Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk uchwalił program wspomagający zadłużonych i ich najbliższych

Radni Miasta Gdańska uchwalili podczas październikowej sesji powstanie „Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych” (BEiWOZ) na lata 2016 - 2023. Program tworzony był od ubiegłego roku przy udziale wielu partnerów instytucjonalnych i społecznych.

A
A

W październiku 2015 roku Urząd Miejski w Gdańsku zaangażował wszystkich lokalnych interesariuszy do międzysektorowej współpracy na rzecz opracowania i wdrażania Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. W listopadzie ubiegłego roku odbył się pierwszy Gdański Dzień Bez Długów, natomiast w lutym 2016 roku miał miejsce w naszym mieście Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego.

- Program wynika ze zidentyfikowanych problemów ekonomicznych gdańszczan – podkreśla Piotr Olech, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Powstał w celu zsynchronizowania działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego, wsparcia osób zadłużonych w wychodzeniu z niewypłacalności oraz wypracowania skutecznych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego.

Adresaci Programu i jego cele
Program skierowany jest do mieszkańców Gdańska z różnych grup wiekowych w zakresie edukacji ekonomicznej i prewencji. Szczególnie do osób zmagających się z problemami zadłużenia, a także ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych oraz osób znajdujących się w otoczeniu osób zadłużonych, ofiar przestępstw i nadużyć – rodziny, środowisk lokalnych oraz członków grup zawodowych świadczących szeroko rozumianą pomoc.

Głównym celem Programu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców Gdańska. Służyć temu będzie realizacja pięciu celów szczegółowych:
1. Stworzenie systemu koordynacji i sieci współpracy;
2. Podniesienie jakości monitoringu i prewencji zagrożeń ekonomicznych, w tym szczególnie nadużyć i przestępstw ekonomicznych;
3. Podniesienie jakości i rozszerzenie dostępu do edukacji ekonomicznej i prewencji nadmiernych zadłużeń;
4. Podniesienie jakości i rozszerzenie dostępu do oferty wsparcia osób zadłużonych;
5. Podniesienie jakości i rozszerzenie dostępu do oferty wsparcia ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych.

Środki na realizację programu zabezpieczane będą corocznie w budżecie Gminy Miasta Gdańska, w tym w innych komplementarnych, lokalnych programach strategicznych. Środki pozyskiwane będą także z zewnętrznych źródeł.

Kontekst zadłużenia i bezpieczeństwa ekonomicznego
40 tysięcy gdańszczan utraciło kontrolę nad własnym zadłużeniem, a blisko 17 tysięcy doświadcza ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zadłużenie mieszkańców lokali komunalnych sięga łącznie z kolei 170 milionów złotych.
Pod względem kwoty zadłużenia pomorskie zajmuje czwarte miejsce w kraju. Zaległości Pomorzan w 2014 r. stanowiły prawie 8 % łącznych zaległości Polaków. Łączna kwota zadłużenia mieszkańców Pomorza wynosi 3 mld 77 mln złotych na podstawie dostępnych danych statystycznych.
Obecnie zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Gdańsku wymagają zwrócenia naszej uwagi na dwa aspekty: bezpieczeństwa ekonomicznego i zadłużania. Katalog tematów z tym związanych jest bardzo szeroki, począwszy od zwiększenia dostępności pożyczek i kredytów, możliwości inwestowania w różne instrumenty finansowe oraz irracjonalnej konsumpcji po oszustwa i wyłudzenia wobec osób starszych w zakresie podpisywania niekorzystnych umów na usługi telekomunikacyjne, internetowe i energetyczne. Podkreślenia wymaga też aspekt psychologiczny - pojawiająca się z czasem wyuczona bezradność jako skutek podejmowania unikowych strategii działania wobec coraz większych problemów finansowych i wycofanie się z aktywnego życia społecznego i zawodowego.
Kluczowe jest szerzenie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości prawnej oraz wypromowanie odpowiedzialnej postawy przy korzystaniu z powszechnie dostępnych usług finansowych.
Widząc dużą skalę i złożoność zjawiska zadłużeń w naszym mieście rozpoczęliśmy wdrożenie interdyscyplinarnego systemu wsparcia osobom zadłużonym w wychodzeniu z niewypłacalności i wypracowaniu skutecznych rozwiązań w tym obszarze.

