 Gdańsk
sekretariat 58 323 71 67
e-mail: wk@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie rejestracji przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji prawo złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r., poz. 1848),
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

Inne informacje:

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest ich tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. (Nie dotyczy: 1. Dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie; 2. Świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu).

Zgodnie z art. 4 i art. 5 ustawy o języku polskim:
Art. 4 Język polski jest językiem urzędowym:
1) konstytucyjnych organów państwa;
2) organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
3) terenowych organów administracji publicznej;
4) instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych;
5) organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt 1 i pkt 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
6) organów samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów organizacji społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne.
Art. 5
1. Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych organom, o których mowa w art. 4.

INFORMACJA - recykling pojazdów

W związku z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 72 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) - rejestracji pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. dokonuje się po przedstawieniu zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 140 z późn. zm.), oprócz obecnie wymaganych dokumentów, dowodu wpłaty, o którym mowa była w art. 12 ust. 2 w/w ustawy lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o których mowa była w art. 11 ust. 4 tej ustawy albo faktury, zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd rejestrowany jest po raz pierwszy. Przepis ten dotyczy pojazdów samochodowych zaliczonych do kategorii M1 i N1- są to pojazdy:
 • Kategoria M1 - pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy.
 • Kategoria N1 - pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony.

Wprowadzający pojazd (nie więcej niż 1000 pojazdów w roku kalendarzowym, może nie zapewniać sieci) oraz podmiot nie będący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrz wspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, są obowiązani do wniesienia, na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500,00 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek NFOŚiGW w BGK III o/ Warszawa nr:
65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Wprowadzający pojazd podlegający obowiązkowi zapewnienia sieci jest obowiązany dołączyć do faktury wystawionej nabywcy pojazdu oświadczenie lub dowód wpłaty za brak sieci.

Dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu.

Przypominamy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o recyklingu, wprowadzenie pojazdu następuje z dniem:
 • wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi – w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium kraju,
 • dopuszczenia go do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu,
 • wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Opłaty administracyjne:

Opłata za tablice rejestracyjne:

 • samochodowe - 80,00 zł,
 • motocyklowe - 40,00 zł,
 • motocyklowe - 80,00 zł (2 sztuki - motocykle trójkołowe kat. L5),
 • motorowerowe - 30,00 zł,
 • motorowerowe - 60,00 zł (2 sztuki - motorowery trójkołowe kat. L2),
 • indywidualne - 1000,00 zł,
 • zabytkowe samochodowe - 100,00 zł,
 • zabytkowe motocyklowe - 50,00 zł,
 • zabytkowe motorowerowe - 40,00 zł,

Opłata za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
 • pozwolenia czasowego - 13,50 zł,
 • kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł,

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą Urząd Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 52 44 500.

2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) dopuszczenia pojazdu do ruchu,

b) obsługi pojazdów dopuszczonych do ruchu,

c) wyrejestrowania pojazdu.

Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk. Jednocześnie informuję, iż Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem naszego państwa, które nie są uznawane za odbiorców.

4. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej jedynie w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu skreślenia przedsiębiorcy z rejestru lub instruktora z ewidencji, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną.

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania.

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odmowa wykonania wnioskowanej czynności administracyjnej.

9. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku: e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 52 44 500.