PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można wysłać droga elektroniczną poprzez ePUAP.

Złożona informacja musi być podpisana podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz kserokopie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku tj. ksero książeczki zdrowia psa z danymi osobowymi Właściciela psa oraz numerem identyfikacyjnym psa, ksero aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciw wściekliźnie.

Opłata skarbowa:

  • dowód wpłaty 82,00 złOpłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

  • wystawienie dokumentu następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku,
  • wniosek pobiera się w pokoju nr 316 Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ul. Kartuskiej 5 lub w Zespole Obsługi Mieszkańców,
  • zezwolenie można odebrać osobiście lub poprzez osobę upoważnioną w pokoju nr 316, jw. bądź jako przesyłkę pocztową.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji – pok. 103
tel.: 58 52 44 500 – Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji – pok. 40
tel.: 58 52 44 500 – Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel.: 58 52 44 500 – Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Komunalny
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 316
tel. 58 323 70 91

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu Gminy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580),

Inne informacje:

Właściciel psa zobowiązany jest do powiadomienia organu wydającego zezwolenie o zmianie określonego w decyzji miejsca utrzymywania psa oraz o zbyciu lub śmierci zwierzęcia w ciągu 14 dni od daty zaistniałej zmiany. Przedstawienia wydanej decyzji właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, w której utrzymywany jest pies w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.