PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt „Pomorskie dzieciom” w walce ze skutkami epidemii

Projekt „Pomorskie dzieciom” w walce ze skutkami epidemii
Dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gdańsku zostały objęte konkretnym, specjalistycznym wsparciem w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”. Jego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego. Granty na jego wdrożenie i zrealizowanie uzyskało Miasto Gdańsk - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i placówki opiekuńczo-wychowawcze. To środki finansowe dla:
  • MOPR w Gdańsku - 1 225 500 zł,
  • Gdańskich Domów dla Dzieci - 763 799,76 zł,
  • Gdańskiego Domu Integracyjno–Rodzinnego - 404 235 zł,
  • Fundacji dla Rodziny "Ogniska Nadziei" w Gdańsku - 342 000 zł,
  • Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej - 507 190 zł.

Wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów

Projekt zakłada objęcie pomocą osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych. Pandemiczna izolacja, nauka zdalna, ograniczony kontakt z rówieśnikami i z terapeutami – konsekwencje tych zmian odczuła przecież także ta grupa najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan. Ponadto granty zostaną wykorzystane między innymi na pomoc gdańskim rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Dzięki wsparciu osób z otoczenia dziecka, będzie ono chronione przed negatywnymi skutkami epidemii.

W ramach projektu gdański MOPR i wymienione placówki opiekuńczo-wychowawcze podejmują szereg działań m.in. pomocowych, terapeutycznych, edukacyjnych i poradniczych przeciwdziałających negatywnym skutkom epidemii w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. To np. organizacja specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci czy prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Działania dotyczą też m.in. organizacji warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom. Wezmą w nich udział rodziny oraz osoby z nimi pracujące. Dzięki grantom można też poszerzyć specjalistyczną kadrę np. psychologów i terapeutów, którzy pomogą dzieciom i młodzieży odnaleźć się w sytuacji epidemii i po jej zakończeniu.

Projekt będzie realizowany do 31 marca 2023 roku. Więcej informacji o „Pomorskie dzieciom” dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na portalach grantobiorców.

Plakat informacyjny projektu „Pomorskie dzieciom”
Plakat informacyjny projektu „Pomorskie dzieciom”
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego