PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zaświadczenie o samodzielności lokalu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać droga elektroniczną poprzez ePUAP.

Złożona informacja musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek osoby fizycznej lub prawnej, która ze względu na swój interes prawny wnosi o wydanie zaświadczenia tj. np. wniosek właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, wniosek inwestora.

Wymagane załączniki do wniosku:

 • oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia lub zaświadczeń (za każdy lokal w kwocie 17,0 zł), oraz wniesienia opłaty skarbowej (w kwocie 17,0 zł) za udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (bez wniesienia ww. opłat skarbowych wnioski nie mogą być merytorycznie rozpatrzone),
 • wypis z KRS lub z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy firm),
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (inwestycje przeprowadzone na obszarach nie objętych planem miejscowym) dla budynków wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 1995 r.,
 • kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub na wykonanie robót budowlanych – składają inwestorzy (gdy brak w Kw aktualnych danych dotyczących budynku lub lokalu),
 • dokument o dopuszczeniu budynku do użytkowania (lub jego części dotyczącej wniosku) np. w zależności od rodzaju nieruchomości decyzję zezwalającą na użytkowanie, dowód zgłoszenia do użytkowania lub protokół spisany z współwłaścicielami nieruchomości na okoliczność przekazania do użytkowania lokalu po przebudowie lub lokalu powstałego w wyniku adaptacji poddasza budynku,
 • oświadczenie właściciela, że po zakończeniu budowy/przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub kopia).
 • aktualna inwentaryzacja budowlana - rzuty odpowiednich kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi (w przypadku, gdy pomieszczenia przynależne położone są poza budynkiem należy oznaczyć je na wyrysie z mapy ewidencyjnej), opracowana przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego, lub oznaczeń lokalu/li dokonać na istniejącej dokumentacji technicznej budynku potwierdzonej za zgodność ze stanem faktycznym przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego – 2 egzemplarze rzutów kondygnacji budynku oryginalnie podpisane przez wykonawcę inwentaryzacji lub osobę potwierdzającą za zgodność ze stanem faktycznym rzuty z istniejącej dokumentacji technicznej (art. 2 ust. 5 i 6 ustawy o własności lokali).

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł za lokal Zapłać
17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy Zapłać

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu/li nr ......, położonego przy ul. ...... na terenie działki nr ...... obręb ......, oraz opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/li nr ...... położonych przy ul. ...... na działce nr ......")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 7 dni - gdy wniosek jest kompletny,
 • odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia na podstawie art. 219 Kpa, na które służy zażalenie.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk
punkt informacji

tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk
pokój nr 102
tel.: 58 323 69 43; 58 323 69 77

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - art. 217 i 219,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. : Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) - art. 2 ust. 2 i 3,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830).

Inne informacje:

- nie dotyczy -