PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wynajem lokalu mieszkalnego i najem socjalny lokalu

Wynajem lokalu mieszkalnego i najem socjalny lokalu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj, aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i poświadczony przez zarządcę budynku druk wniosku. W przypadku ubiegania się o wynajem lokalu przez małżonków mających osobne miejsca pobytu stałego, małżonkowie składają jeden wspólny wniosek (punkt IV wypełnia zarządca z miejsca zamieszkiwania współmałżonka wnioskodawcy, natomiast punkt VI wypełnia zarządca z miejsca zameldowania współmałżonka wnioskodawcy). W przypadku braku zameldowania, wniosek wypełnia się z ostatniego miejsca zameldowania,
  • Załącznik do wniosku - do pobrania,
  • w przypadku posiadania innego miejsca zamieszkiwania (niż zameldowanie) – wnioskodawca składa oświadczenie o adresie zamieszkania wraz z informacją czy zawarł umowę najmu lokalu (kserokopie umowy najmu należy dołączyć do wniosku),
  • zaświadczenie o zarobkach za okres 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku (średnia brutto z wyszczególnieniem odliczeń tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe, zdrowotne, kosztów uzyskania i podatku od osób fizycznych). Druk zaświadczenia jest do pobrania wraz z drukiem wniosku,
  • deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym. Druk deklaracji i oświadczenia jest do pobrania,
  • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu renty, emerytury),
  • w przypadku braku zameldowania w Gdańsku – oprócz wypełnienia punktu IV wniosku z ostatniego miejsca zameldowania – należy złożyć dokumenty, potwierdzające faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Gdańsk oraz kopię dowodu osobistego,
  • pozostałe oświadczenia - do pobrania.


Z uwagi na indywidualne rozpatrywanie każdego wniosku o udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Gdańska mogą być niezbędne inne dokumenty niż wyżej wymienione. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ostateczna weryfikacja wniosków złożonych w danym roku nastąpi do końca lutego roku następnego. Mając na uwadze zwiększona ilość wpływających wniosków, termin rozpatrzenia sprawy może ulec przedłużeniu.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Raz w roku sporządza się listy osób i rodzin spełniających przesłanki do zawarcia umowy najmu lokalu. W przypadku nie zakwalifikowania do przydziału lokalu wnioskodawca otrzymuje pisemną odmowę z uzasadnieniem. Wynajem lokalu następuje według kolejności umieszczenia na liście zgodnej z uzyskaną punktacją i uzależniony jest od ilości pozyskiwanych wolnych lokali.

Termin składania wniosków: do końca listopada każdego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk

punkt informacji

tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Lokalowy
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk
tel. 58 323-69-39;  58 323-69-78, 58 323-69-34, 58 323-69-76, 58 323-69-70

Realizacja wykazu osób-rodzin zakwalifikowanych do wynajmu lokalu socjalnego
Realizacja wykazu osób-rodzin zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego:

tel. 58 323-69-90

e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 172)
  • uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego, z późn. zm

Inne informacje:

Referat Lokalowy (ul. Partyzantów 74B) przyjmuje Klientów po umówieniu pod nr tel.: (58) 323 69 09 lub bezpośrednio przez stronę internetową. Referat Lokalowy nie przyjmuje interesantów w czwartki.

Wnioski i wszelkie dokumenty należy przekazywać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub osobiście do Zespołów Obsługi Mieszkańców nr 1, 3 i 4.