PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stypendia i pomoc materialna dla gdańskich uczniów

Stypendia i pomoc materialna dla gdańskich uczniów
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miasto Gdańsk dba o stwarzanie dobrych warunków do nauki poprzez różnorodne formy pomocy. Wspiera zarówno uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak i aktywnych, zdolnych. Dzięki gdańskim stypendiom uczniowie mogą poszerzać horyzonty, zdobywając wiedzę, nowe doświadczenia i umiejętności.

 • zasiłki i stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym
 • stypendia Prezydenta Miasta Gdańska
 • stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły
 • "Wyprawka szkolna 2016" (czytaj TUTAJ)
 • dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - zasiłki i stypendia szkolne

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Rozdz. 8a, art. 90) Urząd Miejski w Gdańsku, jako organ prowadzący szkoły, realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom: wypłaty i rozliczania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Pomoc jest przyznawana zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta Gdańska w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i pokonywania barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Świadczenie stanowi rekompensatę poniesionych kosztów na cele edukacyjne np. zakup odzieży sportowej, zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, opłatę za kursy językowe, koszty wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę, sprzęt komputerowy przeznaczony do nauki, zwrot kosztów za korzystanie z domowego internetu.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) składają rodzice, pełnoletni uczniowie lub dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, tzw. "zerówek", gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Jako zdarzenie losowe należy rozumieć zdarzenie z zachowaniem przesłanki „losowości”, tzn. musi to być zdarzenie nieprzewidywane, niezależne od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności. np. śmierć członka rodziny posiadającego źródło dochodu, pożar mieszkania lub skutki klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczące gospodarstwa domowego ucznia i wpływające na jego edukację.

UWAGA: o zasiłek szkolny należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Termin składania wniosków o stypendium szkolne: 

 • do 15 września - w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu września
 • do 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
 • do 15 lutego - w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego

Składanie dokumentów:
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne realizuje Gdańskie Centrum Świadczeń

Wnioski należy składać:
Osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Godziny obsługi klientów:

         pon: 8.30 – 15.30

wt/czw/pt: 8.30 – 15.00

            śr: 8.30 – 17.00

Korespondencyjnie
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Dodatkowe informacjehttp://www.gcs.gda.pl/pomoc-szkolna/

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego

Stypendium przyznawane jest najlepszym maturzystom oraz uczniom od klasy IV szkoły podstawowej szkół publicznych i niepublicznych pobierającym naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Stypendium przyznawane jest w pięciu kategoriach absolwentom i uczniom spełniającym kryteria określone w regulaminie.

Mogą je otrzymać:

- uczniowie, którzy posiadają osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu), uzyskali odpowiednią do wnioskowanej kategorii stypendium średnią ocen oraz są zwycięzcami, laureatami konkursów/turniejów i olimpiad lub zawodów sportowych odpowiednich dla danej kategorii,

- absolwenci, którzy uzyskali najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskali udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu) oraz są zwycięzcami, laureatami konkursów/turniejów lub olimpiad.

Warunkiem ubiegania się o stypendium w każdej kategorii jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.

Kategorie i kryteria przyznawania stypendiów

Kategoria I

Stypendium może otrzymać absolwent szkoły ponadpodstawowej, który:

uzyskał najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskał udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

1) jest laureatem lub finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2) osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie lub turnieju międzynarodowym lub ogólnopolskim,

3) jest zwycięzcą tj. osiągnął I miejsce w konkursie lub turnieju wojewódzkim.

Kategoria II

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz uzyskał średnią z ocen co najmniej:

a). 5,0 – dla szkół podstawowych,

b). 4,8 – dla szkół ponadpodstawowych,

a także spełnia jeden z poniższych warunków:

1. jest laureatem lub finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2. osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie lub turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

3. uczniowie niepełnosprawni – osiągnięcie I, II lub III miejsca albo wyróżnienia w konkursie/turnieju na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim.

