PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Miasta Gdańska przyjęła m.in. Gminny Program Rewitalizacji oraz plany miejscowe dla Klukowa i Owczarni

Rada Miasta Gdańska przyjęła m.in. Gminny Program Rewitalizacji oraz plany miejscowe dla Klukowa i Owczarni
6 czerwca, podczas III sesji, Rada Miasta Gdańska kadencji 2024-2029 zadecydowała m.in. o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji. Radni uchwalili także dwa nowe plany miejscowe dla Klukowa i Owczarni.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gminny Program Rewitalizacji

30 marca 2023 roku Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. Są nim objęte cztery podobszary: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem oraz Orunia. Zmiana GPR to zarówno kontynuacja prowadzonych już działań, jak i rozpoczęcie nowych przedsięwzięć. Swoje propozycje mieszkańcy mogli zgłaszać w ubiegłym roku – aż przez trzy miesiące – poprzez ankiety oraz podczas warsztatów, spacerów z prezydentem miasta i dyżurów w punktach informacyjnych. Wypracowany wspólnie z mieszkańcami projekt Gminnego Programu Rewitalizacji na przełomie stycznia i lutego 2024 roku został poddany konsultacjom społecznym.

Główne cele przyjętego na sesji Gminnego Programu Rewitalizacji (druk nr 5; uzasadnienie) opracowane zostały w oparciu o szczegółowe analizy oraz konsultacje społeczne. Dla całego obszaru przyjęto dwa główne cele:

  1. Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji
  2. Wysoka jakość życia na obszarze rewitalizacji

Pakiet przedsięwzięć zawarty w dokumencie to także wynik analiz oraz współpracy z interesariuszami. Zawiera on 64 przedsięwzięcia podstawowe oraz szereg dodatkowych projektów – wpisujących się w realizację głównych celów procesu rewitalizacji. GPR jest dokumentem programowym dla realizacji przedsięwzięć na lata kolejne i podstawą do ubiegania się o środki europejskie przeznaczone na rewitalizację.

Uchwalenia miejscowych planów

Przyjęty przez radnych plan Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM (druk nr 14; uzasadnienie) pozwala na rozwój funkcji produkcyjno-usługowej oraz usługowej na terenach przeznaczonych do tej pory pod pole golfowe, co pozwoli na powstanie nowych miejsc pracy w rejonie lotniska. Umożliwia on także wprowadzenie zabudowy rezydencjalnej w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Azymutalnej, jako uzupełnienia istniejących terenów mieszkaniowych oraz weryfikację układu drogowego, odpowiadającego na potrzeby rozwojowe tej części miasta.

Plan Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta (druk nr 12; uzasadnienie) umożliwia realizację celu publicznego, poprzez wyznaczenie rezerwy pod pętlę autobusową, co poprawi dostępność transportu publicznego w rejonie Owczarni. Plan rozszerza także nieznacznie zakres funkcji usługowych.

Plan ogólny miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska podczas sesji przedstawiła także krótko informacje o nowym dokumencie związanym z planowaniem przestrzennym – planie ogólnym. Decyzję o przystąpieniu do prac nad planem podjęli w Gdańsku radni ubiegłej kadencji – na sesji marcowej. Plan ogólny ma obowiązek sporządzić do końca 2025 roku każda gmina w Polsce. Jeszcze przez kilka dni, do 14 czerwca, trwa zbieranie wniosków do tego dokumentu.

Gminny Program Rewitalizacji

30 marca 2023 roku Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. Są nim objęte cztery podobszary: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem oraz Orunia. Zmiana GPR to zarówno kontynuacja prowadzonych już działań, jak i rozpoczęcie nowych przedsięwzięć. Swoje propozycje mieszkańcy mogli zgłaszać w ubiegłym roku – aż przez trzy miesiące – poprzez ankiety oraz podczas warsztatów, spacerów z prezydentem miasta i dyżurów w punktach informacyjnych. Wypracowany wspólnie z mieszkańcami projekt Gminnego Programu Rewitalizacji na przełomie stycznia i lutego 2024 roku został poddany konsultacjom społecznym.

Główne cele przyjętego na sesji Gminnego Programu Rewitalizacji (druk nr 5; uzasadnienie) opracowane zostały w oparciu o szczegółowe analizy oraz konsultacje społeczne. Dla całego obszaru przyjęto dwa główne cele:

  1. Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji
  2. Wysoka jakość życia na obszarze rewitalizacji

Pakiet przedsięwzięć zawarty w dokumencie to także wynik analiz oraz współpracy z interesariuszami. Zawiera on 64 przedsięwzięcia podstawowe oraz szereg dodatkowych projektów – wpisujących się w realizację głównych celów procesu rewitalizacji. GPR jest dokumentem programowym dla realizacji przedsięwzięć na lata kolejne i podstawą do ubiegania się o środki europejskie przeznaczone na rewitalizację.

Uchwalenia miejscowych planów

Przyjęty przez radnych plan Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM (druk nr 14; uzasadnienie) pozwala na rozwój funkcji produkcyjno-usługowej oraz usługowej na terenach przeznaczonych do tej pory pod pole golfowe, co pozwoli na powstanie nowych miejsc pracy w rejonie lotniska. Umożliwia on także wprowadzenie zabudowy rezydencjalnej w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Azymutalnej, jako uzupełnienia istniejących terenów mieszkaniowych oraz weryfikację układu drogowego, odpowiadającego na potrzeby rozwojowe tej części miasta.

Plan Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta (druk nr 12; uzasadnienie) umożliwia realizację celu publicznego, poprzez wyznaczenie rezerwy pod pętlę autobusową, co poprawi dostępność transportu publicznego w rejonie Owczarni. Plan rozszerza także nieznacznie zakres funkcji usługowych.

Plan ogólny miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska podczas sesji przedstawiła także krótko informacje o nowym dokumencie związanym z planowaniem przestrzennym – planie ogólnym. Decyzję o przystąpieniu do prac nad planem podjęli w Gdańsku radni ubiegłej kadencji – na sesji marcowej. Plan ogólny ma obowiązek sporządzić do końca 2025 roku każda gmina w Polsce. Jeszcze przez kilka dni, do 14 czerwca, trwa zbieranie wniosków do tego dokumentu.

aa