PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Informacja IN-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć informację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Wypełnij informację IN-1 on-line

Nowa platforma do składania deklaracji i informacji podatkowych PRZYJAZNE DEKLARACJE

Miasto zachęca mieszkańców do skorzystania z narzędzia, dzięki któremu wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Gdańszczanie mogą przygotować deklaracje:

 • na podatek od środków transportowych,
 • na podatek od nieruchomości,
 • na podatek rolny,
 • na podatek leśny.

Platforma umożliwia wygenerowanie dokumentów, które można wydrukować, wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Przejdź do platformy podatkowej on-line

Formularze do pobrania:

UWAGA: Wzory formularzy obowiązujących od 01.07.2019 r.

Uwaga: Wzory poprzednich formularzy wraz załącznikami - patrz niżej

Rezerwacja wizyty:

za pośrednictwem strony https://www.gdansk.pl/rezerwacja lub pod numerem telefonu  58 52 44 500

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wypełnij formularz on-line w 5 minut przez platformę PRZYJAZNE DEKLARACJE

Wymagane dokumenty:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) wraz z załącznikami:

 1. druk ZIN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – obligatoryjnie
 2. druk ZIN-2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – w przypadku, gdy nieruchomość korzysta ze zwolnienia z mocy ustawy lub uchwały
 3. druk ZIN-3 dane pozostałych podatników – w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wystawienie decyzji wymiarowej następuje w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy.

Organ podatkowy doręcza decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków
Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl 

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.70),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.2383).

Inne informacje:

We wszelkich sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, w szczególności prawidłowego wypełnienia druków IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, zalecany jest kontakt elektroniczny za pośrednictwem maila wbmp@gdansk.gda.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

 1. umieszczonym w książce telefonicznej na stronie internetowej https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-budzetu-miasta-i-podatkow,a,30769
 2. umieszczonym pod imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do podpisu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości lub nakazie płatniczym w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Obsługa bezpośrednia podatników odbywa się na Sali Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 1, po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony https://www.gdansk.pl/rezerwacja lub pod numerem telefonu  58 52 44 500.

Wzory formularzy informacji na podatek od nieruchomości obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.