PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie konkursu na projekt pomnika Ireny Jarockiej

Ogłoszenie konkursu na projekt pomnika Ireny Jarockiej
Ruszył konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Ireny Jarockiej, który ma stanąć na skwerze w Gdańsku Oliwie. Zgłoszenie konkursowe składa się z części opisowej, graficznej i rzeźbiarskiej. Dla najlepszych projektów przewidziano trzy nagrody w łącznej wysokości do 15 000 zł brutto. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany i dofinansowany kwotą 150 000 zł brutto. Rzeźbiarze mogą swoje prace składać do 1 marca 2021 r. Organizatorem konkursu jest prezydent Gdańska, pomnik sfinansuje Fundacja Ireny Jarockiej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

28 listopada 2019 roku Rada Miasta uchwałą NR XVII/355/19 zadecydowała o wzniesieniu pomnika Ireny Jarockiej w Gdańsku Oliwie, na skwerze imienia artystki. Z wnioskiem o stworzenie pomnika wystąpiła Fundacja Ireny Jarockiej, która pokryje koszty jego wykonania. Stanie on u zbiegu ulic Stefana Żeromskiego, Artura Grottgera i Wita Stwosza w Oliwie. To właśnie w tej okolicy Irena Jarocka spędziła dzieciństwo i młodość. Do 1968 roku mieszkała przy ulicy Słonecznej.

Ogłoszony przez prezydenta Gdańska otwarty konkurs rzeźbiarski, skierowany jest do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych, którzy posiadają doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji pomnika. Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Fundacji Ireny Jarockiej, przedstawiciele Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, a także przedstawiciele środowisk artystycznych oraz gdańskiego magistratu.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie pomnika Ireny Jarockiej, piosenkarki i gwiazdy estrady. Pomnik ma być zlokalizowany na skwerze im. Ireny Jarockiej w Gdańsku Oliwie. Konkretną lokalizację pomnika pokazuje mapka stanowiąca załącznik do regulaminu konkursu. Projekt pomnika powinien przedstawiać całą postać, a wielkość i forma pomnika muszą być dostosowane do przestrzeni, w której zostanie ustawiony. Należy także zaprojektować na pomniku napis IRENA JAROCKA 1946–2012. Artyści startujący w konkursie powinni zaproponować także rozwiązania techniczne, w tym konstrukcyjno-materiałowe, które gwarantują trwały charakter oraz wysoką jakość estetyczną pomnika.

Zakres rzeczowy, forma opracowania i sposób prezentacji pracy konkursowej

Praca konkursowa powinna składać się z czterech części; opisowej, graficznej, rzeźbiarskiej oraz zapisu elektronicznego wspomnianych części.

Część opisowa 

Część opisowa pracy konkursowej powinna zostać wykonana na kartkach papieru formatu A4 w kolorze białym, trwale spiętych w teczkę lub skoroszyt, w sposób uniemożliwiający dekompletację. Powinno się w niej znajdować: 

  • opis wykreowanej idei projektowej pomnika oraz przyjętych rozwiązań plastycznych i materiałowych
  • opis sposobu wykonania pomnika, w szczególności technik wykonania rzeźby i jej posadowienia oraz innych istotnych jego części.

Do każdego egzemplarza części opisowej należy dołączyć wydruki plansz przedstawiających część graficzną pracy konkursowej w formacie A3.

Część graficzna 

Część graficzna pracy konkursowej ilustrująca przyjęte rozwiązania projektowe powinna zostać wykonana na planszach o wymiarach 100 × 70 cm. Plansze powinny zawierać wizualizacje komputerowe lub rysunki perspektywiczne pomnika z uwzględnieniem jego otoczenia i kontekstu sytuacyjnego, w ilości niezbędnej do prawidłowego przedstawienia przyjętych rozwiązań projektowych. Schematy i rysunki zamieszczone na planszach powinny w czytelny sposób prezentować przyjęte rozwiązania projektowe.

Plansze powinny zostać wykonane w technice trwałej i umieszczone na lekkich, sztywnych podkładach z pianki lub tektury o grubości od 2 do 5 mm. We wszystkich narożnikach każdej z plansz – w odległości ok. 2 cm od brzegów planszy – należy umieścić otwory umożliwiające zawieszanie.

Część rzeźbiarska

Część rzeźbiarska pracy konkursowej powinna zawierać:

  • model pomnika w skali 1:5 w kolorze białym, umieszczony na podstawie o wymiarach nie większych niż 80 cm × 80 cm
  • model głowy/portretu Ireny Jarockiej w skali 1:1 w kolorze białym.

Obie części pracy powinny być wykonane metodą uniemożliwiającą ich uszkodzenie.

W celu umożliwienia wykorzystania prac zgodnie z ustaleniami regulaminu, uczestnicy są zobowiązani do złożenia zawartości wszystkich części pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego na nośniku w plikach:

  • dla części opisowej: DOC lub PDF,
  • dla części graficznej: JPEG lub PDF z osadzoną grafiką JPEG w rozdzielczości 300 dpi,
  • dla części rzeźbiarskiej: fotografie cyfrowe modelu zapisane w formacie JPG lub PNG.

Pliki zapisane w tych formatach powinny zostać wykonane w sposób uniemożliwiający identyfikację ich autora – w szczególności bez możliwości poznania jakichkolwiek danych dotyczących ich właściciela lub osób, które brały udział w ich tworzeniu.

Termin i miejsce składania prac konkursowych

Prace konkursowe należy przesłać do siedziby Organizatora lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk – Sala Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14–17.Termin składania prac konkursowych mija 1 marca 2021 r. Decyduje data wpłynięcia pracy do Urzędu Miejskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2021 r. Przewidziane są trzy nagrody w łącznej wysokości do 15 000 zł brutto, płatne ze środków Organizatora. Rozdział nagród należy do decyzji komisji.

Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do zawarcia umowy z Fundacją Ireny Jarockiej na realizację pomnika z własnych materiałów, za co otrzyma od Fundacji Ireny Jarockiej wynagrodzenie w wysokości do 150 000 zł brutto. Przy sporządzaniu ostatecznego projektu pomnika autor będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag i zaleceń sformułowanych przez komisję konkursową.

Informacja o wynikach zawierająca imię i nazwisko laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Gminy Miasta Gdańska.

Gdańska historia Ireny Jarockiej

Irena Jarocka, wybitna polska piosenkarka (1946–2012), w młodości i początkach kariery estradowej związana była z Gdańskiem. W latach 1947–1968 mieszkała wraz z rodzicami w gdańskiej dzielnicy Oliwa przy ul. Słonecznej. W Oliwie ukończyła V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. Od 1964 r. kształciła się w Studiu Piosenki Polskiego Radia i Telewizji w Gdańsku oraz studiowała w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej na wydziale wychowania muzycznego; ukończyła także Wydział Biologii Studium Nauczycielskiego w Gdańsku.

Uczestniczyła w konkursach dla piosenkarzy amatorów, współpracowała z Zespołem Estradowym Marynarki Wojennej Flotylla. W 1965 roku debiutowała w klubie „Rudy Kot” w Gdańsku i w tym samym roku pierwszy raz wystąpiła na festiwalu w Opolu. Za swój faktyczny debiut uważała występ w 1968 roku na festiwalu w Sopocie, gdzie zaśpiewała piosenkę „Gondolierzy znad Wisły”.

Artystka zmarła w 2012 r. w Warszawie i tam została pochowana. Rada Miasta Gdańska uchwałą nr LV/1567/18 z dn. 28 czerwca 2018 r. zdecydowała o nadaniu nazwy „Skwer im. Ireny Jarockiej” skwerowi położonemu przy ulicach: Stefana Żeromskiego, Artura Grottgera i Wita Stwosza w dzielnicy Oliwa. Teraz stanie tam także pomnik artystki.


Szczegółowy regulamin oraz niezbędne do aplikowania formularze znajdują się na stronie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej.