Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańskie Centrum Równego Traktowania powraca

Na mapę naszego miasta wraca miejsce, w którym udzielana będzie bezpłatna pomoc w zakresie wsparcia psychologicznego i informacyjno-prawnego osób zamieszkujących w Gdańsku i doświadczających dyskryminacji. Gdańskie Centrum Równego Traktowania działać będzie do końca grudnia 2022 roku.

A
A

Rozstrzygnięto konkurs na dwa zadania z zakresu ochrony i upowszechniania praw człowieka. W zakresie jednego zadania decyzją komisji konkursowej wygrała oferta Stowarzyszenia WAGA oraz Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, na prowadzenie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. 

Gdańskie Centrum Równego Traktowania 
GCRT jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym oferującym bezpłatne, specjalistyczne i kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Centrum działać będzie do końca grudnia 2022 roku. Oprócz WAGI i FOSY, które tworzą formalne partnerstwo, współpracę zadeklarowały inne organizacje, na co dzień pracujące ze społecznościami wykluczonymi. 

Projekt jest kontynuacją pilotażowego działania prowadzonego od kwietnia do grudnia 2020. Na podstawie sprawozdań z jego realizacji oraz opracowanych rekomendacji, Miasto ogłosiło konkurs na działania wspierające, tym razem w postaci projektu wieloletniego. 

Jaką pomoc można uzyskać w GCRT? 
Centrum udzielać będzie wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej i informacyjno-prawnej oraz każdej innej eksperckiej (w tym asystentury) dla osób zamieszkujących Gdańsk i doświadczających dyskryminacji. Wsparcie to może odbywać się również w językach głównych społeczności imigranckich w Gdańsku. Pomoc psychologiczna może przyjąć różne formy, w zależności potrzeb osób szukających wsparcia: jako indywidualna porada lub uczestnictwo w grupie wsparcia. 
Na podstawie doświadczeń zebranych w pracy z osobami dyskryminowanymi, Centrum będzie również prowadzić działania edukacyjne dla profesjonalistów i instytucji wspierających osoby poszkodowane. Ich zwieńczeniem będą dwie konferencje dla specjalistów podnoszące ich kompetencje i profesjonalizm działań w kontakcie z osobami dyskryminowanymi i sytuacjami wykluczenia. 
Centrum odpowiedzialne będzie również za budowanie szerokiego partnerstwa między różnymi instytucjami i organizacjami, przeciwdziałającymi dyskryminacji i niesprawiedliwemu traktowaniu. Ponadto prowadzić będzie monitoring sytuacji dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku. 

Całość dotacji przyznanej dla Centrum na okres ponad 2 lat to  ponad 900 tys. zł. Środki przekazywane będą transzami, każdorazowo po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego z wcześniejszego okresu realizacji. 

Jak uzyskać pomoc? 
Od poniedziałku, 26 października można kontaktować się telefonicznie ze specjalistami ze Stowarzyszenia WAGA (tel. 519 544 485) lub Punktu informacyjno- konsultacyjnego Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA (tel. 577 772 832), którzy wskażą odpowiedniego specjalistę do pomocy. 

Warto przypomnieć, że rekomendacja 91. Modelu na rzecz Równego Traktowania mówi o potrzebie stworzenia w mieście sieci punktów, w których udzielana będzie pomoc osobom doświadczającym dyskryminacji. Dyskryminacja wg polskiego prawa to niesprawiedliwe traktowanie osoby w oparciu o jej faktyczną lub domniemaną przynależność do pewnej grupy, wyodrębnionej ze względu na wiek, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne i narodowe, religię lub bezwyznaniowość, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową, stan zdrowia lub niepełnosprawność. 

Działania edukacyjne z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji postaw 

Spośród siedmiu ofert złożonych na realizację drugiego zadania, komisja konkursowa wybrała dwie, które realizowane będą do końca grudnia 2020 roku. 
Podniesienie kompetencji liderów i liderek społeczeństwo obywatelskiego w Gdańsku - to  projekt Fundacji Edukacyjnej ODITK w partnerstwie z Gdańską Fundacją Inkluzja oraz Pracownią Inicjatyw Społecznych „Transformatornia”. W jego ramach powstaną cztery krótkie filmy, cztery audycje radiowe oraz cztery mini poradniki edukacyjne, dotyczące rozróżniania mobbingu, dyskryminacji oraz mowy nienawiści, wiedzy z zakresu regulacji prawnych w powyższym zakresie oraz wiedzy dotyczącej form wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji. Są one skierowane przede wszystkich do aktywnych osób, mają je uwrażliwić i wyposażyć w narzędzia przeciwdziałania niesprawiedliwemu traktowaniu w społecznościach lokalnych. 
Szacunek dla każdego człowieka priorytetem PCK od 100 lat! – realizowany będzie przez Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Skupia się on na przeciwdziałaniu hejtowi, dyskryminacji oraz mowie nienawiści wśród nastolatków, bezpośrednio oraz w Internecie. Organizacja stworzy webinaria i broszury, zarówno dla młodzieży, jak i rodziców i dyrektorów szkół z terenu Gdańska, wspierające ich w radzeniu sobie i przeciwdziałaniu języka nienawiści.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy