Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowe pomniki przyrody w Gdańsku

Radni ustanowili cztery nowe pomniki przyrody. Decyzję podjęto na LI sesji Rady Miasta Gdańska. Drzewa, którym nadano status pomników przyrody posiadają szczególną wartość przyrodniczą i są szczególnie chronione.

A
A

Nowe pomniki przyrody

Drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o wysokości - 28 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 340 cm, wieku – około 150 lat, rosnące na terenie niezabudowanej działki zlokalizowanej pomiędzy nieruchomościami Konopnickiej 5 i 7 w Gdańsku (granica działek o numerach ewidencyjnych: 43/3 obręb 0056 oraz 44/4 obręb 0056).

Drzewo z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica L.) o wysokości - 30 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 368 cm, wieku – około 160 lat, rosnące w oddziale 20 c Nadleśnictwa Kolbudy, Leśnictwa Otomin, na działce leśnej o numerze ewidencyjnym 20/1 obręb 0036, zlokalizowanej pomiędzy ulicami Gostyńska/Goplańska a Tuchomską w Gdańsku (działka stanowi własność - Skarbu Państwa i znajduje się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kolbudy).

Drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.)o wysokości - 19 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 557 cm, wieku - około 275 lat, rosnące na terenie Parku Oruńskiego, przy placu zabaw (działka o numerze ewidencyjnym 794/4 obręb 303S, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdańska).

Drzewo z gatunku buk pospolity odm. czerwonolistna (Fagus sylvatica atropurpurea L.) o wysokości - 18 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 347 cm, wieku – około 140 lat, rosnące w pasie wydzielenia Kanału Raduni, na skarpie w sąsiedztwie ogrodzenia Zboru Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Menonitów 2A w Gdańsku (działka o numerze ewidencyjnym 125 obręb 0080, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdańska).

Szczególna ochrona

Przypomnijmy, że w stosunku do pomnika przyrody niedopuszczalne jest jego niszczenie, wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu (z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych), uszkadzania i zanieczyszczania gleby. Zakazane jest dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej oraz umieszczania tablic reklamowych.

W celu ochrony nowo ustanowionych pomników przyrody ustala się możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz konserwatorskich.

Dodajmy, że nadzór nad ustanowionymi pomnikami przyrody sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

 

 

Joanna Kubik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe