PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wizyta prezydent Gdańska w dzielnicy Przymorze Małe

Wizyta prezydent Gdańska w dzielnicy Przymorze Małe
Kolejny w tym roku spacer prezydent Aleksandry Dulkiewicz po gdańskich dzielnicach dotyczył potrzeb mieszkańców Przymorza Małego. Rozmowy toczyły się m.in. na temat problemów tunelu znajdującego się pod ul. Chłopską, rozwiązania kwestii nielegalnego handlu w pobliżu targowiska Zielony Rynek, możliwości utworzenia ścieżki rowerowej przy przejściu dla pieszych na przystanek Czerwony Dwór, modernizacji chodników i ulic na Bora Komorowskiego, Śląskiej, Krynickiej i Lęborskiej, przyszłości starego asfaltowego boiska pomiędzy ulicami Bzową i Bydgoską, umów 16-tkowych dla Arkońskiej, Szczecińskiej, Kołobrzeskiej i Słupskiej czy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Małej Warszawy.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

We wtorkowe popołudnie, 9 sierpnia w spacerze z udziałem prezydent Gdańska wzięła udział Barbara Imianowska, radna miasta Gdańska, a także radni dzielnicy, zastępca komendanta Straży Miejskiej oraz przedstawiciele Urzędu i miejskich jednostek Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Rozwoju Społecznego, Gdańskich Nieruchomości, Wydziału Środowiska oraz Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

Spotkanie rozpoczęło się przy tunelu pod ulicą Chłopską, gdzie omawiano problemy nieporządku i nieestetycznych malunków graffiti, ewentualnej likwidacji tunelu, jak również możliwość zainstalowania monitoringu. Wyjaśniono, iż istnieje możliwość likwidacji tunelu, jednak zasadnym jest pozostawienie go, gdyż w tak niepewnych czasach, może on pełnić funkcję tzw. schronu. Miasto podejmie także rozmowy z zarządcą rynku w sprawie bezpłatnego udostępniania przez niego toalety, co mogłoby poprawić sytuację utrzymania porządku w tunelu.

Z kolei na placu przy targowisku Zielony Rynek poruszono kwestię związaną z nielegalnym handlem, zniszczeniem zieleni, zalegającymi śmieciami oraz możliwością utworzenia ścieżki rowerowej przy przejściu dla pieszych przez ul. Chłopską. Poinformowano, iż w pobliżu targowiska Zielony Rynek Straż Miejska regularnie przeprowadza kontrole wspólnie z pracownikiem GZDiZ oraz firmą sprzątającą, mające na celu usuwanie zjawiska nielegalnego handlu, a sprzątanie terenu i opróżnianie koszy na odpady objęte jest bieżącym utrzymaniem. Jednakże, od połowy września 2022 Wydział Gospodarki Komunalnej wraz z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Strażą Miejską będą dokonywać codziennych patroli terenu. Referat Mobilności Aktywnej przygotował koncepcję uzupełnienia przejścia dla pieszych o przejazd rowerowy i przekazał do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, w celu realizacji z tzw. Programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym.

W sprawie boiska pomiędzy ulicami Bzową i Bydgoską zapadła decyzja, by zorganizować warsztaty społeczne i zapytać mieszkańców, jaką potrzebę przestrzeni lokalnej widzieliby dla tego terenu.

Przy ulicy Bora Komorowskiego 15, poruszono kwestię ulokowania w znajdującym się tam budynku nowej siedziby Rady Dzielnicy. Zapadła decyzja, że Gdańskie Nieruchomości przeanalizują możliwość, biorąc pod uwagę zawarte tam umowy dzierżaw.

W dalszej części omawiano modernizację chodników i ulic na Bora Komorowskiego, Śląskiej, Krynickiej i Lęborskiej, jak również oprawę organizacji ruchu, w związku z parkowaniem samochodów na chodnikach. Remont chodników na ul. Bora Komorowskiego wpisany jest do bazy programu chodnikowego. W ramach Budżetu Obywatelskiego Edycja 2021 jest przewidziany remont chodnika wzdłuż ul. Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką z zakończeniem robót na I kw. 2023, a na pozostałym odcinku miasto wkrótce zleci wykonanie dokumentacji projektowej.

Ustalono również, że przebudowa ulic: Słupskiej, Arkońskiej i Szczecińskiej na odcinkach od Kołobrzeskiej do Lęborskiej jest zaplanowana w ramach zadania Poprawa Obsługi Komunikacyjnej Przymorza. W zadanie zostali włączeni prywatni inwestorzy, którzy na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych partycypują finansowo w jego realizacji. Z uwagi na konieczność wymiany m.in. sieci podziemnych, obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową nowych instalacji.

W sprawie planów zagospodarowania tzw. Małej Warszawy, tj. ulic Szczecińskiej, Słupskiej, Arkońskiej, Puckiej, Malborskiej, i obaw mieszkańców przed niekontrolowaną zabudową oraz uszczupleniem ogólnodostępnych miejsc postojowych, poinformowano, iż plan sporządzany jest na wniosek mieszkańców oraz Rady Dzielnicy i na etapie procedury projekt był kilkukrotnie konsultowany z mieszkańcami, Radą Dzielnicy oraz inwestorami. Projekt planu, ze względu wprowadzone zmiany, został wysłany do ponownego uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i w najbliższym czasie zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Konserwatora Zabytków w tej sprawie. Po dokonaniu analizy uwag do planu, ponownie zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Kolejne najbliższe spacery odbędą się w dzielnicach: Wrzeszcz Dolny i Strzyża.