Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

A
A

Formularze do pobrania:

UWAGA: Wzory formularzy obowiązujących od 01.07.2019 r.

Uwaga: Wzory poprzednich formularzy wraz załącznikami - patrz niżej.

Rezerwacja wizyty:

nie dotyczy

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) wraz z załącznikami:

  1. druk ZIN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – obligatoryjnie
  2. druk ZIN-2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – w przypadku, gdy nieruchomość korzysta ze zwolnienia z mocy ustawy lub uchwały
  3. druk ZIN-3 dane pozostałych podatników – w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wystawienie decyzji wymiarowej następuje w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy.

Organ podatkowy doręcza decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
Pokój 251

tel.: +48 58 323 62 51 lub + 48 58 323 65 71

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm).

Inne informacje:

We wszelkich sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, w szczególności prawidłowego wypełnienia druków IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 58 323 62 53 lub 58 323 65 53 lub kontakt elektroniczny za pośrednictwem maila wbmp@gdansk.gda.pl lub platformy ePUAP.

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu:

  1. umieszczonym w książce telefonicznej na stronie internetowej https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-budzetu-miasta-i-podatkow,a,30769
  2. umieszczonym pod imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do podpisu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości lub nakazie płatniczym w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Sprawy wymagające bezpośredniej obsługi odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu wizyty pod wyżej wskazanymi numerami telefonu.

Wzory formularzy informacji na podatek od nieruchomości obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.

 

 

Procedura w języku migowym