Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Po dyskusji na temat planu miejscowego w rejonie ul. Czyżewskiego

9 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej. W dyskusji wzięło udział 9 osób.

A
A

Uczestników dyskusji publicznej interesowały losy parkingu zlokalizowanego przed pawilonami usługowymi. Z parkingu obecnie często korzystają mieszkańcy i pracownicy okolicznych biur, choć powinien on służyć klientom pawilonów usługowych. Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie planu, parking w większości zostanie zachowany, jedynie jego środkowa część będzie przeznaczona na plac publiczny z zielenią (skwer z ławeczkami). Mieszkańcom zależy również na zachowaniu dotychczasowych ciągów pieszych prowadzących od ul. Sarniej do ul. Czyżewskiego. Zapisy planu gwarantują ich utrzymanie. Zarówno ciąg pieszy prowadzący przez pawilony usługowe, jak i chodnik znajdujący się w północnej części terenu (za pawilonami) nie zostaną zlikwidowane. Padło również pytanie o lokalizację placu publicznego – niekorzystną, zdaniem uczestnika dyskusji, ze względu na bliskość ruchliwej ulicy Czyżewskiego. Projektanci wyjaśnili, że lokalizacja placu została wyznaczona na głównym ciągu pieszym – między osiedlem a przystankiem – w miejscu centralnym i często uczęszczanym przez mieszkańców, a więc dogodnym m.in. dla organizacji imprez plenerowych. Uczestnicy dyskusji pytali również o możliwość rozbudowy pawilonów handlowych. Będzie to możliwe, przy czym w środkowej części terenu wysokość zabudowy będzie mogła osiągnąć maksymalnie 14 m, a na pozostałym terenie – 10 m.

Wyłożenie planu – do 30 stycznia
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-ul-czyzewskiego-i-sarniej oraz na http://bip.brg.gda.pl/.  

Zgłaszanie uwag – do 13 lutego  
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 lutego 2019 r. 
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska