Zaświadczenie o samodzielności lokalu

A
A
Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018 r.

  Formularze do pobrania:

  Rezerwacja wizyty:

  - nie dotyczy -

  Złóż wniosek przez Internet:

  - nie dotyczy -

  Wymagane dokumenty:

  Wniosek osoby fizycznej lub prawnej, która ze względu na swój interes prawny wnosi o wydanie zaświadczenia tj. np. wniosek właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, wniosek inwestora.

  Wymagane załączniki do wniosku:

  • oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia lub zaświadczeń (za każdy lokal w kwocie 17,0 zł), oraz wniesienia opłaty skarbowej (w kwocie 17,0 zł) za udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (bez wniesienia ww. opłat skarbowych wnioski nie mogą być merytorycznie rozpatrzone),
  • wypis z KRS lub z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy firm),
  • wypis z Księgi wieczystej nieruchomości (można wydrukować z Internetu z ogólnokrajowego rejestru ksiąg wieczystych) dotyczący nieruchomości zabudowanej lub nieruchomości lokalowej,
  • kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub na wykonanie robót budowlanych – składają inwestorzy (gdy brak w Kw aktualnych danych dotyczących budynku lub lokalu),
  • dokument o dopuszczeniu budynku do użytkowania (lub jego części dotyczącej wniosku) np. w zależności od rodzaju nieruchomości decyzję zezwalającą na użytkowanie, dowód zgłoszenia do użytkowania lub protokół spisany z współwłaścicielami nieruchomości na okoliczność przekazania do użytkowania lokalu po przebudowie lub lokalu powstałego w wyniku adaptacji poddasza budynku,
  • oświadczenie właściciela, że po zakończeniu budowy/przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany,
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub kopia).
  • aktualna inwentaryzacja budowlana - rzuty odpowiednich kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi (w przypadku, gdy pomieszczenia przynależne położone są poza budynkiem należy oznaczyć je na wyrysie z mapy ewidencyjnej), opracowana przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego, lub oznaczeń lokalu/li dokonać na istniejącej dokumentacji technicznej budynku potwierdzonej za zgodność ze stanem faktycznym przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego – 2 egzemplarze rzutów kondygnacji budynku oryginalnie podpisane przez wykonawcę inwentaryzacji lub osobę potwierdzającą za zgodność ze stanem faktycznym rzuty z istniejącej dokumentacji technicznej (art. 2 ust. 5 i 6 ustawy o własności lokali).

  Opłata skarbowa:

  Kwota Tytuł płatności  
  17,00 zł za lokal
  17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy
  • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
  • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
  • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
   • ul. 3 Maja 9,
   • ul. Partyzantów 74,
   • ul. Milskiego 1,
   • ul. Nowe Ogrody 8/12,
   • ul. Wilanowska 2,
  • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

  na rachunek bankowy:

  Urząd Miejski w Gdańsku
  80-803 Gdańsk
  ul. Nowe Ogrody 8/12

  Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
  (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu/li nr ......, położonego przy ul. ...... na terenie działki nr ...... obręb ......, oraz opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/li nr ...... położonych przy ul. ...... na działce nr ......")
  Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
  Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

  Opłaty administracyjne:

  - nie dotyczy -

  Termin i sposób załatwiania:

  • zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 7 dni - gdy wniosek jest kompletny,
  • odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia na podstawie art. 219 Kpa, na które służy zażalenie.

  Miejsce złożenia dokumentów:

  ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
  ul. Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk
  punkt informacjny
  tel. 58 323 69 00

  ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk
  stanowisko 14, 15, 16, 17
  tel. 58 323 60 64 do 67

  ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
  ul. Wilanowska 2
  80-803 Gdańsk
  tel. 58 323 71 30

  Jednostka odpowiedzialna:

  Wydział Gospodarki Komunalnej
  ul. Partyzantów 74B
  80-254 Gdańsk
  pokój nr 102 i 303
  tel.: 58 524 11 67; 58 524 11 73

  Tryb odwoławczy:

  Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - art. 217 i 219,
  • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. : Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) - art. 2 ust. 2 i 3,
  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

  Inne informacje:

  - nie dotyczy -