Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Można zgłosić kandydatów do gdańskiej nagrody dla pracowników służby zdrowia

Do 1 października można zgłosić kandydatów do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia”, która w tym roku przyznana zostanie już po raz dziesiąty. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł. Zazwyczaj zdobywca Nagrody Głównej otrzymuje 15 tys. zł

A
A

Główną ideą nagrody jest promowanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Nagroda jest okazją do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia.

Nagrodę może otrzymać pracownik z co najmniej pięcioletnim stażem pracy w gdańskiej służbie zdrowia, który m.in. cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów, inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych i stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Na wyróżnienie ma też szansę osoba, która propaguje holistyczne podejście do pacjenta, wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów, buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin oraz angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem placówki medycznej (np. szpitala, przychodni) oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.

Nagroda może być przyznana pracownikowi służby zdrowia tylko jeden raz.

Każdego roku do Nagrody zgłaszanych jest co najmniej kilkanaście osób. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł. Zazwyczaj zdobywca Nagrody Głównej otrzymuje 15 tys. zł, trzy wyróżnione osoby po 5 tys. zł.

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na specjalnych formularzach należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w roku 2018”, z dopiskiem ”NIE OTWIERAĆ” w Sali Obsługi Mieszkańców (stanowiska od  14 do 17, parter) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku - Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, oraz drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2018 roku do godz. 16:00.

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski złożone i przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji tutaj: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/nagroda-prezydenta-miasta-gdanska-dla-pracownikow-gdanskiej-sluzby-zdrowia,a,123618

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy