Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk podwyższa dotacje na zadania związane z ochroną środowiska

Gdańsk wprowadza nowe rodzaje dotacji i zwiększa kwoty dofinansowania na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Nowością są nie tylko wyższe kwoty dotacji, ale także zmiana warunków ubiegania się wspólnot mieszkaniowych o dotacje z przejścia z systemu węglowego na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. To kolejny krok w stronę rekomendacji II Gdańskiego Panelu Obywatelskiego, poświęconego poprawie jakości powietrza w naszym mieście.

A
A

Większą kwotę dotacji, bo aż do 7000 złotych, mogą od teraz otrzymać osoby fizyczne, prawne i przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Natomiast dla wspólnot mieszkaniowych dotacja może wynieść nawet 20 000 złotych – 100% wydatków (minus wydatki poniesione na lokale komunalne). Dotacją objęte są wydatki poniesione na montaż instalacji służącej do transportowania ciepła z węzła cieplnego do poszczególnych lokali w budynku. Dodatkowo, osoby fizyczne z danej wspólnoty mogą otrzymać na instalację centralnego ogrzewania w swoim lokalu kwotę do 2000 złotych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.
Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek, jak również te poniesione w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku – czyli w roku bieżącym dotacją objęte są wydatki poniesione w roku 2018 i 2017.

Dwa nowe rodzaje dotacji
Do regulaminu wprowadzono także dwa nowe rodzaje dotacji, dotyczące wspólnot mieszkaniowych i budynków jednorodzinnych:
- na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków należących do wspólnot mieszkaniowych – ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
Wspólnota mieszkaniowa może ubiegać się o dotację jeżeli:
1) w co najmniej jednym lokalu, w sezonie grzewczym poprzedzającym podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie węglowe było jedynym źródłem ogrzewania,
2) do miejskiej sieci ciepłowniczej włączonych zostało co najmniej 80% wszystkich lokali w budynku,
3) wszystkie dotychczasowe źródła ogrzewania węglowego zostały zlikwidowane.
Wysokość dotacji na zadanie wynosi 100% wydatków (minus wydatki poniesione na lokale komunalne), ale nie więcej niż 20 000 zł. Dotacją objęte są wydatki poniesione na montaż instalacji służącej do transportowania ciepła z węzła cieplnego do poszczególnych lokali w budynku.
- na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej.
Wysokość dotacji na zadanie wynosi 100% wydatków, ale nie więcej niż 7 000 zł dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż pompy ciepła: gruntowej, wodnej i powietrznej.

Na co dotacje?
Miejskimi dotacjami objęte są wydatki poniesione na:
1) ogrzewanie gazowe:
a) zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym,
b) montaż instalacji grzewczej, w tym montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
c) zakup i montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego);

2) ogrzewanie elektryczne:
a) zakup i montaż urządzeń grzewczych (nie dotyczy przenośnych urządzeń grzewczych, nie związanych trwale z obiektem budowlanym), będących źródłem ciepła, w szczególności: pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, grzejników na podczerwień,
b) wykonanie przyłączy do linii przesyłowych,
c) montaż instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania;

3) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
a) wykonanie przyłącza ciepłowniczego do linii przesyłowej,
b) montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

O jakie dotacje można się ubiegać?
O dotację możemy ubiegać się obecnie na osiem linii dotacyjnych:

  1. zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  2. na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków należących do wspólnot mieszkaniowych – ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
  3. instalację na zakup i montaż kolektora słonecznego,
  4. likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
  5. na zamianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,
  6. na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,
  7. demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanych oraz rur zsypowych,
  8. zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich retencjonowanie i/lub odprowadzanie do gruntu, wód, kanalizacji deszczowej.

Druki wniosków o udzielenie dotacji oraz szczegółowe informacje o zasadach ich udzielania dostępne są na stronie internetowej miasta: www.gdansk.pl/ekodotacje i w każdym z Zespołów Obsługi Mieszkańców.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy