PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Forum Zmian Klimatu

Forum Zmian Klimatu
Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi? Gdańsk stworzył plan adaptacji do zmian klimatu, który właśnie wchodzi w fazę konsultacji z mieszkańcami. W czwartek 2 kwietnia odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Forum Zmian Klimatu (FZK).
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
1200-625

Celem Forum jest identyfikacja problemów związanych ze zmianami klimatu oraz wypracowanie rozwiązań mogących zminimalizować skutki tego zjawiska. Forum ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każdy zainteresowany tą problematyką. Aby wziąć w nim udział należy wysyłać swoje zgłoszenie na adres: klimat@gdansk.gda.pl, lub zarejestrować się na stronie https://evenea.pl/event/851862-1/.

Ostatnie kilka lat przynosi zaskakujące zmiany klimatyczne, co z kolei pociąga za sobą zagrożenia takie jak występowanie nagłych powodzi w miastach, powodzie związane z podnoszeniem się wód w rzekach, ale także w morzu. Silny wiatr oraz intensywne burze i deszcze, które niekiedy powodują zalania i podtopienia w miastach. Niestety prognozy i analizy klimatyczne nie są optymistyczne. Wszystko wskazuje na to, że w perspektywie najbliższych 30 lat należy spodziewać się, że niebezpieczne i niespodziewane zjawiska klimatyczne staną się częścią naszego życia. Miasta powinny zatem szukać rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie zminimalizowanie efektów zmieniającej się aury. Władze miast w drodze dialogu społecznego powinny wypracowywać struktury przestrzenne, społeczne i gospodarcze, które będą odpowiedzią na zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych.

Forum – wspólnie pracujemy nad rozwiązaniem zagadnień klimatycznych

Forum Zmian Klimatu to cykl spotkań, podczas których uczestnicy wskazują i nazywają konkretne problemy, a następnie wypracowują propozycje i metody rozwiązań. W obradach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, a wspierać ich będą eksperci i przedstawiciele UMG. Do udziału w konsultacjach organizatorzy zapraszają również działaczy społecznych, aktywistów miejskich oraz wszystkich tych, którym bliskie są problemy związane z dbaniem o naszą planetę. Dyskusje w ramach Forum Zmian klimatu odbywają się w kilku grupach tematycznych, m.in.: opady a powódź, jakość powietrza, zmiany temperatury i występujące susze.

W założeniu, poszczególne grupy powinny składać się z kilku do kilkunastu osób. Pierwszym etapem jest faza identyfikacji problemu. Każda grupa tematyczna wybiera 3 najbardziej, jej zdaniem doniosłe problemy, które następnie przedstawione są przez przewodniczącego grupy na forum. Drugim krokiem jest narada komisji eksperckiej. Kolejną częścią jest faza szukania rozwiązań.
Uczestnicy Forum, w ramach swoich grup tematycznych, z pośród zaproponowanych rozwiązań wybierają trzy ich zdaniem najważniejsze. Wypracowane rozwiązania trafiają pod obrady komisji eksperckiej, która weryfikuje ich zgodność z obowiązującym prawem, bada kompetencje gminy w tym zakresie oraz kompatybilność z innymi dokumentami. Efektem jest wybór najlepszych rozwiązań. Ostatnim etapem jest prezentacja wyników, które jednocześnie są rekomendacją do wdrożenia określonych działań. Ewentualne zmiany w planie adaptacji muszą być przyjęte na drodze uchwały Rady Miasta Gdańska.

Plan adaptacji do zmian klimatu – tworzymy nowe koncepcje

Przeciwdziałanie skutkom niebezpiecznych zjawisk wymaga zmian systemowych, obejmujących całokształt aktywności miejskiej.  Ważnym elementem tego procesu jest przygotowanie dokumentu pod nazwą miejski plan adaptacji do zmian klimatu (MPA). Powinien on zawierać diagnozę obecnej sytuacji, w szczególności wskazanie tych obszarów miasta, które są szczególnie zagrożone w kontekście niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przede wszystkim jednak MPA powinien zawierać plan działań i propozycje rozwiązań, które mają przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych. W planie wskazuje się formy finansowania i podmioty odpowiedzialne za wdrażanie tych przedsięwzięć. Gdańska wersja MPA nosi nazwę Plan adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2030.

Weź aktywny udział w konsultacjach

Gdański plan adaptacji nie jest dokumentem zamkniętym, jego założenia będą mogły być aktualizowane. Konsultacje, których efektem ma być ewaluacja planu, powinny odbywać się przy udziale możliwie jak największego grona interesariuszy. Dlatego tak ważne jest aby w spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział jak najwięcej osób, którym bliskie są problemy związane ze zmianami klimatu. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się w czwartek 2 kwietnia w MTG. Organizatorzy liczą na udział mieszkańców i grup bezpośrednio zainteresowanych. Osoby, które chciałby uczestniczyć w obradach Forum Zmian Klimatu powinny wysyłać swoje zgłoszenie na adres: klimat@gdansk.gda.pl, lub zarejestrować się na stronie https://evenea.pl/event/851862-1/.