Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Decyzja o uznaniu osoby, której wydano kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej, oraz żołnierza za: "POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY"

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • podanie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (druk podania do pobrania w Referacie Spraw Wojskowych),
 • oryginał zaświadczenia o odbywaniu służby wojskowej ( w przypadku żołnierza),
 • oryginał karty powołania do służby wojskowej ( w przypadku osoby, której wydano kartę powołania do odbycia  służby wojskowej),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał),
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (oryginał),
 • zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny (np. zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z Biura Pracy o wysokości zasiłku ),
 • oświadczenie członka rodziny o braku dochodu  ( w przypadku braku własnych źródeł utrzymania),
 • dowód osobisty członka rodziny (do wglądu).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zanim złożysz WNIOSEK* w ramach konsultacji prosimy o osobisty kontakt z referatem:

Referat Spraw Wojskowych - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Wyspiańskiego 9A
80-432 Gdańsk
pokój nr 123
tel. 58 778 60 26

*WNIOSEK składa się wg miejsca zameldowania żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby na pobyt stały lub czasowy ponad trzy miesiące.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Spraw Wojskowych (adres do korespondencji)
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska przysługuje żołnierzowi odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • art. 127 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).

Inne informacje:

 • zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wydaje właściwa wojskowa komenda uzupełnień lub jednostka wojskowa w której żołnierz pełni służbę,
 • decyzja zostaje przesłana listem poleconym na adres wnioskodawcy.