Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

We wtorek dyskusja na temat planu w Smęgorzynie

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu miejscowego Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego.

A
A

Dyskusja odbędzie się 9 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek posiada windę i podjazd dla wózków).

Teren, który obejmuje projekt planu Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego, obecnie jest wykorzystywany rolniczo. Jedynie w jego północnej części znajdują się domy jednorodzinne i działki budowlane. Do sporządzenia planu przystąpiono z dwóch powodów. Pierwszym było przeprowadzenie korekty linii zabudowy wzdłuż terenów zieleni nad Potokiem Smęgorzyńskim i na granicach stref ograniczeń od linii wysokiego napięcia. Drugim celem przystąpienia było zmniejszenie wymaganej minimalnej wielkości działek budowlanych oraz zwiększenie dopuszczalnej intensywności zabudowy. W projekcie planu ustalono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż dróg. Zapis ten pozwoli na ukształtowanie układu urbanistycznego przyszłej zabudowy. Parametry i warunki umożliwią ukształtowanie jednorodnej zabudowy rezydencjalnej, tak jak w całym Smęgorzynie. Plan uwzględnia ochronę Potoku Smęgorzyńskiego wraz z okalającą go roślinnością poprzez wprowadzenie zieleni urządzonej (objętej Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie). Ponadto w opracowaniu wskazano do zachowania najcenniejsze drzewa. W planie znalazł się także zapis dotyczący takiego kształtowania układu zabudowy powstającej na działkach znajdujących się nieopodal Potoku Smęgorzyńskiego, aby nie utrudniała przepływu powietrza. Ustalono również rozwiązania ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – w tym m.in. chodniki przy jezdniach oraz ciągi pieszo-rowerowe na terenach zieleni.

Wyłożenie planu do 30 października
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 października. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach http://www.brg.gda.pl/plany/plan/smegorzyno-rejon-potoku-smegorzynskiego oraz bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 13 listopada
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 listopada 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska