PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Osowej

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Osowej
Od 6 lutego do 6 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu Osowej. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Projekt planu Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza umożliwia powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję retencyjną. Planowane zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika „Osowa” i rozbudowa jego czaszy o tzw. część „suchą”, okresowo zalewaną wodą, zmieni sposób użytkowania terenu przyległego do zbiornika. Przez większość czasu teren w sąsiedztwie zbiornika będzie mógł pełnić funkcję rekreacyjną. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tej części miasta.

Mapka z naniesionymi granicami projektu planu
Granice projektu planu

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu (58) 308 44 85 lub za pośrednictwem maila ewa.lichota@brg.gda.pl.

Animacja przedstawia dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 15 lutego 2023 roku o godzinie 17.00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
  3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 20 marca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej pod adresem: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, 80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 20 marca 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.