Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

A
A

Formularze do pobrania:

Uwaga: Wzory poprzednich formularzy wraz załącznikami - patrz niżej.

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona deklaracja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W celu zapoznania się z warunkami złożenia dokumentów przez Internet proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Gdańsku".

Wymagane dokumenty:

Wypełniona deklaracja podatkowa na dany rok podatkowy.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

W terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 247
tel.: +48 58 323 62 47
58 323 65 48
58 323 65 47
58 323 65 50

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm),
  • obowiązujące uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdańska - obowiązujące na każdy rok podatkowy.

Inne informacje:

Wzory formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.

 

 


O wszelkich zmianach / powierzchnia, sposób użytkowania, zmiana właściciela, adres zamieszkania / podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Uwaga! Przy wypełnianiu dokumentu formacie DOC prosimy o zachowanie struktury pliku.

Zobacz również: Podatki i opłaty lokalne [ podatek od nieruchomości ]

Uwaga
Do deklaracji na podatek od nieruchomości (druk DN-1) należy wypełnić załącznik ZDN-1 (dane o przedmiotach opodatkowania), a w przypadku posiadania gruntów, budynków lub budowli podlegających zwolnieniu załącznik ZDN-2 (dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania).