PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wynajem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wynajem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Podanie we wniosku danych w postaci numeru telefonu oraz (lub) adresu e-mail jest nieobowiązkowe, jednakże ich podanie ułatwi kontakt z wnioskodawcą w trakcie prowadzonej sprawy mieszkaniowej oraz może umożliwić przekazanie niezbędnych informacji bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w Urzędzie.

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj, aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i poświadczony przez zarządcę budynku druk wniosku. W przypadku ubiegania się o wynajem lokalu przez małżonków mających osobne miejsca pobytu stałego, małżonkowie składają jeden wspólny wniosek (punkt IV wypełnia zarządca z miejsca zamieszkiwania współmałżonka wnioskodawcy, natomiast punkt VI wypełnia zarządca z miejsca zameldowania współmałżonka wnioskodawcy). W przypadku braku zameldowania, wniosek wypełnia się z ostatniego miejsca zameldowania,
 • Załącznik do wniosku - do pobrania,
 • w przypadku posiadania innego miejsca zamieszkiwania (niż zameldowanie) – wnioskodawca składa oświadczenie o adresie zamieszkania wraz z informacją czy zawarł umowę najmu lokalu (kserokopie umowy najmu należy dołączyć do wniosku),
 • zaświadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku (średnia brutto z wyszczególnieniem odliczeń tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe, zdrowotne, kosztów uzyskania, podatku od osób fizycznych). Druk zaświadczenia jest do pobrania wraz z drukiem wniosku,
 • kopia PIT-36/37 za rok poprzedzający złożenie wniosku,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu renty, emerytury),
 • w przypadku braku zameldowania w Gdańsku – oprócz wypełnienia punktu IV wniosku z ostatniego miejsca zameldowania – należy złożyć dokumenty, potwierdzające faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Gdańsk oraz kopię dowodu osobistego
 • pozostałe oświadczenia do pobrania.


Z uwagi na indywidualne rozpatrywanie każdego wniosku o udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Gdańska mogą być niezbędne inne dokumenty niż wyżej wymienione. Wniosek można składać od 1 stycznia do 31 października. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ostateczna weryfikacja wniosków złożonych do końca października nastąpi do końca stycznia roku następnego. Mając na uwadze zwiększoną ilość wpływających wniosków, termin rozpatrzenia sprawy może ulec przedłużeniu.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Raz w roku sporządza się listy osób/rodzin spełniających przesłanki umożliwiające udzielenie pomocy w wynajęciu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu TBS następuje według kolejności umieszczenia na liście zgodnej z uzyskaną punktacją i jest uzależniony od ilości pozyskiwanych wolnych lokali.

Termin składania wniosków:  od 1 stycznia do 31 października każdego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500- Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk

punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Lokalowy
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk
tel. 58 323-69-39, 58 323-69-78, 58 323-69-34, 58 323-69-76, 58 323-69-70

Realizacja wykazu osób-rodzin zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu TBS:

tel. 58 323-69-46

e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 172)
 • ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2224, z 2022 r. poz. 807)
 • Uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego, z późn. zm.

Inne informacje:

Referat Lokalowy (ul. Partyzantów 74B) przyjmuje Klientów po umówieniu pod nr tel.: (58) 323 69 09 lub bezpośrednio przez stronę internetową. Referat Lokalowy nie przyjmuje interesantów w czwartki.

Wnioski i wszelkie dokumenty należy przekazywać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub osobiście do Zespołów Obsługi Mieszkańców nr 1, 3 i 4.