Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przyjęto cztery uchwały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska

Podczas XXIX sesji Rady Miasta Gdańska przegłosowano m. in. cztery uchwały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska. Jedną w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, jedną dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dwie – przystąpień.

A
A

Uchwalony plan obejmuje teren w Barniewicach, pozwala m. in. na uzupełnienie funkcji usługowej o funkcję mieszkaniową i realizację zieleni na gminnej działce przy ul. Wenus. Decyzją radnych rozpoczęto prace nad planami w Brzeźnie i Chełmie.

Plan uchwalony 

Plan Barniewice północno-zachodnie II na większości obszaru rozszerzył istniejące przeznaczenie usługowe o funkcję mieszkaniową umożliwiając tym samym realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, co spełnia oczekiwania właścicieli terenów.  Przyjęty kierunek przekształceń pozwoli na powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej stanowiącej uzupełnienie istniejącej w tej części Barniewic. W celu zapewnienia izolacji pomiędzy rozwijającą się zabudową mieszkaniową, a produkcyjną, jak również zmniejszenia uciążliwości od terenów produkcyjnych na styku obu funkcji pozostawiono strefę usług oraz wskazano lokalizację szpalerów drzew. Zapisy planu umożliwiają również realizację celu publicznego poprzez wprowadzenie zieleni ogólnodostępnej na działce gminnej przy ul. Wenus. Przyczyni się to do poprawy komfortu zamieszkiwania okolicznych mieszkańców. W planie zaprojektowany został też ciąg pieszo-rowerowy, stanowiący kontynuację całościowego powiązania prowadzonego od Firogi do terenów wokół Jeziora Wysockiego. Wykorzystanie nasypu kolejowego, po jego wyłączeniu z eksploatacji, uatrakcyjni ofertę aktywnego wypoczynku.

Przystąpienia do sporządzenia planów

Celem przystąpienia do prac nad planem Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach poprzemysłowych. Jest to zgodne z polityką miasta w zakresie dogęszczenia i intensyfikacji zabudowy w dobrze skomunikowanych częściach miasta. Prace nad planem pozwolą także na wykreowanie nowych przestrzeni publicznych z powiązaniami pieszymi i rowerowymi oraz wskażą nowe powiazania transportowe. Ponadto w planie ustanowione zostaną odpowiednie zapisy chroniące walory przyrodniczo-krajobrazowe.

Decyzją radnych przystąpiono do prac nad planem Stare Szkoty – cmentarz św. Ignacego, którego celem jest powiększenie istniejącego cmentarza znajdującego się w sąsiedztwie kościoła pw. św. Ignacego Loyoli, w związku z wyczerpywaniem się miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych. Ponadto prace planistyczne mają na celu weryfikację układu drogowego ulic Kolonii Anielinki oraz Zamiejskiej, a także korektę wyznaczonej w planie obowiązującym dominanty kompozycyjnej.

Komitet Rewitalizacji

Radni miejscy podjęli również uchwałę zmieniającą uchwałę RMG w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Zmiana regulaminu ma na celu jego aktualizację do obowiązującego stanu prawnego w zakresie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych usprawniających działanie Komitetu, związanych głównie z dostosowaniem częstotliwości posiedzeń do faktycznych potrzeb.

Więcej na temat Komitetu Rewitalizacji tutaj.

Ewa Zajko (0)
Biuro Rozwoju Gdańska