Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wynajem lokalu mieszkalnego i najem socjalny lokalu

A
A

Formularze do pobrania:

Wniosek (1.06 MB)

Wzór jak wypełnić wniosek (1.56 MB)

Instrukcja jak wypełnić wniosek WGK (17.69 KB)

załącznik do wniosku (61.05 KB)

Wzór jak wypełnić załącznik do wniosku (235.46 KB)

Oświadczenie o stanie majątkowym. (34.53 KB)

Oświadczenie o braku tytułu prawnego (14.37 KB) 

Druk zaświadczenia o zarobkach (45 KB)

Oświadczenie o nie posiadaniu tytyłu prawnego do lokalu (26.8 KB)

Art. 233 KK i klauzula RODO (15.76 KB)

Deklaracja o wysokości dochodów (38.8 KB)

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj, aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i poświadczony przez zarządcę budynku druk wniosku. W przypadku ubiegania się o wynajem lokalu przez małżonków mających osobne miejsca pobytu stałego, małżonkowie składają jeden wspólny wniosek (punkt IV wypełnia zarządca z miejsca zameldowania wnioskodawcy, natomiast punkt VI wypełnia zarządca z miejsca zameldowania współmałżonka wnioskodawcy). W przypadku braku zameldowania, wniosek wypełnia się z ostatniego miejsca zameldowania,
 • Załącznik do wniosku - do pobrania,
 • w przypadku posiadania innego miejsca zamieszkiwania (niż zameldowanie) – wnioskodawca składa oświadczenie o adresie zamieszkania wraz z informacją czy zawarł umowę najmu lokalu (kserokopie umowy najmu należy dołączyć do wniosku),
 • zaświadczenie o zarobkach za okres 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku (średnia brutto z wyszczególnieniem odliczeń tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe, kosztów uzyskania). Druk zaświadczenia jest do pobrania poniżej wraz z drukiem wniosku,
 • deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym, oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego. Druk deklaracji i oświadczeń jest do pobrania poniżej,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej, renty, emerytury),
 • w przypadku braku zameldowania w Gdańsku – oprócz wypełnienia punktu IV wniosku z ostatniego miejsca zameldowania – należy złożyć dokumenty, potwierdzające faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Gdańsk oraz kopię dowodu osobistego,
 • pozostałe oświadczenia - do pobrania.


Z uwagi na indywidualne rozpatrywanie każdego wniosku o udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Gdańska mogą być niezbędne inne dokumenty niż w/wym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ostateczna weryfikacja wniosków złożonych w danym roku nastąpi do końca I kwartału roku następnego. Mając na uwadze zwiększona ilość wpływających wniosków, termin rozpatrzenia sprawy może ulec przedłużeniu.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa:

 • 5,00 zł - za każdą stronę kserokopiiOpłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Raz w roku sporządza się wykaz osób/rodzin spełniających przesłanki do zawarcia umowy najmu lokalu, w przypadku nie zakwalifikowania do przydziału lokalu wnioskodawca otrzymuje pisemną odmowę z uzasadnieniem. Wynajem lokalu następuje według kolejności umieszczenia na wykazie i uzależniony jest od ilości pozyskiwanych wolnych lokali.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Lokalowy
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk
tel. 58 323-69-39;  58 323-69-78

Realizacja wykazu osób-rodzin zakwalifikowanych do wynajmu lokalu socjalnego:
tel. 58 323-69-97, 58 323-69-99

Realizacja wykazu osób-rodzin zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego:

tel. 58 323-69-48

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182, 1309)
 • uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego, z późn. zm

Inne informacje:

Przyjęcia interesantów odbywają się na Sali Obsługi przy ul. Partyzantów 74 (budynek B – na parterze) – stanowiska Nr 3 i Nr 4

 • poniedziałek 8.00 - 16.00
 • wtorek 8.00 - 16.00
 • środa 8.00 - 17.00
 • czwartek 14.00 - 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Za potwierdzenie kserokopii dokumentu z oryginałem - opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł - za każdą stronę kserokopii.