Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku następnym

A
A
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2018 r.

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wymagany formularz.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowymobliczana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim z podziałem na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartościalkoholu oraz  piwo
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 37 500 zł - opłata wynosi 525 zł;
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży;
 2. powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 37 500 zł - opłata wynosi 525 zł;
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży;
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 77 000 zł.-opłata wynosi 2100 zł;
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 77 000 zł. - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży;

Opłatę za korzystanie z zezwolenia  należy wnieść w ustawowym terminie, na indywidualne konto bankowe. W tytule wpłaty należy podać: oznaczenie  przedsiębiorcy, adres  sklepu lub lokalu gastronomicznego wraz z dopiskiem: "Opłata za  zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych".

Opłatę należy wnieść za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Bamku PEKAO S.A lub kasach Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat) mieszczących się w:
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2

Zespoły Obsługi Mieszkańców są czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Termin i sposób załatwiania:

Od 1 do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Handlu
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 218-220
tel. 58 323 62 18-20

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;
 • Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnosić opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku;
 • Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia;
 • Niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia i/lub dokonania opłaty w ustawowym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ustawowego terminu nie złoży oświadczenia z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej oraz nie wniesie raty lub całości opłaty powiększonej o 30 % tej opłaty;
 • W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w wymienionych terminach zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie  nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu  zezwolenia;
 • Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Wpłaty na rzecz Miasta dokonywane bez opłat i prowizji

Wykaz placówek Banku PEKAO S.A świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska. Wpłaty na rzecz Miasta Gdańska przyjmowane są w niżej wymienionych placówkach bez opłat i prowizji.

Nazwa Oddziału/Adres

 Godziny otwarcia

Kontakt

Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23
80-894 Gdańsk

 dni robocze: 08:00-18:00
 w soboty nieczynne

58-323-21-09

Oddział w Gdańsku
ul. Cieszyńskiego 36
80-809 Gdańsk

 dni robocze: 08:00-18:00
 w soboty nieczynne

58-323-27-60

Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 92/98
80-244 Gdańsk

 dni robocze: 08:00-18:00
 w soboty nieczynne

58-341-46-45

Oddział w Gdańsku
ul. Balcerskiego 14d
80-299 Gdańsk

 dni robocze: pn-śr 08:30-16:00
 czw-pt 11:00-18.30
 w soboty nieczynne

58-522-92-32

Oddział w Gdańsku
ul. Ogarna 116
80-826 Gdańsk

 dni robocze: 09:00-17:00
 w soboty nieczynne

58-323-14-50

Oddział w Gdańsku
ul. Dmowskiego 6/2
80-243 Gdańsk

 dni robocze: 09:30-17:00
 w soboty nieczynne

58-341-57-18

Oddział w Gdańsku
ul. Uphagena 27
80-237 Gdańsk

 dni robocze: 09:30-17:00
 w soboty nieczynne

58-340-16-00

Oddział w Gdańsku
ul. Rakoczego 17
80-288 Gdańsk

 dni robocze:

 pon-śr 09:30-17:00

 czw-pt 10:30-18:00
 w soboty nieczynne

58-520-96-40

Oddział w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 43
80-391 Gdańsk

 dni robocze: 08:00-18:00
 w soboty: 09:00-14:00

58-511-27-26

Oddział w Gdańsku
ul. Stary Rynek Oliwski 16
80-321 Gdańsk

 dni robocze: 09:00-17:00
 w soboty nieczynne

58-554-83-68

Oddział w Gdańsku
ul. Hynka 6
80-465 Gdańsk

 dni robocze: 09:15-16:30
 w soboty nieczynne

58-511-12-81

Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk

 dni robocze: 09:00-16:30
 w soboty nieczynne

58-343-98-06

Ponadto wpłat bez opłat i prowizji można dokonywać w lokalizacji Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 9 oraz w kasach dochodowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74;
 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1;
 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12;
 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2.

Zespoły Obsługi Mieszkańców są czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku