PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Awans zawodowy nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego przed prezydentem miasta gdańska

Awans zawodowy nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego przed prezydentem miasta gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

       I.            Wstęp

Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje się nauczycielowi
 w drodze decyzji administracyjnej po spełnieniu przez niego szeregu warunków,
z których wszystkie, za wyjątkiem jednego (zdanie egzaminu przed komisją), powinien spełnić przed wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego. Postępowanie prowadzi organ prowadzący szkołę – Gmina Miasta Gdańsk, przy pomocy pracowników Wydziału Edukacji Miasta Gdańsk oraz powołanej przez siebie komisji egzaminacyjnej.

Należy zaznaczyć, że niektórzy nauczyciele stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nabywają z mocy prawa (art. 9a ust. 4 i 5 Karty Nauczyciela).

Na ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), zlikwidowano dwa pierwsze z czterech stopni awansu zawodowego nauczyciela tj. nauczyciela stażystę oraz nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego zwany jest obecnie nauczycielem początkującym, który przed uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela.

    II.            Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów

(Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (dz. U. Z 2023 r. Poz. 984) - rozdział 3a, rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dz. U. Poz. 1914) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. W sprawie oceny pracy nauczycieli (dz. U. Poz. 1822)):

 1. nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r.,
 2. nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego,
 3. nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.
Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:
 • posiada status nauczyciela początkującego (należy pamiętać, iż nie jest to stopień awansu zawodowego);
 • odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub
  w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadkach wskazanych w Karcie Nauczyciela;
 • przygotowanie do zawodu odbywa przy pomocy mentora;
 • w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
 • w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel, prowadzi zajęcia
  w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinię
  o przeprowadzonych zajęciach;
 • przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Uwaga! Nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

 • 3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,
 • 2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.
Wymagane dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:
  • Informacje o odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  • W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 2 Karty Nauczyciela, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy – także informację o przyczynie skrócenia wymiaru przygotowania do zawodu nauczyciela,
  • W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 2 Karty Nauczyciela, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy – także informację o wyrażeniu przez dyrektora szkoły zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze wraz ze wskazaniem przyczyny skrócenia wymiaru tego przygotowania,
  • W przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz w art. 9g ust. 7b Karty Nauczyciela – także informację o odbyciu przez nauczyciela dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 3. kopię karty oceny pracy zawierającej ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt. 3 Karty Nauczyciela, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 4. kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8 Karty Nauczyciela, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
Egzamin:

Zakres wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 5 ustawy, obejmuje:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
  w której nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela;
 2. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 3. umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów i indywidualizowania nauczania;
 4. umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 5. znajomość środowiska uczniów oraz umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
 6. umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

  III.            Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych

(Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (dz. U. Z 2021 r. Poz. 1762, z 2022 r. Poz. 935, zm. Poz 1116 i 1700) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dz. U. Z 2020 r. Poz. 2200))

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:
 • odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie, którego ma przydzielonego opiekuna stażu;
 • opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
 • może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu
  w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:
 • w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;
 • w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.
Wymagane dokumenty

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
Egzamin

Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiednio przeprowadza rozmowę albo egzamin, podczas których nauczyciel:

 • prezentuje dorobek zawodowy;
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
  1. zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
  2. wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, komisja egzaminacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz przeprowadza egzamin.

 IV.            Sposób składania dokumentów

Oryginał wniosku i zaświadczenia dyrektora oraz wszystkie kopie wymaganych dokumentów należy włożyć do jednej koszulki krystalicznej z folii do przechowywania dokumentów o formacie A4. W przypadku, gdy objętość dokumentów to uniemożliwia, składane dokumenty należy trwale spiąć (zszyć) i złożyć bez okładki.

    V.            Termin i sposób załatwiania

Jeżeli wniosek wraz załączoną do niego dokumentacją spełniają wymagania formalne lub ich braki zostały usunięte w terminie, organ prowadzący postępowanie egzaminacyjne powiadamia nauczyciela co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji egzaminacyjnej o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być załatwiony do 31 sierpnia danego roku – w przypadku nauczycieli, którzy złożyli wnioski do 30 czerwca tego roku albo do 31 grudnia danego roku – w przypadku nauczycieli, którzy złożyli wnioski do 31 października tego roku. 

 VI.            Miejsce złożenia dokumentów


Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, pok. Nr 40.

Informacji udziela: Jakub Krenz - pok. 302, tel. 58 323 67 22.

VII.            Pozostałe informacje

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczany jest nauczycielom uroczyście przez Prezydenta Miasta Gdańska (lub osobę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Gdańska). Uroczystości wręczania aktów mianowania odbywają się odpowiednio we wrześniu lub styczniu, w zależności od miesiąca, w którym przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne. Zmiana wynagrodzenia nauczycieli, którzy zdali egzamin w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku nastąpi od 1 września danego roku
 • od 1 września do 31 grudnia danego roku nastąpi z dniem 1 stycznia roku następnego.

Opłata skarbowa: brak

VIII.            Tryb odwoławczy:

Nauczycielowi przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Pomorskiego Kuratora Oświaty, przekazywane za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

  IX.            Podstawa prawna dla do awansu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego wg. nowych przepisów:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( U. z 2023 r. poz. 984) - rozdział 3a;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1914);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. poz. 1822);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( U. z 2023 r. poz. 775, zm. poz. 803);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289, z 2022 r. poz. 1769).

    X.            Podstawa prawna do awansu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego wg. starych przepisów:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762,
   z 2022 r. poz. 935, zm. poz 1116 i 1700) - rozdział 3a;
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, zm. poz. 803);
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289,
   z 2022 r. poz. 1769).

  XI.            Formularze do pobrania:

wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - wg przepisów dotychczasowych (28.29 KB, docx)

wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - wg nowych przepisów.RTF (124.71 KB, rtf)

Zaświadczenie dyrektora szkoły. (46 KB, doc)

XII.            Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iodo@gdansk.gda.pl ; centrala Urzędu Miejskiego w Gdańsku tel. 58 323 6000).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO w związku ze złożeniem wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo oświatowe w związku ze złożeniem wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
 6. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO
 10. Nie przysługuje Panu/Pani prawo:
  1. do usunięcia danych, z uwagi na art. 17 ust.3 lit.b RODO
  2. do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 ust.3 RODO.