Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wynajem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego

A
A

Formularze do pobrania:

Wniosek (1.06 MB)

Wzór jak wypełnić wniosek (1.56 MB)

Instrukcja jak wypełnić wniosek WGK (17.69 KB)

załącznik do wniosku (61.05 KB)

Wzór jak wypełnić załącznik do wniosku (235.46 KB)

Art. 233 KK (14.61 KB)

Oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu (26.8 KB)

druk zaświadczenia o zarobkach (45 KB)

Deklaracja o wysokości dochodów (38.8 KB)

Oświadczenie o braku tytułu prawnego (14.37 KB)

Oświadczenie o stanie majątkowym (34.53 KB)

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj, aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i poświadczony przez zarządcę budynku druk wniosku. W przypadku ubiegania się o wynajem lokalu przez małżonków mających osobne miejsca pobytu stałego, małżonkowie składają jeden wspólny wniosek (punkt IV wypełnia zarządca z miejsca zameldowania wnioskodawcy, natomiast punkt VI wypełnia zarządca z miejsca zameldowania współmałżonka wnioskodawcy). W przypadku braku zameldowania, wniosek wypełnia się z ostatniego miejsca zameldowania,
 • Załącznik do wniosku - do pobrania,
 • w przypadku posiadania innego miejsca zamieszkiwania (niż zameldowanie) – wnioskodawca składa oświadczenie o adresie zamieszkania wraz z informacją czy zawarł umowę najmu lokalu (kserokopie umowy najmu należy dołączyć do wniosku),
 • zaświadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku (średnia brutto z wyszczególnieniem odliczeń tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe, kosztów uzyskania). Druk zaświadczenia jest do pobrania poniżej wraz z drukiem wniosku,
 • kopia PIT-36/37 za rok poprzedzający złożenie wniosku,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej, renty, emerytury),
 • w przypadku braku zameldowania w Gdańsku – oprócz wypełnienia punktu IV wniosku z ostatniego miejsca zameldowania – należy złożyć dokumenty, potwierdzające faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Gdańsk oraz kopię dowodu osobistego
 • pozostałe oświadczenia do pobrania.


Z uwagi na indywidualne rozpatrywanie każdego wniosku o udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Gdańska mogą być niezbędne inne dokumenty niż w/wym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ostateczna weryfikacja wniosków złożonych w danym roku nastąpi do końca I kwartału roku następnego. Mając na uwadze zwiększona ilość wpływających wniosków, termin rozpatrzenia sprawy może ulec przedłużeniu.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Raz w roku sporządza się wykaz osób/rodzin spełniających przesłanki umożliwiające udzielenie pomocy w wynajęciu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu TBS następuje według kolejności umieszczenia na wykazie i jest uzależniony od ilości pozyskiwanych wolnych lokali.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64 60 65, 60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Lokalowy
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk
tel. 58 323-69-39, 58 323-69-78

Realizacja wykazu osób-rodzin zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu TBS

tel. 58 323-69-46

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182, 1309)
 • ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2195.)
 • Uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 4304).

Inne informacje:

Przyjęcia interesantów odbywają się na Sali Obsługi przy ul. Partyzantów 74 (budynek B – na parterze) – stanowiska Nr 3 i Nr 4

 • poniedziałek 8.00 - 16.00
 • wtorek 8.00 - 16.00
 • środa 8.00 - 17.00
 • czwartek 14.00 - 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Za potwierdzenie kserokopii dokumentu z oryginałem - opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł - za każdą stronę kserokopii.