PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Miasta wyznaczyła obszary do rewitalizacji

Rada Miasta wyznaczyła obszary do rewitalizacji
Radni Miasta Gdańska na kwietniowej sesji wyznaczyli obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji w naszym mieście. Wskazano osiem obszarów zdegradowanych, z których cztery będą poddane rewitalizacji. Następnym etapem będzie przystąpienie do Gminnego Programu Rewitalizacji.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W wyniku delimitacji oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych (szczegóły i wyniki konsultacji w dalszej części tekstu) w projekcie uchwały wskazano na terenie Gdańska osiem obszarów zdegradowanych:
- Biskupia Górka / Stary Chełm,
- Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
- Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
- Orunia,
- Stogi Mieszkaniowe,
- Brzeźno - osada rybacka,
- Przeróbka Mieszkaniowa,
- Angielska Grobla, Dolny Wrzeszcz – Wajdeloty, Wyspiańskiego.

Spośród tych ośmiu obszarów, z uwagi na kumulację negatywnych zjawisk, (których występowanie potwierdza przeprowadzona delimitacja), do objęcia działaniami rewitalizacji Radni Miasta Gdańska wskazali:
- Biskupią Górkę i Stary Chełm,
- Dolne Miasto, Plac Wałowy i Stare Przedmieście,
- Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
- Orunię.

Uchwała wraz z załącznikami do pobrania tutaj (16.55 MB)

Obecnie, po podjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gdańsku, Miasto może przystąpić do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji. Zakres oraz działania związane z jego sporządzeniem objęte są, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, odrębną procedurą.

Konsultacje społeczne: spotkania, ankiety, uwagi
Przygotowaniu uchwały towarzyszyły szeroko zakrojone konsultacje społeczne, które rozpoczęły się na przełomie stycznia i lutego. Projekt uchwały zaprezentowano Radom Dzielnic. W trzech spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami Gminy łącznie uczestniczyło 176 mieszkańców. Pragnąc zapewnić jak najszerszy udziału społeczny przeprowadzono także ankietę, w której wzięło udział 1003 respondentów.
Ankieta składała się z czterech pytań, w których mieszkańcy mogli wskazać obszary najpilniej wymagające rewitalizacji oraz zgłosić swoje postulaty dotyczące przebiegu granic wskazanych obszarów.
Spośród wskazanych w projekcie uchwały pięciu obszarów rewitalizacji uczestnicy poproszeni zostali o wskazanie dwóch, które ich zdaniem powinny być najpilniej rewitalizowane. Respondenci pierwszeństwo rewitalizacji przypisali obszarowi Biskupia Górka / Stary Chełm / Oruńskie Przedmieście, na który wskazywało 43,67 % respondentów. Drugim obszarem najczęściej wskazywanym jest Dolne Miasto / Plac Wałowy/ Stare Przedmieście i kolejno Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście / Letnica, Dolny Wrzeszcz – Wajdeloty, Wyspiańskiego i Orunia.
Na pytanie „Czy zmieniłbyś granice obszarów zdegradowanych?” ponad połowa respondentów odpowiedziała „Nie” (58 % uczestników badania). W powyższej kwestii odpowiedzi „Nie wiem” udzieliło 35 % respondentów, natomiast zmiany w granicach w proponowanym projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gdańsku chciałoby 7% uczestników. 13% spośród respondentów opowiadających się za zmianą granic wskazało potrzebę rozszerzenia terenu Biskupia Górka / Stary Chełm / Oruńskie Przedmieście o ulice Górka i Rogaczewskiego.
Do dnia 4 marca 2016 r. wpłynęło również około 750 pism zawierających uwagi do poddanego konsultacjom projektu uchwały. Najwięcej osób zajęło swoje stanowisko w sprawie włączenia obszaru Stogi do obszarów rewitalizacji. W tej sprawie wpłynęło 688 pism. Z uwagi na niespełnienie wskaźnika kluczowego oraz wskaźnika fakultatywnego w podsystemie społecznym obszar ten nie zakwalifikował się jako obszar rewitalizacji (pozostał obszarem zdegradowanym).
Uwagi dotyczyły wszystkich obszarów poddanych konsultacjom. W większości wniosków mieszkańcy wskazywali tereny, o które należy rozszerzyć obszary rewitalizacji, wpłynęły również wnioski o wyłączenie terenów z obszarów rewitalizacji oraz zmianę klasyfikacji z obszarów zakwalifikowanych jako zdegradowane na obszary rewitalizacji. Łączna powierzchniach terenów o poszerzenie których wnioskowano wyniosła 3031,6 ha.
Podsumowanie konsultacji społecznych wraz z rozstrzygnięciem zgłoszonych w ich trakcie wniosków zostało opublikowane w raporcie w pierwszym tygodniu kwietnia 2016 r. na stronie internetowej https://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja,1027,49469.html

Uwzględniono uwagi mieszkańców
Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych wyłączono z obszarów zdegradowanych tereny kontynuacji działań rewitalizacyjnych: Dolny Wrzeszcz oraz Letnicę. Głównym kryterium przyjętym przy rozstrzyganiu wniosków były współczynniki zawarte w delimitacji.
Dodatkowo wprowadzono korekty granic w pozostałych obszarach zdegradowanych. Teren Biskupiej Górki i Starego Chełmu powiększono o zabudowę przy ul. Górka i Rogaczewskiego i teren Lunety Caffarellego. Zgodnie z postulatami mieszkańców teren Oruńskiego Przedmieścia przeniesiono z obszaru Biskupiej Górki / Stary Chełm do obszaru Orunia. Na terenie tym wprowadzono korektę granic dodając historyczną zabudowę zlokalizowaną na gruntach gminnych przy ulicy Małomiejskiej. Rozszerzono obszar Stogi o prowadzącą do plaży ul. Nowotną, a obszar Przeróbki o zabudowę wymagającą interwencji społecznych przy ul. Siennickiej. Ze wskazanego w projekcie uchwały obszaru zdegradowanego Angielskiej Grobli wyłączono grunty niebędące własnością gminną - tereny po byłych zakładach miejskich oraz tereny przy skrzyżowaniu ul. Angielska Grobla i Dziewanowskiego.

Z uchwały – szczegóły obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji
Wyznacza się osiem następujących obszarów zdegradowanych na obszarze miasta Gdańska:
1) obszar Biskupia Górka / Stary Chełm o powierzchni 104,60 ha, którego granice określają:
- od północy - osiedle robotnicze na Chełmie z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej przy ul. Wronki, Hirszfelda i Stoczniowców, teren Reduty Caffarellego ulice: Zielonogórska, Kolonia Studentów, zabudowa przy ulicach Górka i Rogaczewskiego oraz ul. Na Stoku,
- od wschodu - ul. Trakt Św. Wojciecha i Mennonitów do węzła Carla Groddecka,
- od południa - ul. Brzegi na wysokości kościoła św. Ignacego Loyoli,
- od zachodu - zaplecze ul. Odrzańskiej, ulice: Grabowskiego, Biernackiego, Kolonia Anielinki;
2) obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście o powierzchni 87,24 ha, którego granice określają:
a) Dolne Miasto:
- od północy - ul. Podwale Przedmiejskie oraz Reduta Żbik,
- od wschodu - teren stadionu żużlowego GKS „Wybrzeże”,
- od południa - Opływ Motławy,
- od zachodu - rzeka Nowa Motława,
b) Plac Wałowy / Stare Przedmieście:
- od północy - ul. Podwale Przedmiejskie,
- od wschodu - Kanał Starej Motławy, ul. Dolna Brama, granica terenów pokolejowych w południowej części Wyspy Spichrzów, rzeka Nowa Motława z zespołem Śluzy Kamiennej,
- od południa - Opływ Motławy,
- od zachodu - tory kolejowe, ul. Trakt Św. Wojciecha i ul. Okopowa;
3) obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście o powierzchni 165,29 ha, którego granice określają:
- od północy - tereny portowe,
- od wschodu - fosa twierdzy Wisłoujście, ul. Pokładowa i ul. Ku Ujściu,
- od południa - południowa granica projektowanej ul. tzw. Nowej Wyzwolenia,
- od zachodu - ul. Kasztanowa;
4) obszar Orunia o powierzchni 145,26 ha, którego granice określają:
- od północy - zaplecze ul. Małomiejskiej, ul. Zamiejska, teren parafii św. Ignacego Loyoli oraz zaplecze ul. Sandomierskiej,
- od wschodu - zaplecze ul. Przy Torze, ul. Serbska, ul. Równa, zaplecze ul. Smętnej, ul. Żuławskiej i Zawiejska oraz linia kolejowa,
- od południa - Trakt Św. Wojciecha od linii kolejowej do Kanału Raduni, do ul. Nowiny nr 42,
- od zachodu - zaplecze ul. Nowiny, Park Oruński, zaplecze ul. Platynowej i ul. Diamentowej, ul. Granitowa, zaplecze ul. Małomiejskiej oraz ul. Zamiejska;
5) obszar Stogi Mieszkaniowe o powierzchni 136,84 ha, którego granice określają:
- od północy - granica terenów leśnych i wiązki rurociągów przesyłowych oraz ulice Nowotna i Wydmy,
- od wschodu i południa - ul. Kępna, rzeka Łacha i rzeka Martwa Wisła,
- od zachodu - projektowana granica ogródków działkowych „Kaczeńce”, „Stryjewskiego” i „Konopnickiej”;
6) obszar Brzeźno - osada rybacka o powierzchni 40,20 ha, którego granice określają:
- od północy - brzeg Zatoki Gdańskiej,
- od wschodu i południa - granice dawnego Parku Zdrojowego, ul. Mazurska oraz teren Portu,
- od zachodu - al. Gen. J. Hallera;
7) obszar Przeróbka Mieszkaniowa o powierzchni 30,02 ha, którego granice określają:
- od północy i zachodu - ul. Siennicka oraz zaplecze ul. Siennickiej,
- od południa - rzeka Martwa Wisła,
8) obszar Angielska Grobla o powierzchni 19,65 ha, którego granice określają:
- od północny - ul. Na stępce oraz zabudowa wzdłuż ulicy Dziewanowskiego,
- od wschodu - ul. Mostek i ul. Angielska Grobla,
- od południa - ul. Elbląska i ul. Długie Ogrody,
- od zachodu - ul. Św. Barbary.

