PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Regulacja stanu prawnego w tym: przepisanie prawa do lokalu po zgonie najemcy, przywrócenie tytułu prawnego do lokalu utraconego w skutek posiadania zaległości czynszowych oraz potwierdzenie uprawnień do lokalu mieszkalnego, realizacja wyroku sądu o eksmisję w miejscu zamieszkania, przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu.

Regulacja stanu prawnego w tym: przepisanie prawa do lokalu po zgonie najemcy, przywrócenie tytułu prawnego do lokalu utraconego w skutek posiadania zaległości czynszowych oraz potwierdzenie uprawnień do lokalu mieszkalnego, realizacja wyroku sądu o eksmisję w miejscu zamieszkania, przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Podanie we wniosku danych w postaci numeru telefonu oraz (lub) adresu e-mail jest nieobowiązkowe, jednakże ich podanie ułatwi kontakt z wnioskodawcą w trakcie prowadzonej sprawy mieszkaniowej oraz może umożliwić przekazanie niezbędnych informacji bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w Urzędzie.

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj, aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek wypełniony i  potwierdzony przez zarządcę budynku,
 • tytuł prawny wydany na rzecz obecnego lub poprzedniego najemcy /kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem/,
 • rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy najmu (jeśli miało miejsce),
 • w przypadku śmierci najemcy należy przedłożyć akt zgonu,
 • w przypadku przebudowy lokalu należy dostarczyć protokół odbioru robót i przyjęcia lokalu do użytkowania,
 • w przypadku posiadania zaległości czynszowych należy dostarczyć ugodę w sprawie rozłożenia zaległości na raty lub umorzenia zaległości,
 • arkusz inwentaryzacyjny lokalu,
 • pozostałe zaświadczenia i oświadczenia - do pobrania.

Opłata skarbowa:

 • 5,00 zł - za każdą stronę kserokopiiOpłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź na złożony wniosek. W przypadku nie spełnienia przesłanek do regulacji stanu prawnego, wnioskodawca otrzymuje pisemną odmowę z uzasadnieniem.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk

punkt informacji
tel. 58 352 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Lokalowy
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk

Kontakt telefoniczny:

Przepisanie uprawnień po zgonie najemcy, potwierdzenie uprawnień do lokalu

58 323-69-74, 58 323-69-69;

Legalizacja stanu prawnego i przywrócenie tytułu prawnego do lokalu utraconego wskutek zaległości czynszowych

58 323-69-73, 58 323-69-88;

Przedłużenia umów najmu socjalnego lokali

58 323-69-47;

Realizacja wyroków sądu o eksmisję w miejscu zamieszkania (legalizacja):

58 323-69-93

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy, wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu, roszczeń można dochodzić w drodze sądowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 172)
 • uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego, z późn. zm.

Inne informacje:

Referat Lokalowy (ul. Partyzantów 74B) przyjmuje Klientów po umówieniu pod nr tel.: (58) 323 69 09 lub bezpośrednio przez stronę internetową. Referat Lokalowy nie przyjmuje interesantów w czwartki.

Wnioski i wszelkie dokumenty należy przekazywać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub osobiście do Zespołów Obsługi Mieszkańców nr 1, 3 i 4.