Z uzasadnienia Uchwały
Skala i złożoność zjawiska wymaga wdrożenia interdyscyplinarnego systemu wsparcia osobom zadłużonym w wychodzeniu z niewypłacalności i wypracowaniu skutecznych rozwiązań w tym obszarze. Kluczowa jest międzysektorowa współpracy w tym obszarze oraz szerzenie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości prawnej oraz wypromowanie odpowiedzialnej postawy przy korzystaniu z powszechnie dostępnych usług finansowych. Główne cele programu obejmują stworzenie systemu koordynacji i sieci współpracy; podniesienie jakości monitoringu i prewencji zagrożeń ekonomicznych, w tym szczególnie nadużyć i przestępstw ekonomicznych; podniesienie jakości i rozszerzenie dostępu do edukacji ekonomicznej i prewencji nadmiernych zadłużeń; podniesienie jakości i rozszerzenie dostępu do oferty wsparcia osób zadłużonych; podniesienie jakości i rozszerzenie dostępu do oferty wsparcia ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych. Program będzie obejmował działania prewencyjne i profilaktyczne, poradnictwo prawne i obywatelskie, spotkania edukacyjne, ale też działania interwencyjne - projekty dotyczące odpracowywania, oddłużania oraz szkolenia dla kadr podmiotów, które zajmują się tymi kwestiami w Gdańsku.

Zespół tworzący program
Przewodniczącym zespołu tworzącego Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych jest Piotr Olech – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Jego zastępcą jest Mariusz Wilk (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie), koordynatorką Anna Gaj-Sokołowska z Wydziału Rozwoju Społecznego UMG oraz liderzy grup tematycznych:
- Mariusz Wilk, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie; Ewelina Nosek – WRS UMG - Grupa ds. Edukacji Ekonomicznej,
- Magdalena Malczewska, Piotr Olech – WRS UMG - Grupa ds. Przestępstw i Nadużyć
- Elżbieta Pukszta, Jarosław Banaszewski – MOPR Gdańsk Grupa ds. Zadłużeń oraz przedstawiciele następujących podmiotów:
Izba Notarialna w Gdańsku; Gdańska Rada ds. Seniorów; Fundacja Edukacyjna Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego; Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Gdańsku; Wydział Rozwoju Społecznego UMG;  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych; Fundacja "Zaradni„; Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku; Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku; Urząd Komunikacji Elektronicznej, Delegatura UKE w Gdyni; Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej; Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta; Wydział Gospodarki Komunalnej UMG; Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek; Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Delegatura UKE w Gdyni; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, CPS 2, CPS 4; CPS 6; Straż Miejska w Gdańsku; Izba Notarialna w Gdańsku; Fundacja Edukacyjna Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego; Wydział Rozwoju Społecznego UMG; Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Wydział Polityki Gospodarczej UMG; Rada Miasta Gdańska (Anna Kołakowska); Komenda Miejska Policji w Gdańsku; Miejski Rzecznik Konsumenta w Gdańsku, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, CPS 1, CPS 3, CPS 7; Fundacja "Zaradni"/Kredyt Inkaso; Wydział Gospodarki Komunalnej UMG; Izba Skarbowa w Gdańsku; Izba Komornicza w Gdańsku; Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku; Wydział Skarbu UMG; Kancelaria Prawna S.K. Zabłocki; Osoba prywatna; ENERGA Obrót S.A; Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni; ZDZ Stogi; LKSM Morena; Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko" oraz Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku.

Zobacz także:
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Na-pomoc-oszukanym-i-zadluzonym,a,43201

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy