Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kwalifikacja wojskowa 2020 w Gdańsku

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej. Tegoroczna kwalifikacja dotyczy głównie mężczyzn urodzonych w 2001 r. i odbędzie się w okresie od 27 lutego do 8 kwietnia 2020 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy al. Grunwaldzkiej 244. Warto pamiętać, że osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji, które nie zgłoszą się na nią, podlegają karze grzywny lub ograniczenia wolności.

A
A

Mężczyźni i kobiety objęci obowiązkiem stawienia się na kwalifikację wojskową  przyjmowani będą w dni robocze między 27 lutego a 8 kwietnia 2020 r., w godz. od 8.00 do 12.30. Kwalifikacja wojskowa 2020 przeprowadzona będzie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 (tel. (58) 520-68-68 czynny od 27 lutego).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1.      Mężczyźni zameldowani na terenie miasta Gdańska na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy, urodzeni w 2001r.

 1. Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 2. Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
 3. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony R.P., wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 5. Kobiety urodzone w latach 1996-2001, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych lub ukończyły już te szkoły i są zameldowane na terenie miasta Gdańska na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy.
  Do wszystkich osób, z wyżej wymienionych kategorii wysłane zostało listem poleconym wezwanie imienne. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie.

  Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej powinny przedstawić:
  1)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2)    posiadaną dokumentację medyczną w przypadku chorób przewlekłych,
  3)    aktualną fotografię o wymiarach 3X4cm bez nakrycia głowy,
  4)    dokument potwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły) lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły).

  Osoby, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności – art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 1459 z p. zm.).

Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Referat Spraw Wojskowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku tel. (58) 778-60-26 bądź 778-60-27, w godzinach pracy urzędu.

 

Jędrzej Sieliwończyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy