PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii także w przyszłym roku

Profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii także w przyszłym roku
W czwartek, 24 listopada podczas sesji Rady Miasta Gdańska został przyjęty Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 20 mln zł. 
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Priorytetem programu jest zwiększenie świadomości wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, jak ich ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie własne i najbliższego otoczenia. Istotnym jest też zmniejszanie skali problemów uzależnień gdańszczanek i gdańszczan za pomocą podejmowanych zachowań prozdrowotnych i pełnego uczestniczenia w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.

Program koncentruje się na przeciwdziałaniu uzależnieniom, których patomechanizm jest podobny, niezależnie od czynnika, doprowadzającego do uzależnienia. Charakter podejmowanych działań w zakresie profilaktyki, może być dostosowany do jednego rodzaju nośnika uzależnienia, jak i wspólny dla obu. Od bieżącego roku program, zgodnie z rozszerzeniem przepisów, obejmuje też, choć w mniejszym zakresie niż uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, uzależnienia behawioralne.

Szczegółowe cele programu to:

  • ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy oraz ograniczenie skali uzależnień od zachowań,
  • rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
  • ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych, wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych,
  • optymalizacja systemu planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji programu oraz wzmacnianie synergii działań i współpracy podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnionym.

Zadania zawarte w programie zostały określone na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska oraz ewaluacji podejmowanych dotychczas działań, z uwzględnieniem zarówno rozpoznanych potrzeb, jak i zobowiązań, wynikających z właściwych przepisów prawnych. Program jest integralną częścią Wieloletniego, Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021 – 2025, jednocześnie będąc częścią dokumentów: Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, a także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Środki na realizację programu stanowią dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.