PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Deklaracja DT-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację na podatek od środków transportowych w 5 minut.

Wypełnij deklarację DT-1 on-line

Nowa platforma do składania deklaracji i informacji podatkowych PRZYJAZNE DEKLARACJE

Miasto zachęca mieszkańców do skorzystania z narzędzia, dzięki któremu wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Gdańszczanie mogą przygotować deklaracje:

  • na podatek od środków transportowych,
  • na podatek od nieruchomości,
  • na podatek rolny,
  • na podatek leśny.

Platforma umożliwia wygenerowanie dokumentów, które można wydrukować, wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Przejdź do platformy podatkowej on-line

Formularze do pobrania:

Uwaga: Wzory formularzy obowiązujących w latach ubiegłych, wraz załącznikami - patrz niżej.

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona deklaracja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznymalbo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik DT1-A.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

W terminie 1-go miesiąca od daty założenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 236
tel.: +48 58 323 65 86, 58 323 62 36

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe podatnik ma prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651) oraz uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Inne informacje:

Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.

 

O wszelkich zmianach dotyczących podatku od środków transportowych / sprzedaż, kradzież, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika / podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni.

Zobacz również: Podatki i opłaty lokalne [ podatek od środków transportowych ]