PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Profil kandydata na kierowcę

Profil kandydata na kierowcę
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

We kindly inform you that the official language in the Gdańsk City Hall is Polish. If you are unable to communicate in Polish, in order to ensure efficient service, please come with a person who speaks this language or authorize such a person to handle your case.

Legal basis: Article 4 and 5 Act of October 7, 1999 on the Polish language.

Звертаємо Вашу увагу, що офіційною мовою мерії Гданська є польська мова. Якщо ви не в стані спілкуватися польською мовою, для забезпечення ефективного обслуговування, будь ласка, приходьте з особою, яка володіє цією мовою, або уповноважте таку особу вирішити ваше питання.

Відповідно до ст.4 та ст. 4 Закону від 7 жовтня 1999 року «Про польську мову» (єдиний текст: Дзєннік устав (Законодавчий вісник) від 2021 р., поз. 672 зі змінами).

Обращаем Ваше внимание на то, что официальным языком мэрии Гданьска является польский. Если вы не в состоянии общаться на польском языке, то для обеспечения эффективного обслуживания приходите с кем-либо, говорящим на этом языке, или уполномочьте его заниматься вашим делом.

Правовая основа: ст 4 и ст.4 Закона от 7 октября 1999 года «О польском языке» (единый текст: Дзенник устав (Законодательный вестник) от 2021 г., поз. 672 с поправками).

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Gdańsku obowiązującym językiem jest język polski. Jeżeli nie jesteś w stanie porozumieć się w języku polskim, w celu zapewnienia sprawnej obsługi, przyjdź z osobą mówiącą w tym języku lub upoważnij taką osobę do załatwienia twojej sprawy.

Podstawa prawna: Art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.).

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • orzeczenie lekarskie  wydane na podstawie art.  75 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie art.  82 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – w przypadku kat. C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E, pozwolenia do kierowania tramwajem,
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat / kat AM,A1,B1,B,T /,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy – w przypadku rozszerzania uprawnień, wymiany zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
 • uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku, gdy prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy; do dokonanego tłumaczenia tłumacz/konsul dołącza w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu;
 • cudzoziemiec* ubiegający się o wydanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • fotografia:
  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami;
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku;
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemiec* ubiegający się o wydanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
 • Zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 10, 11, 12, 13

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 5
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
stanowisko 15, 16

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Praw Jazdy
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
sekretariat tel. 58 323 71 67
e-mail: wk@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2023r.,  poz. 622 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 ze zm.),

Inne informacje:

Zgodnie z art. 4 i art. 5 ustawy o języku polskim:
Art. 4 Język polski jest językiem urzędowym:
1) konstytucyjnych organów państwa;
2) organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
3) terenowych organów administracji publicznej;
4) instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych;
5) organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt 1 i pkt 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
6) organów samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów organizacji społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne.
Art. 5
1. Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych organom, o których mowa w art. 4.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą Urząd Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; fax: +48 58 302 39 41.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6.1 c RODO, w celu realizowania zadań w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami wynikających z  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: administrator systemu CEPiK – Minister Cyfryzacji, Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczypospolita Polska jest członkiem oraz zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu sporządzenia aktu zgonu osoby, której dotyczą, lub otrzymania informacji o zgonie tej osoby z rejestru PESEL, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną; przekazanie akt następuje również w przypadku zmiany właściwości miejscowej organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania i uzupełnienia.

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odmowa wykonania wnioskowanej czynności administracyjnej.

9. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.