Kategoria III

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz uzyskał średnią z ocen co najmniej:

a). 5,0 – dla szkół podstawowych,

b). 4,8 – dla szkół ponadpodstawowych,

a także spełnia jeden z poniższych warunków:

1. jest laureatem/ finalistą olimpiady na szczeblu wojewódzkim,

2. jest zwycięzcą, tj. osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie/turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu wojewódzkim,

3. uczniowie niepełnosprawni – osiągnięcie I, II lub III miejsca lub wyróżnienia w konkursie/turnieju na szczeblu wojewódzkim,

4. jest laureatem konkursu wojewódzkiego przedmiotowego organizowanego przez Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Kategoria IV - sportowa

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu oraz uzyskał średnią z ocen co najmniej 4,5, a także spełnia jeden z poniższych warunków:

1. zajął 1-8 miejsce na szczeblu międzynarodowym,

2. zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do punktacji „systemu sportu młodzieżowego” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki,

3. zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.

Kategoria V – wybitnych talentów

Stypendium może otrzymać uczeń wskazany przez dyrektora szkoły wykazujący spektakularne osiągnięcia w dziedzinie swoich zainteresowań.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć przygotowaną przez ucznia prezentację multimedialną przedstawiającą osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie w formie pliku o rozmiarze max. 10 MB.

Stypendium w kategorii V jeden uczeń może otrzymać tylko raz w całym okresie pobierania nauki.

Komisja stypendialna dla każdego ucznia, któremu zostało przyznane stypendium przydziela tutora.

Tutor we współpracy z uczniem opracowuje indywidualny program rozwoju ucznia. Program zawiera określony cel, który chce osiągnąć podopieczny oraz wskazanie w jaki sposób mogą być wydatkowane środki z przyznanego stypendium.

Środki na wydatki związane z realizacją programu przekazywane są bezpośrednio do szkoły, która wnioskowała o stypendium.

Kategoria VI - Odyseja Umysłu

 1. Stypendium może otrzymać uczeń od klasy IV szkoły podstawowej szkół publicznych i niepublicznych reprezentujący Polskę w Finale Światowym Odysei Umysłu, który nie korzystał z dofinansowania na pokrycie kosztów podróży.

 2. Wypełniony wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia należy złożyć w szkole ucznia wraz z załącznikami: zaświadczeniem o zakwalifikowaniu się do Finału Światowego Odyseja Umysłu oraz zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo w tym wydarzeniu. Następnie szkoła potwierdza fakt, że uczeń uczęszcza do danej placówki i składa ten wniosek w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12.

 3. Złożone wnioski weryfikowane są pod względem formalnym przez pracownika Wydziału Edukacji i po zaopiniowaniu przez Dyrektora Wydziału Edukacji przedkładane do akceptacji Prezydentowi Miasta Gdańska.

 4. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa 30 października każdego roku.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendium i sposobie składania wniosków:

Uchwała Nr XXII/569/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium

Terminy i sposób składania dokumentów:

Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska wypełnia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń i składa wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia do szkoły do dnia 30 sierpnia. 

Wniosek jest rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną szkoły oraz zostaje uzupełniony przez wychowawcę ucznia. Następnie szkoła wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie jednorazowego stypendium wprowadzając dane do systemu elektronicznego przeznaczonego do realizacji procesu przyznawania jednorazowych stypendiów.

Termin wprowadzania danych z wniosków przez szkoły do systemu elektronicznego upływa z dniem 20 września. 

Dane z wniosków są składane elektronicznie, co nie wymaga potwierdzenia w wersji papierowej.

Do pobrania:

Stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły

Ustawa o systemie oświaty przewiduje udzielanie uczniom pomocy o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Stypendium przyznaje dyrektor szkoły po zasięgniecie opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Każda szkoła indywidualnie ustala szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, powołując komisję stypendialną, która określa średnią ocen i opracowuje regulamin. Wysokość stypendium ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii komisji i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.

Dodatkowe informacje:
dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach

Nieodpłatne dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz gminnego - osłonowego. Dzieci z gdańskich rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1320 zł, tj. 220 procent kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej, mogą skorzystać nieodpłatnie z dożywiania w przedszkolu lub szkole. 

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie

W Gdańsku wniosek o dożywianie dziecka w szkole lub przedszkolu najlepiej przekazać od razu do pracowników właściwego Centrum Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicy. Adresy, kontakt do CPS dostępne są na stronie internetowej Ośrodka. Wystarczy odręcznie napisane podanie. Do wniosku o dożywianie trzeba dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy, decyzję przyznającą rentę lub emeryturę),
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby z niepełnosprawnością lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Przyznanie pomocy w formie posiłku dla dziecka wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Szczegółami służą pracowniczki i pracownicy socjalni CPS MOPR.