Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dolne Miasto. Po dyskusji na temat planu miejscowego

19 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego obejmującego tereny w okolicach Akademii Muzycznej. W spotkaniu wzięło udział dziewięć osób.

A
A

Na terenie, którego dotyczy projekt planu Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej, mieści się kompleks budynków Akademii Muzycznej (w części zachodniej), zielony skwer (pomiędzy ulicami Podwale Przedmiejskie, Łąkową i Sadową) oraz budynek dawnych koszar (w części wschodniej). Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy kampusu Akademii Muzycznej oraz realizacji najważniejszych potrzeb uczelni. W związku z tym w projekcie planu zmieniono przeznaczenie terenu z usług nauki na szeroko rozumiane usługi, zwiększono parametry zabudowy oraz ustalono wskaźnik maksymalnej liczby miejsc parkingowych. Na terenach dawnych koszar, w związku z likwidacją terenów zamkniętych (wojskowych), została zniesiona strefa specjalna. Dla tego obszaru zmieniono parametry zabudowy (jej powierzchnię i wysokości), a wskaźniki parkingowe ustalono jak dla strefy ograniczonego parkowania B. Zapisy te umożliwią modernizację i rozbudowę obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych.

Parametry zabudowy

Pytania, które padły podczas dyskusji publicznej, koncentrowały się wokół parametrów, głównie wokół wysokości zabudowy usługowej, która może powstać w sąsiedztwie zabytkowych koszar. Wysokość ustalona w projekcie planu wynika z uzgodnień konserwatorskich i jest dostosowana do wysokości zabudowań historycznych. Podczas spotkania pojawiły się głosy postulujące zarówno jej podwyższenie (właściciel działki), jak i obniżenie (właściciel sąsiednich terenów). Padła nawet propozycja wprowadzenia całkowitego zakazu nowej zabudowy usługowej w sąsiedztwie realizowanego zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Sadowa”. Pytano również o ustaloną linię zabudowy. Projektanci wyjaśnili, że jej przebieg jest zgodny z przepisami i także wynika z ustaleń konserwatorskich. Zainteresowanie wzbudziła możliwość modernizacji ulicy Łąkowej, przy zachowaniu jej dotychczasowej nawierzchni. Projektanci zapewnili, że historyczny bruk został w planie objęty ochroną.

Wyłożenie planu – do 31 lipca

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 lipca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/dolne-miasto-rejon-akademii-muzycznej oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska