Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Drugie spotkanie konsultacyjne rekomendacji Modelu na Rzecz Równego Traktowania

Od blisko roku trwają prace nad Modelem na rzecz Równego Traktowania. Ponad 100 osób, przedstawicielek i przedstawicieli różnych środowisk uczestniczyło w tych pracach. Ich efektem są rekomendacje dla polityki miejskiej. Teraz mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mogli wyrazić swoją opinię na ich temat. Drugie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w poniedziałek 7 maja o godz. 18:00 w sali suwnicowej Klubu Żak, przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.

A
A

Gdańsk jest miejscem przyjaznym, gdzie każdy może znaleźć swój dom, czuć się bezpiecznie i być szanowanym. Ceniona jest różnorodność ludzi, różnice wieku, płci, orientacji psychoseksualnej, poziomu sprawności i stanu zdrowia, pochodzenia, wyznania, światopoglądu, które wzbogacają miasto i są jego potencjałem.

Pierwsze spotkanie warsztatowe  w ramach prac nad Modelem na rzecz Równego Traktowania odbyło się 29 września 2017 roku.  W kolejnych odbywających się co miesiąc spotkaniach dyskutowano o tym jaki kształt nadać modelowi, który zawierać będzie m.in. praktyczne wskazówki dla urzędu, jednostek miejskich oraz współpracujących podmiotów w ramach polityki równościowej.

Model ma za zadanie wypracować takie rozwiązania, by planowanie usług miasta i zlecanych zadań, odbywało się z poszanowaniem praw wszystkich grup społecznych, tak by mieszkanki i mieszkańcy mogli  korzystać z gdańskiego systemu edukacji, rynku pracy czy oferty kulturalnej bez większych przeszkód. A gdy ma miejsce dyskryminacja lub przemoc, procedury Modelu ułatwią szybką i sprawną reakcję miasta i udzielenie koniecznego wsparcia.

Czas na konsultacje społeczne
W poniedziałek, 23 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne, które odbywać się będą w dwóch formach: zgłaszanie uwag w formie pisemnej oraz spotkań konsultacyjnych. Dodatkowo konsultacje prowadzone są również wewnątrz urzędu i jednostek miejskich.

Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię poprzez zgłoszenie uwag do rekomendacji Modelu. Uwagi składane są na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku w Wydziale Rozwoju Społecznego oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.
Formularz konsultacji społecznych rekomendacji Modelu na Rzecz Równego Traktowania (19.54 KB)
Rekomendacje Modelu na Rzecz Równego Traktowania (42.05 KB)

Drugą formą konsultacji są spotkania z mieszkańcami, podczas, których mogą osobiście składać propozycje i opinie do rekomendacji Modelu. Pierwsze ze spotkań odbyło się 23 kwietnia. Drugie spotkanie odbędzie się 7 maja  o godz. 18:00 w sali suwnicowej Klubu Żak, przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.

Spotkanie konsultacyjne poprowadzą liderzy i liderki grup roboczych pracujących w Modelu. Na początku zostanie zaprezentowany Model, jego cele oraz przebieg prac nad nim. Następnie przy sześciu stolikach, zgodnych z sześcioma obszarami pracy Modelu, liderzy i liderki przedstawiać będą rekomendacje dotyczące konkretnego obszaru działania miasta i zapisywać uwagi, komentarze osób uczestniczących w konsultacjach, dotyczące każdej z rekomendacji. Będzie można odwiedzić „stoliki” w zakresie poszczególnych obszarów prac modelu: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska, Zdrowie Publiczne i Sport, Kultura i Czas Wolny, Edukacja, obszar komunalny i przestrzenny złożony z Programów Operacyjnych Mobilność i Transport, Przestrzeń Publiczna oraz Infrastruktura, a także obszar gospodarczy złożony z Programów Operacyjnych Atrakcyjność Inwestycyjna oraz Przedsiębiorczość i Innowacyjność.

Konsultacje trwają do 8 maja 2018 roku.

2 spotkanie konsultacyjne
Czas na drugie spotkanie konsultacyjne
Mat.prasowe

 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy