PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Podatek od nieruchomości - osoby prawne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Deklaracja DN-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Wypełnij deklarację DN-1 on-line

Nowa platforma do składania deklaracji i informacji podatkowych PRZYJAZNE DEKLARACJE

Miasto zachęca mieszkańców do skorzystania z narzędzia, dzięki któremu wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Gdańszczanie mogą przygotować deklaracje:

  • na podatek od środków transportowych,
  • na podatek od nieruchomości,
  • na podatek rolny,
  • na podatek leśny.

Platforma umożliwia wygenerowanie dokumentów, które można wydrukować, wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Przejdź do platformy podatkowej on-line

Formularze do pobrania na 2024 rok:

     Załączniki ZDN-1 i ZDN-2 pozostają bez zmian.

Formularze do pobrania na 2023 rok:

Formularze do pobrania na 2022 rok:

Uwaga: Wzory poprzednich formularzy wraz z załącznikami - patrz niżej

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona deklaracja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Wypełniona deklaracja podatkowa na dany rok podatkowy.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

W terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 247
tel.: +48 58 323 62 47
58 323 65 48
58 323 65 47
58 323 65 50

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651),
  • obowiązujące uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdańska - obowiązujące na każdy rok podatkowy.

Inne informacje:

Wzory formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.


O wszelkich zmianach / powierzchnia, sposób użytkowania, zmiana właściciela, adres zamieszkania / podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Uwaga! Przy wypełnianiu dokumentu  w formacie DOC prosimy o zachowanie struktury pliku.

Zobacz również: Podatki i opłaty lokalne [ podatek od nieruchomości ]

Uwaga
Do deklaracji na podatek od nieruchomości (druk DN-1) należy wypełnić załącznik ZDN-1 (dane o przedmiotach opodatkowania), a w przypadku posiadania gruntów, budynków lub budowli podlegających zwolnieniu załącznik ZDN-2 (dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania).