PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022
Od poniedziałku, 17 maja uczniowie klas ósmych będą mogli zapisywać się do wybranych szkół średnich. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu. Sprawdź podstawowe informacje o rekrutacji.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Uczniowie chcący się zapisać do wybranych szkół, muszą skorzystać ze specjalnego systemu internetowego skierowanego do kandydatów. Rekomendowane jest korzystanie z komputera. Urządzenia mobilne mogą nie wspierać pełnej funkcjonalności. Po przejściu na platformę konieczne jest:

 • założenie konta w systemie,
 • wprowadzenie swoich danych,
 • wybranie klas na liście swoich preferencji,
 • wydrukowanie wniosku,
 • zaniesienie wniosku do szkoły pierwszego wyboru.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, wniosek może zostać przesłany pocztą lub złożony online przez ePUAP.

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach pięciu szkół, do których uczeń chce się dostać. Im więcej klas wybierze, tym większe szanse na dostanie się do szkoły.

Słowniczek kandydata

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.
Lista preferencji kandydata – lista wszystkich klas, do których chciałby się dostać. Uszeregowana od tej, na której mu najbardziej zależy, do tej, na której zależy mu najmniej.
Szkoła pierwszego wyboru – szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą. To ona będzie się zajmować obsługą danego kandydata. Przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

 • prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,
 • predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,
 • uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych - dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Punktacja

Na całość punktacji składają się:

 1. Punkty uzyskane z egzaminów.
 2. Punkty uzyskane za:
 • przedmioty punktowane do danej szkoły i na dany profil (obligatoryjnie j. polski i matematyka oraz dwa wskazane przez daną szkołę),
 • świadectwo z wyróżnieniem,
 • wolontariat (odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej),
 • osiągnięcia w punktowanych konkursach i olimpiadach (odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej),
 • wynik dodatkowych egzaminów kompetencyjnych (językowych, sportowych, artystycznych) – w przypadku kandydatów do klas dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz artystycznych.

Ważne daty

17 maja - 21 czerwca - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.
22 lipca - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły.
23 - 30 lipca - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której uczeń został zakwalifikowany (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu).
2 sierpnia - publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły.

Oferta edukacyjna

Uczniowie mogą wybierać spośród wielu gdańskich Liceów Ogólnokształcących, Techników czy Branżowych Szkół I stopnia. W specjalnie przygotowanym przewodniku znajdują się informacje o wszystkich publicznych szkołach średnich. Dostępna jest ich lokalizacja, oferta edukacyjna oraz adres strony internetowej.