PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Regulacja stanu prawnego w tym: przepisanie prawa do lokalu po zgonie najemcy, przywrócenie tytułu prawnego do lokalu utraconego w skutek posiadania zaległości czynszowych oraz potwierdzenie uprawnień do lokalu mieszkalnego, realizacja wyroku sądu o eksmisję w miejscu zamieszkania, przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu.

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj, aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty

Złóż wniosek przez Internet:

 • - nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek wypełniony i  potwierdzony przez zarządcę budynku,
 • zaświadczenie od zarządcy budynku stwierdzające charakter zamieszkiwania w lokalu z informacją o opłatach czynszowych,
 • tytuł prawny wydany na rzecz poprzedniego najemcy /kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem/,
 • w przypadku wyprowadzenia się najemcy po 12 listopada 1994 r. należy dostarczyć rozwiązaną umowę najmu,
 • w przypadku śmierci najemcy należy przedłożyć akt zgonu,
 • w przypadku zamieszkiwania w lokalu jednego z małżonków należy dostarczyć zaświadczenie od zarządcy budynku stwierdzające gdzie i w jakim charakterze zamieszkuje drugi z małżonków /dotyczy to również członków rodziny/,
 • w przypadku braku zameldowania w lokalu, należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające charakter zamieszkiwania w miejscu stałego pobytu oraz dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie do deklarowanej daty,
 • w przypadku przebudowy lokalu należy dostarczyć zgłoszenie lokalu do użytkowania,
 • w przypadku posiadania zaległości czynszowych należy dostarczyć ugodę w sprawie rozłożenia zaległości na raty lub umorzenia zaległości,
 • arkusz inwentaryzacyjny lokalu, dowody osobiste wszystkich osób zameldowanych w danym lokalu
 • pozostałe oświadczenia - do pobrania.

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł - za wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu uprawnień,
 • 5,00 zł - za każdą stronę kserokopiiOpłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

W terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów wydaje się się skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu lub odmowę zawarcia umowy najmu.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Lokalowy
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk

Kontakt telefoniczny:

Przepisanie uprawnień po zgonie najemcy, potwierdzenie uprawnień do lokalu

Legalizacja stanu prawnego i przywrócenie tytułu prawnego do lokalu utraconego wskutek zaległości czynszowych

Przedłużenia umów najmu socjalnego lokali

58 323-69-69, 323-69-71, 323-69-74, 323-69-88, 323-69-50

Realizacja wyroków sądu o eksmisję w miejscu zamieszkania (legalizacja):

58 323-69-90, 323-69-93

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy, wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu, roszczeń można dochodzić w drodze sądowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182, 1309)
 • uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 4304)

Inne informacje:

Referat Lokalowy (ul. Partyzantów 74B) przyjmuje Klientów wyłącznie po umówieniu pod nr tel.: (58) 323 69 09 lub bezpośrednio przez stronę internetową.

Uprzejmie prosimy nie dostarczać, bez wezwania, żadnych dokumentów osobiście do Referatu Lokalowego. Wnioski i wszelkie dokumenty należy przekazywać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub do wrzutni usytuowanej w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.