PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk Miastem Równości także dla biznesu

Gdańsk Miastem Równości także dla biznesu
Bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, orientację psychoseksualną, sytuację ekonomiczną, niepełnosprawność czy światopogląd – wszyscy jesteśmy równi. Wiedzą o tym także przedstawiciele gdańskiego biznesu, którzy chcą jeszcze lepiej zaangażować się w działania na rzecz równego traktowania mieszkańców i mieszkanek, korzystających z ich usług. To właśnie dla tych firm powstał program partnerski „Gdańsk Miastem Równości”, który organizowany jest we współpracy z Fundacją Inicjowania Rozwoju Up Foundation.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W poniedziałek, 17 czerwca Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz Natalia Siuda-Piotrowska, prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation wraz z przedstawicielami biznesu zainaugurowali program dla małych i średnich firm z Gdańska.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że wchodzimy w kolejny etap realizacji polityki równości w Gdańsku i ten etap dotyczy codziennego życia mieszkanek i mieszkańców Gdańska, czyli korzystania z usług realizowanych przez sektor biznesowy. Ten sektor w Gdańsku jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji. To, na co chcemy spojrzeć, czego chcemy się uczyć i do czego chcemy zachęcać, to sprawiedliwy biznes, który patrzy na kwestie równego traktowania pracowników, kwestie zrównoważonego rozwoju i kwestie klimatyczne – mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Z naszej strony, jako miasta, oferujemy przedsiębiorcom wsparcie, które będzie szyte na miarę. Osoby reprezentujące biznes znają się na swojej pracy, ale też patrząc na swój rozwój, dostrzegają konkretne bariery i problemy, o których też chcemy usłyszeć, chcemy się dowiedzieć i w przezwyciężeniu których chcemy wspierać.

Gdańsk Miastem Równości dla biznesu, fot. D.Paszlinski, www.gdansk.pl (2).JPG
Program partnerski w ramach projektu ,,Gdańsk Miastem Równości" zainaugurowała Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.
fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl

Celem programu jest zapewnienie równości w praktyce w usługach świadczonych przez gdańskie firmy oraz wymiana dobrych praktyk w tym zakresie.

Gdańsk to Miasto Równości dla biznesu

- Bardzo dziękuję miastu za zaangażowanie, i że możemy współtworzyć ten program razem – mówiła Natalia Siuda-Piotrowska, prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju Up Foundation. - Dla nas jako Fundacji to bardzo ważny element wynikający ze współpracy międzysektorowej i wielu działań realizowanych na terenie Gdańska i Pomorza.

Do pilotażowego programu zostało zaproszonych 30 firm, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To oni, wspólnie z ekspertkami i ekspertami wypracują standard dot. równego traktowania w biznesie osób korzystających z usług firm i niedyskryminowania ze względu na wiek, płeć, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, przynależność religijną czy pochodzenie. W ramach pilotażu przedstawiciele przetestują program i wdrożą w życie do końca 2024 roku.

Udział w projekcie jest dla firm szansą na skorzystanie z działań edukacyjnych doradczych i promocyjnych w obszarze równości, różnorodności i dostępności. Poza szkoleniami, dostępem do bazy materiałów edukacyjnych i doradztwem z zakresu zarządzania różnorodnością, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również z materiałów promocyjnych opartych o rozpoznawalną w przestrzeni miejskiej identyfikację wizualną kampanii społecznej „Gdańsk Miastem Równości”.

Gdańsk Miastem Równości dla biznesu, fot. D.Paszlinski, www.gdansk.pl (6).JPG
Do programu zaproszono partnerów wspierających: przedstawicieli dużych firm, które mogą wnieść różnorodny wkład merytoryczny i rzeczowy do programu.
fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl

Partnerzy wspierający i Zespół Ekspercki

Dodatkowo do programu zaproszono partnerów wspierających: przedstawiciele dużych firm, które mogą wnieść różnorodny wkład merytoryczny i rzeczowy do programu. Udział w programie to dla partnerów również prestiżowa oferta realizacji innowacyjnych działań z zakresu odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu oraz wolontariatu pracowniczego.

Pilotaż programu partnerskiego wspierać będzie także Zespół Ekspercki, złożony z przedstawicieli uczelni, NGO, organizacji pracodawców i przedsiębiorców, ekspertów i ekspertek z doświadczeniem w działaniach na rzecz równości, różnorodności i zrównoważonego rozwoju.

Rolą Zespołu Eksperckiego jest współtworzenie standardu równego traktowania. Uczestnictwo w pracach zespołu oznacza:

  • konsultowanie narzędzi i materiałów,
  • udział w spotkaniach i szkoleniach,
  • możliwość wymiany dobrych praktyk z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym.

Gdańsk Miastem Równości

Gdańsk jako miasto dla wszystkich – taki jest główny cel kampanii społecznej, która oficjalnie wystartowała 1 lutego 2022 roku. Główne założenia to: równe prawa oraz sprzeciw wobec mowy nienawiści, hejtu i dyskryminacji. W kampanii poruszane są takie obszary dyskryminacji jak pochodzenie, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, religia, sytuacja ekonomiczna. Kampania społeczna jest kolejnym elementem uchwalonego przez Radę Miasta, w 2018 roku, Gdańskiego Modelu Na Rzecz Równego Traktowania. Działania na rzecz tolerancji i równego traktowania prowadzone są jednocześnie przez wiele jednostek w tym Radę ds. Równego Traktowania, Radę Imigrantek i Imigrantów czy Gdańskie Centrum Równego Traktowania.

Kampania realizowana jest na wielu polach. Informacje pojawiały się także na terenie miasta w postaci m.in. billboardów i citylightów. Nie zabrakło także informacji w mediach społecznościowych czy na stronach partnerów. Głównym miejscem kampanii w Internecie jest jednak strona Gdańskiego Centrum Równego Traktowania www.gcrt.pl. Głównymi celami kampanii jest:

  • wzrost świadomości mieszkańców i edukacja na temat dyskryminacji,
  • przełamanie stereotypów dotyczących dyskryminowanych grup,
  • zminimalizowanie ilości incydentów dyskryminacyjnych,
  • upowszechnienie informacji o dostępnych narzędziach pomocowych – i tych organizowanych przez miasto, i tych oferowanych przez władze centralne,
  • udzielenie realnej pomocy osobom dyskryminowanym,
  • wysłanie mocnego sygnału do tych, którzy czują się dyskryminowani, że Gdańsk to miejsce, w którym szanuje się ich prawa, a różnorodność jego mieszkańców jest wartością a nie problemem.

W działania propagujące postawy i idee równościowe włączane są także miejskie jednostki i partnerzy miasta.