Z uzasadnienia uchwały
Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) wprowadziła nowe i kompleksowe narzędzia do wdrażania działań rewitalizacyjnych na terenach gdzie kumulują się zjawiska problemowe. Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy przygotowanie, koordynowanie, tworzenie warunków i prowadzenie rewitalizacji, stanowi zadanie własne gminy. Ustawa reguluje zakres działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem skutecznej i efektywnej rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne zgodnie z ustawą prowadzi się na tzw. obszarach rewitalizacji, wyszczególnionych z uprzednio określonych w toku analiz obszarów zdegradowanych. Zgodnie z ustawą wyznaczono obszar zdegradowany, to obszar gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk. Najistotniejsze z punktu widzenia ustawy jest wskazanie zjawisk ze sfery społecznej, jako że działania rewitalizacyjne mają skutkować, co do zasady, poprawą sytuacji społeczno-ekonomicznej lokalnych społeczności. Pozostałe zjawiska, ze strefy gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnych oraz technicznej mają w stosunku do nich charakter uzupełniający, składają się na wielowątkowy obraz degradacji.
W obszarze zdegradowanym, zgodnie z ustawą, analizie poddano rodzaje negatywnych zjawisk w poszczególnych strefach:
· dla zjawisk społecznych wskazano m. in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny oznaczający słabo wykształcone relacje wewnętrzne społeczności lokalnej takie jak niski poziom zaufania, słaba zdolność do współdziałania oraz nieefektywna sieć powiązań pomiędzy poszczególnymi jednostkami, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;
· dla strefy gospodarczej wymieniono: niski stopień przedsiębiorczości słabą, kondycję przedsiębiorstw lokalnych;
· dla strefy środowiskowej: przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi;
· dla strefy przestrzenno-funkcjonalnej: niewystarczające wyposażanie w infrastrukturę techniczną i społeczną (np. przedszkola i szkoły, obiekty ochrony zdrowia, instytucje kultury, ośrodki sportowe i rekreacyjne itp.), brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej (w tym dostęp do środków komunikacji publicznej, sieci drogowej, ciągów i przejść pieszych) oraz niską jakość terenów publicznych;
· dla sfery technicznej obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, przebadano brak wyposażania w rozwiązania techniczne umożliwiające efektywne korzystanie z obiektów budowlanych w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Z uwagi na specjalny charakter rozwiązań zawartych w ustawie oraz konieczność zachowania skoncentrowanego charakteru interwencji uznano, że proces rewitalizacji nie w każdym przypadku powinien być prowadzony na obszarze zdegradowanym. Zdefiniowano obszar rewitalizacji jako obszar stanowiący całość lub cześć obszaru zdegradowanego cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych), na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju gminy, przygotowywana lub prowadzona jest rewitalizacja.
Wyznaczając obszar rewitalizacji uwzględniono wytyczne wynikające z ustawy ograniczające jego zasięg tak, aby nie obejmował łącznie więcej niż 20% powierzchni gminy oraz jednocześnie nie był zamieszkały przez więcej niż 30% jej mieszkańców.

Dwa dotychczasowe dokumenty
Obecnie na obszarze Gdańska obowiązują dwa dokumenty wyznaczające obszary problemowe wymagające interwencji:
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVIII/43/07 z dnia 20.12.2007 r., w którym wyznaczono obszary problemowe zagrożone lub dotknięte problemami gospodarczymi, społecznymi, przestrzennymi lub środowiskowymi. Zidentyfikowane obszary problemowe, w zależności od rodzaju planowanej polityki interwencyjnej, podzielono na wymagające rehabilitacji, a w pewnych sytuacjach rewitalizacji;
- Lokalny Program Rewitalizacji, przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXIII/689/04 z dn. 29 kwietnia 2004 r., aktualizowany uchwałą nr XLVII/1308/10 z dnia 25.03.2010 r. stanowiący wieloletni, strategiczny program odnowy przestrzeni społecznej, przestrzennej i ekonomicznej zdegradowanych przestrzeni Gdańska (dalej LPR).

Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze
Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze