PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w strategii

Wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w strategii
Trwają konsultacje społeczne projektu zmian dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. Każdy mieszkaniec Gdańska, który ma uwagi do treści tego dokumentu może wyrazić swoją opinię. W poniedziałek 25 kwietnia odbyło się wysłuchanie publiczne, podczas którego zainteresowani mieszkańcy mogli wyrazić swoje stanowisko w sprawie zmian w strategii. Głos zabrało 6 osób, a łącznie ponad 200 przysłuchiwało się prezentacjom w trakcie transmisji na stronie www.gdansk.pl.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

- Dzisiaj przyszedł czas na wysłuchanie publiczne uwag do strategii, a przez następne kilkanaście dni będziemy starać się odnieść do Państwa głosów oraz do innych uwag, które zostały zgłoszone w toku konsultacji. Zależy nam na tym, aby wspólnie z mieszkańcami można było wypracować jak najlepszy dokument rozwoju naszego miasta – mówił, otwierający spotkanie, Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Konsultacje w toku

Celem spotkania było zaprezentowanie zmian w projekcie strategii rozwoju miasta oraz zebranie uwag i opinii w odniesieniu do zapisów dokumentu. W spotkaniu udział wzięli m.in. Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu oraz Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, która przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej.
Wysłuchanie publiczne było jednym z elementów, procesu konsultacji społecznych.
W dalszym ciągu mieszkańcy swoje uwagi mogą przesłać drogą elektroniczną lub tradycyjnie – poprzez formularz papierowy przesłany pocztą bądź dostarczy do Urzędu Miejskiego. Konsultacje trwają do 29 kwietnia.

29_04_wernisaze_wystaw_sztuki_wspolczesnej_mat_csw_laznia_i_ggm


Głos mają mieszkańcy

Zasadniczym punktem programu było wystąpienie osób, które zgłosiły się do udziału w wysłuchaniu publicznym. Swoje opinie na ten dokumentu wygłosiło 6 osób, a ponad 200 osób było słuchaczami wystąpień transmitowanych na żywo na stronie www.gdansk.pl.
Mieszkańcy zwracali uwagę m.in. na kwestie związane z hałasem. – Hałas jest zanieczyszczeniem środowiskowym jak każde inne. Trzeba się przed nim bronić, bo ma wpływ na jakość życia – mówił jeden z mówców. – Apeluję, aby do dokumentu strategii dodać osoby punkt, dotyczący walki z hałasem w mieście poprzez dalszy jego stały monitoring i wprowadzenie konkretnych działań dotyczących wszystkich mieszkańców oraz wprowadzenie wskaźnika rezultatu – dodawał.
W opinii kolejnego dyskutanta strategia, choć ma dużo pozytywów, posiada również  deficyty. – Mimo identyfikacji około 20 wyzwań jest dość mało konkluzywna. To znaczy, nie odpowiada odważnie na dwa pytania: Jakie strukturalne problemy są do rozwiązania do roku 2030 i później oraz jakie dotąd niewykorzystane potencjały rozwojowe miasto chce uruchomić? – wskazywał.
Do kwestii metodologicznych, a dokładnie do szacowania wskaźników, odniosła się też jedna z kolejnych uczestniczek wysłuchania. Zaapelowała też o pochylenie się nad kwestiami zagospodarowania przestrzeni na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej.
Poprawa jakości środowiska była jednym z tematów, który pojawiał się w wypowiedziach mówców. Skupiali się oni na tematach związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz na ochronie przeciwpowodziowej. Rozmówcy zgodnie podkreślali, że środowisko naturalne i zieleń miejska jest cennym zasobem i jednym z największych potencjałów Gdańska.
Zwracano też uwagę na horyzont czasowy dokumentu. Podkreślano, że 2030 rok to termin dość nieodległy i trudno będzie do tego czasu zrealizować jakieś większe plany.

Pełen zapis video… ->

Zmiany w strategii

Potrzeba zmiany aktualnej strategii rozwoju miasta, tj. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, wynika m.in. z przemian trendów i zjawisk społeczno-gospodarczych, które w dużej mierze wpływają na rozwój miasta. Nie bez znaczenia jest wdrażanie perspektywy unijnej na lata 2021-2027, w której akcentowane są nowe cele Polityki Spójności. Powodem, dla którego zmiany w strategii są potrzebne jest również przyjęcia przez Sejmik Województwa Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030). Należy również wspomnieć o nowelizacji ustaw odnoszących się do systemu prowadzenia polityki rozwoju w kraju – ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które po raz pierwszy nadają podstawę prawną dedykowaną strategii rozwoju gminy.