Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Gospodarki Komunalnej

A
A

Poczta elektroniczna sekretariatu: wgk@gdansk.gda.pl

Siedziba
Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Kartuska 5
 
319
318
Z-ca Dyrektora - Olga Goitowska

Sekretariat
58 323 7080
 
58 323 7063
Kartuska 5
317
Dyrektor Wydziału - Piotr Kryszewski
58 323 7080
 
Kartuska 5
320

Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020 - Łukasz Kłos

58 323 7084
 
Referat Rozwoju Lokalnego
Kartuska 5  320
Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu - Łukasz Kłos
58 323 7084
 
Długi Targ
39/40
203
Główny Specjalista ds. Śródmieścia Gdańska - Monika Nkome Evini
58 526 8117
 
Kartuska 5
315
Analizowanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację programów i konkursów tworzonych przez referat; pozyskiwanie programów wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych z zakresu poprawy jakości przestrzeni miejskiej; organizowanie i nadzorowanie miejskich konkursów grantowych z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej, poprzez nadanie dekoracji artystycznych na elewacjach budynków przy współpracy z ZDiZ; tworzenie programów operacyjnych w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców na podstawie prowadzonego monitoringu potrzeb mieszkańców; inicjowanie organizacji konkursów w jednostkach organizacyjnych Miasta, w celu utrwalania dobrych praktyk i aktywizacji mieszkańców w podnoszeniu jakości życia; monitorowanie realizacji zlecanych jednostkom organizacyjnym Miasta przedsięwzięć z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej.
58 323 7066
58 323 7067
58 323 7043
 
Kartuska 5
315
Edukacja z zakresu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
58 323 7093
58 323 7043
58 323 7064
 
Kartuska 5
315
Komunikacja i monitoring Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
58 323 7075
 
 
 
Referat Lokalowy
 
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
302
Kierownik Referatu - Mirella Doszczak
58 323 6945
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
Sala obsługi
Informacja ogólna

58 323 6909

 
Partyzantów 74
Budynek "B"
102
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

58 323 6943

58 323 6977
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
108
Rozpatrywanie wniosków o najem mieszkania

58 323 6978

58 323 6939

58 323 6934

58 323 6976
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
301

Realizacja listy osób oczekujących na mieszkanie z tytułu Niskich  dochodów

Wykwaterowania na czas remontu  lokalu, wykwaterowania związane z rewitalizacją
58 323 6948
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
301
Wykwaterowania inwestycyjne
58 323 6947
 
Partyzantów 74 Budynek "B"
301

Realizacji listy osób oczekujących na mieszkanie z zasobów TBS

58 323 6946
 
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
303
Realizacja wyroków sądu o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego
58 323 6993
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
304

Realizacja wyroków sądu o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego

 

Programy społeczne

58 323 6998
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
304

Wykwaterowania z budynków o złym stanie technicznym

58 323 6990

 
Partyzantów 74
Budynek "B"
306
Regulacje stanów prawnych lokali zajmowanych bez tytułu prawnego

58 323 6950

58 323 6969

58 323 6973

58 323 6974

58 323 6988
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
307
Mieszkania wspomagane
58 323 6906
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
308

Realizacja listy osób oczekujących na najem socjalny lokalu

Zamiany mieszkań na wniosek najemcy 

58 323 6997

58 323 6999

58 323 6981

 
 
Referat Komunalny
 Kartuska 5
316
Schronisko dla bezdomnych zwierząt i gdański ogród zoologiczny. Utrzymanie czystości i porządku w mieście niezwiązane z pojemnikami na odpady komunalne.
58 323 7091
 
 
Kartuska 5
316
Eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
58 323 7088
58 323 7089
58 323 7090
 
Kartuska 5
314
Kanalizacja deszczowa, infrastruktura odwodnieniowa.
58 323 7085
58 323 7086
58 323 7087
 
 
Referat Ekonomiczny
Nowe Ogrody 8/12
101
Kierownik Referatu Ekonomicznego - Maria Skoroszewska - Romel
58 323 6101
58 323 7063
 Nowe Ogrody 8/12
101
Planowanie i sprawozdawczość budżetu WGK, nadzór nad MOZW
58 323 6161
 
Nowe Ogrody 8/12
119
Opłaty za usługi komunalne, budżet GOK.
58 323 6119
 
Nowe Ogrody 8/12
109
Rozkładanie na raty, umarzanie wierzytelności GN za lokale mieszkalne
58 323 6109
 
Nowe Ogrody 8/12
109
Rozkładanie na raty, umarzanie wierzytelności GN za lokale użytkowe, raty w spłatach kaucji mieszkaniowych, rozliczanie mediów, pożyczki na remonty części wspólnych nieruchomości, rozkładanie na raty kar za sprawozdania z odbioru odpadów komunalnych oraz za niewłaściwą gospodarkę odpadami.
58 323 6197
 
Nowe Ogrody 8/12
117
Nadzór nad GN, TBS "Motława", GTBS, czysze za najem mieszkań
58 323 6117
 
Referat Handlu
Kartuska 5
503
Kierownik Referatu Handlu - Barbara Starkiewicz
58 526 8090
 
Kartuska 5
504
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jarmarki, place handlowe w okresie Wszystkich Świętych, lokalizacje kasyn
58 526 8094
 
Kartuska 5
503
Umowy na reklamę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 526 8091
 
Kartuska 5
504
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 526 8092
58 526 8093
58 526 8095
 
Referat Mobilności Aktywnej
3 Maja 9
033B
Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej - Remigiusz Kitliński
58 526 8081
 
3 Maja 9
033B
Koordynator Projektu Central Meetbike - Grzegorz Krajewski
58 526 8088
 
3 Maja 9
033B
Koordynator Projektu CIVITAS PLUS MIMOSA - Małgorzata Ratkowska
58 526 8082
 
3 Maja 9
033B
Pracownicy Referatu
58 526 8083
58 526 8084
58 526 8085
58 526 8086
58 526 8087
 
 
 
Referat Wymiaru Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
 
 
Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 16
 
Kierownik Referatu Wymiaru Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - Anna Trzuskolas
58 558 95 12
 
 
 
Referat Logistyki i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 
 
Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 7
 
p.o. Kierownik Referatu Logistyki i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - Barbara Dziubich
58 558 95 11
 
Partyzantów 36 bud. D
 
Gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości i porządku w mieście, sprawozdawczość z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.