PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyłożenie projektu planu

Wyłożenie projektu planu
Od 18 września do 16 października 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych na Stogach.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Projekt planu Rejon kąpieliska morskiego Stogi II został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi – Prezydent Miasta Gdańska uwzględnił część ze złożonych uwag, co poskutkowało zmianami w projekcie. Wprowadzono ochronę reliktów dawnego kąpieliska morskiego oraz, uwzględniając uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe, zweryfikowano ochronę istniejących zadrzewień. Nie zmieniły się natomiast główne założenia projektu planu, będące realizacją celów publicznych, które umożliwiają rozwój kąpieliska morskiego w kierunku wschodnim. Projekt pozwala na urządzenie oraz zagospodarowanie wejść na plażę nr 25 i 26, budowę toalet i natrysków oraz infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Dodatkowo możliwa będzie realizacja ciągów pieszych i pieszo-rowerowych prowadzących do wejścia nr 25. W rejonie wejścia nr 26 będzie mógł natomiast powstać park leśny z urządzeniami rekreacyjnymi. Proponowane rozwiązania zagwarantują ochronę wartości przyrodniczych wydm i lasów nadmorskich oraz podniosą atrakcyjność plaży na Stogach.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu 58 308-44-19 lub za pośrednictwem maila piotr.rugien@brg.gda.pl.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

FILM

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 9 października 2023 roku o godzinie 17.00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 30 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres: Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 30 października 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Mapa Gdanska z zaznaczonymi granicami projektu planu
Mapa Gdanska z zaznaczonymi granicami projektu planu