Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

A
A

Formularze do pobrania:

Uwaga: Wzory formularzy wraz załącznikami za lata ubiegłe - patrz niżej.

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona deklaracja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
UWAGA - poprzez platformę ePUAP nie można składać deklaracji na 2016 r. i 2017 r.

W celu zapoznania się z warunkami złożenia dokumentów przez Internet proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Gdańsku".

Wymagane dokumenty:

Wypełniona deklaracja podatkowa na dany rok podatkowy.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

W terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 247
tel.: +48 58 323 62 47
58 323 65 48
58 323 65 47
58 323 62 36

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900),
  • obowiązujące uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdańska - obowiązujące na każdy rok podatkowy.

Inne informacje:

Wzory formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.


O wszelkich zmianach / powierzchnia, sposób użytkowania, zmiana właściciela, adres zamieszkania / podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Uwaga! Przy wypełnianiu dokumentu formacie DOC prosimy o zachowanie struktury pliku.

Zobacz również: Podatki i opłaty lokalne [ podatek od nieruchomości ]

Uwaga
Do deklaracji na podatek od nieruchomości (druk DN-1) należy wypełnić załącznik ZN-1 (dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu), a w przypadku posiadania gruntów, budynków lub budowli podlegających zwolnieniu załącznik ZN-2 (dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości).