PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wynajem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj, aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i poświadczony przez zarządcę budynku druk wniosku. W przypadku ubiegania się o wynajem lokalu przez małżonków mających osobne miejsca pobytu stałego, małżonkowie składają jeden wspólny wniosek (punkt IV wypełnia zarządca z miejsca zamieszkiwania współmałżonka wnioskodawcy, natomiast punkt VI wypełnia zarządca z miejsca zameldowania współmałżonka wnioskodawcy). W przypadku braku zameldowania, wniosek wypełnia się z ostatniego miejsca zameldowania,
 • Załącznik do wniosku - do pobrania,
 • w przypadku posiadania innego miejsca zamieszkiwania (niż zameldowanie) – wnioskodawca składa oświadczenie o adresie zamieszkania wraz z informacją czy zawarł umowę najmu lokalu (kserokopie umowy najmu należy dołączyć do wniosku),
 • zaświadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku (średnia brutto z wyszczególnieniem odliczeń tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe, kosztów uzyskania). Druk zaświadczenia jest do pobrania poniżej wraz z drukiem wniosku,
 • kopia PIT-36/37 za rok poprzedzający złożenie wniosku,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej, renty, emerytury),
 • w przypadku braku zameldowania w Gdańsku – oprócz wypełnienia punktu IV wniosku z ostatniego miejsca zameldowania – należy złożyć dokumenty, potwierdzające faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Gdańsk oraz kopię dowodu osobistego
 • pozostałe oświadczenia do pobrania.


Z uwagi na indywidualne rozpatrywanie każdego wniosku o udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Gdańska mogą być niezbędne inne dokumenty niż w/wym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ostateczna weryfikacja wniosków złożonych w danym roku nastąpi do końca I kwartału roku następnego. Mając na uwadze zwiększona ilość wpływających wniosków, termin rozpatrzenia sprawy może ulec przedłużeniu.

Opłata skarbowa:Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Raz w roku sporządza się wykaz osób/rodzin spełniających przesłanki umożliwiające udzielenie pomocy w wynajęciu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu TBS następuje według kolejności umieszczenia na wykazie i jest uzależniony od ilości pozyskiwanych wolnych lokali.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64 60 65, 60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Lokalowy
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk
tel. 58 323-69-39, 58 323-69-78, 58 323-69-34, 58 323-69-76, 58 323-69-97

Realizacja wykazu osób-rodzin zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu TBS

tel. 58 323-69-46

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182, 1309)
 • ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2195.)
 • Uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 4304).

Inne informacje:

Referat Lokalowy (ul. Partyzantów 74B) przyjmuje Klientów wyłącznie po umówieniu pod nr tel.: (58) 323 69 09 lub bezpośrednio przez stronę internetową.

Uprzejmie prosimy nie dostarczać, bez wezwania, żadnych dokumentów osobiście do Referatu Lokalowego. Wnioski i wszelkie dokumenty należy przekazywać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub do wrzutni usytuowanej w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.