PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wynajem lokalu mieszkalnego i najem socjalny lokalu

Wynajem lokalu mieszkalnego i najem socjalny lokalu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania od 1 stycznia 2024 roku:

DRUK WNIOSKU o przydział lokalu (176.06 KB, pdf)

Załącznik nr 1 do wniosku - System Kwalifikacji Punktowej (obowiązkowy) (171.77 KB, pdf)

Załącznik nr 2 do wniosku - Informacja z miejsca zamieszkania wnioskodawcy (obowiązkowy) (110.17 KB, pdf)

Załącznik nr 3 do wniosku - Informacja z miejsca zameldowania wnioskodawcy i lub współmałżonków wnioskodawców i osób pozostających w konkubinacie z wnioskodawcą (140.57 KB, pdf)

Załącznik nr 4 do wniosku - Informacja o posiadanych własnościach (59.28 KB, pdf)

Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia (60.82 KB, pdf)

Załącznik nr 6 do wniosku - Informacja z miejsca zamieszkania współmałżonków wnioskodawców - jeśli zamieszkanie jest inne niż wnioskodawcy (120.5 KB, pdf)

Wnioski o wynajem lokalu mieszkalnego i najem socjalny lokalu można składać w okresie od 1 stycznia do 31 października każdego roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Od dnia 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowy druk wniosku. Podanie we wniosku danych w postaci numeru telefonu oraz (lub) adresu e-mail jest nieobowiązkowe, jednakże ich podanie ułatwi kontakt z wnioskodawcą w trakcie prowadzonej sprawy mieszkaniowej oraz może umożliwić przekazanie niezbędnych informacji bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w Urzędzie.

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj, aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony druk wniosku. W przypadku ubiegania się o wynajem lokalu przez małżonków mających osobne miejsca pobytu stałego, małżonkowie składają jeden wspólny wniosek.
 • Załączniki do pobrania Instrukcja do wniosku i załączników :
 • obowiązkowy załącznik nr 1 - System Kwalifikacji Punktowej,
 • obowiązkowy załącznik nr 2 - Informacja z miejsca zamieszkiwania wnioskodawcy - wypełniony i poświadczony przez zarządcę budynku,
 • załącznik nr 3 - w przypadku posiadania przez wnioskodawcę innego adresu zameldowania niż jego miejsce zamieszkiwania (Informacja z miejsca zameldowania wnioskodawcy),
 • w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada zameldowania - ale posiadał w ostatnich 3 latach przed złożeniem wniosku - należy złożyć wypełniony załącznik nr 3
 • w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada zameldowania i nie posiadał w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku - nie musi składać załącznika nr 3
 • kserokopię umowy najmu lokalu - w przypadku gdy jest zawarta z właścicielem w miejscu zamieszkiwania,
 • zaświadczenie o zarobkach za okres 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku (średnia brutto z wyszczególnieniem odliczeń tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe, zdrowotne, kosztów uzyskania i podatku od osób fizycznych). Do zaświadczenia należy złożyć kserokopię umowy o pracę, zlecenia, o dzieło itp.,
 • deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym. Druk deklaracji i oświadczenia jest do pobrania,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu renty, emerytury),
 • pozostałe załączniki, w zależności od sytuacji:
 • załącznik nr 3 - wypełniony z miejsca zameldowania współmałżonka lub konkubiny wnioskodawcy - w przypadku gdy ten współmałżonek lub konkubent posiada inne zameldowanie niż swoje miejsce zamieszkania,
 • załącznik nr 4 - w przypadku posiadania przez wnioskodawcę lub osoby zgłoszone do wniosku tytułu prawnego do lokalu, budynku, gruntu w formie własności, współwłasności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • załącznik nr 5 - w przypadku gdy do wniosku lub SKP przedkładane są jakiekolwiek informacje o zdrowiu mające wpływ na jego rozpatrzenie na przykład: orzeczenia o niepełnosprawnościach, orzeczenia o konieczności poruszania się na wózku inwalidzkim,
 • załącznik nr 6 - w przypadku gdy współmałżonek lub konkubent wnioskodawcy posiada inne miejsce zamieszkiwania niż miejsce zamieszkania wnioskodawcy.


Z uwagi na indywidualne rozpatrywanie każdego wniosku o udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Gdańska mogą być niezbędne inne dokumenty niż wyżej wymienione. Wniosek można składać od 1 stycznia do 31 października. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ostateczna weryfikacja wniosków złożonych do końca października nastąpi do końca stycznia roku następnego. Mając na uwadze zwiększoną ilość wpływających wniosków, termin rozpatrzenia sprawy może ulec przedłużeniu.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Raz w roku sporządza się listy osób i rodzin spełniających przesłanki do zawarcia umowy najmu lokalu. W przypadku nie zakwalifikowania do przydziału lokalu wnioskodawca otrzymuje pisemną odmowę z uzasadnieniem. Wynajem lokalu następuje według kolejności umieszczenia na liście zgodnej z uzyskaną punktacją i uzależniony jest od ilości pozyskiwanych wolnych lokali.

Termin składania wniosków: od 1 stycznia do 31 października każdego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk

punkt informacji

tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Lokalowy
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk
tel. 58 323-69-39;  58 323-69-78, 58 323-69-34, 58 323-69-76, 58 323-69-70

Realizacja wykazu osób-rodzin zakwalifikowanych do wynajmu lokalu socjalnego
Realizacja wykazu osób-rodzin zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego:

tel. 58 323-69-90

e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 725)
 • uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (t.j. z 2023 r. poz. 4761).

Inne informacje:

Referat Lokalowy (ul. Partyzantów 74B) przyjmuje Klientów po umówieniu pod nr tel.: (58) 323 69 09 lub bezpośrednio przez stronę internetową. Referat Lokalowy nie przyjmuje interesantów w czwartki.

Wnioski i wszelkie dokumenty należy przekazywać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub osobiście do Zespołów Obsługi Mieszkańców nr 1, 3 i 4.