PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ustalenie numeru porządkowego

Ustalenie numeru porządkowego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

za pośrednictwem strony ePUAP

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
 2. Mapa lub szkic, jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie,
  któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO.
 4. Pełnomocnictwo, jeśli było udzielone.
 5. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli budynek nie jest jeszcze ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego należy podpisać własnoręcznie, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Załatwienie sprawy w terminie 14 dni w formie zawiadomienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254  Gdańsk
Informacja ogólna
tel. 58 532 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

WYDZIAŁ GEODEZJI

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Lastadia 2

80-880 Gdańsk
pokój nr 1.05

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji - Referat Robót Geodezyjnych
ul. Lastadia 2
80-880 Gdańsk
pokój nr 2.08
tel. 58 323 68 68

Tryb odwoławczy:

Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czynność ta podlega kontroli sądów administracyjnych. Zgodnie z art. 53 § 2 tej ustawy: jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Inne informacje:

 1. Numer porządkowy ustala się:
  1. dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
  2. dla obiektów takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
 2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
 3. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Odbiór zawiadomienia:

 1. Odbiór osobisty, jeśli informacja została wpisana we wniosku - pok. nr 2.08 w Wydział Geodezji, ul. Lastadia 2.
 2. List polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 3. ePUAP w przypadku wniosków złożonych w postaci elektronicznej przez ePUAP.