Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

W poniedziałek dwie dyskusje na temat planów miejscowych

10 grudnia Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusje publiczne dotyczące dwóch projektów planów miejscowych: Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej oraz Kokoszki rejon ulicy Stokłosy.

A
A

Dyskusje odbędą się w poniedziałek 10 grudnia o godz. 17.00 w siedzibie BRG przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro, budynek z windą i podjazdem).

Na terenie, który leży w granicach projektu planu Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej, znajdują się: wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z parkingiem, stacja paliw i budynek biurowy. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy jednoczesnym zachowaniu funkcji handlowej oraz ustalenie parametrów urbanistycznych odpowiednich dla terenu o dużym potencjale inwestycyjnym, zlokalizowanego w Centralnym Paśmie Usługowym. Przyjęty w projekcie układ urbanistyczny skalą i charakterem nawiązuje do zespołów zabudowy istniejących w sąsiedztwie. Ustalono stopniowanie wysokości zabudowy począwszy od 10 m (od strony ul. Szczecińskiej), poprzez 20 m (od ul. Kołobrzeskiej), po wysokość nawiązującą do znajdujących się po sąsiedzku budynków mieszkalnych (po stronie południowo-wschodniej), a ustaloną dla zabudowy, która może powstać wewnątrz terenu. Od strony istniejących ulic wprowadzono zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych. Dodatkowo od strony ul. Kołobrzeskiej określono wymóg lokalizacji usług w parterach budynków. Ochroną objęto szpaler drzew rosnących wzdłuż ul. Szczecińskiej oraz wzdłuż południowej i wschodniej granicy planu. Ponadto narzucono obowiązek realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej przy budynkach mieszkalnych oraz zabezpieczono niewielką rezerwę drogową pozwalającą na poszerzenie ul. Szczecińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kołobrzeską.
Obszar, którego dotyczy projekt planu Kokoszki rejon ulicy Stokłosy, obecnie jest niezagospodarowany. Jego niewielką część zajmuje parking tymczasowy, a w pobliżu zachodniej granicy rosną stare lipy i jesiony. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia realizacji funkcji produkcyjno-usługowych, a także w celu podwyższenia dopuszczalnych parametrów zabudowy. Do prac planistycznych przystąpiono również z zamiarem zweryfikowania zasad obsługi drogowej terenu. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, a jej wysokość na całym obszarze ograniczono do 12 m. W celu zachowania i uzupełnienia szpaleru drzew (zabytkowej alei lipowej wiodącej do dworu Stokłosy) oraz zachowania odstępu pomiędzy nową zabudową a szkołą podstawową, linia zabudowy została odsunięta od strony ul. Stokłosy. Natomiast od strony ul. Kartuskiej linię zabudowy określono w sposób, który umożliwi kontynuację pierzei zabudowy szkoły podstawowej. Od strony ulic Kartuskiej i Stokłosy zakazano lokalizacji parkingów, placów manewrowych i dróg wewnętrznych. Ponadto uregulowano zasady rozczłonkowania budynków i ograniczono długość ciągłej płaszczyzny elewacji od strony ul. Kartuskiej. Zabudowa, która będzie mogła powstać dzięki zapisom planu, uzupełni strukturę i program funkcjonalny dzielnicy, a teren produkcyjno-usługowy będzie stanowić kontynuację Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”. Dostępność drogową do terenu zapewnią istniejące i projektowane ulice zlokalizowane poza granicami planu.

Wyłożenie planów – do 24 grudnia
Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 24 grudnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-dolna-rejon-ulic-kolobrzeskiej-i-szczecinskiej, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/kokoszki-rejon-ulicy-stoklosy oraz na http://bip.brg.gda.pl/.

Zgłaszanie uwag – do 7 stycznia 2019 r. 
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 7 stycznia 2019 r.
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska