Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Blisko trzy i pół miliona złotych dotacji na ratowanie zabytków

Od 2005 roku Gdańsk udziela dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach podmiotom zewnętrznym. Do dziś przekazano na ten cel ponad 26 milionów złotych, a kolejna kwota – 3 398 175 zł trafi do wnioskodawców w tym roku (to blisko milion więcej niż w roku ubiegłym!). Po podjęciu uchwały przez Radnych Miasta Gdańska na majowej sesji, łącznie przyznanych zostało 20 dotacji (o trzy więcej niż rok temu).

A
A

O dotacje mogli ubiegać się wszyscy uprawnieni właściciele zabytkowych obiektów. Wnioski rozpatrzone zostały przez specjalną komisję, powołaną przez Prezydenta Miasta Gdańska, a której przewodniczy zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków Janusz Tarnacki. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podjęła Rada Miasta Gdańska podczas majowej sesji.

Podstawą udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku jest obecnie uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 roku. Miasto udziela dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i posiadającym tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Warto podkreślić, że dotacje miejskie na ratowanie zabytków są bezzwrotne. Pomoc miasta staje się także często argumentem w ubieganiu się o dodatkowe dofinansowanie w innych instytucjach do tego uprawnionych. Dzięki dotacjom gminnym, widoczny jest na przestrzeni lat znaczny wzrost inwestycji w obiektach zabytkowych, przyczyniający się do poprawy ich wizerunku – czyli także poprawy przestrzeni publicznej w mieście.

 

Wpłynęło 28 wniosków – przyznano 20 dotacji

W tym roku pieniądze trafią do dwudziestu podmiotów, czyli trzech więcej niż rok temu. Wpłynęło łącznie dwadzieścia osiem wniosków o dotacje, siedem odrzucono z przyczyn formalnych, a jeden wniosek z przyczyn merytorycznych. Dofinansowanie przyznano osobom prawnym kościoła, wspólnotom mieszkaniowym i podmiotom prywatnym. Najniższa dotacja wyniosła 20 000 złtoych, a otrzymał ją Maciej Rocławski na prace konserwatorsko-remontowe czterech okien skrzynkowych na poddaszu (dwa okna elewacji zachodniej i dwa okna elewacji północnej) oraz prace konserwatorskie sześciu okiennic (dwie okiennice elewacji zachodniej i cztery okiennice elewacji północnej) budynku przy ul. Wolności 25 w Gdańsku.

Najwyższą dotację w wyniku procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie otrzymała Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na prace konserwatorsko-remontowe elewacji kościoła i klasztoru oraz murów ceglanych wewnątrz refektarza zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – tu dotacja wyniosła 460 000 zł. Poza wspomnianą procedurą przyznano 398 175 zł na prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku. Pełną listę pozytywnie rozpatrzonych wniosków prezentujemy poniżej.

 

Blisko 29,5 miliona złotych w trzynaście lat

Zmiana przepisów prawnych, która przed laty umożliwiła samorządom udzielanie pomocy finansowej na rzecz ratowania lokalnych zabytków, przyczyniła się w znaczący sposób do poprawy ich stanu technicznego i estetycznego. Krąg podmiotów został również rozszerzony: wspólnoty mieszkaniowe czy właściciele prywatni są obecnie na równi traktowani z pozostałymi podmiotami. Niezależnie od statusu wnioskodawców poziom przyznawanych dotacji uzależniony jest od wartości zabytkowych obiektu i może wynosić do 50 % lub do 75 %.

W latach 2005-2018 udzielone zostały dotacje w łącznej wysokości 29 478 207 złotych, w tym 820 tysięcy złotych przekazanych Gminie Miasta Gdańska jako pomoc międzygminna na rzecz kościoła p.w. św. Katarzyny.

 

Oto pełna lista przyznanych dotacji:

 

Polski Związek Wędkarski, Okręg w Gdańsku

Mały Młyn, prace budowlane związane z remontem dachu, w tym wykonanie nowego opierzenia i orynnowania Małego Młyna zlokalizowanego przy ul. Rajskiej 2 w Gdańsku

200 000 zł

 

Klub Wysokogórski Trójmiasto

Baszta Biała, prace konserwatorsko-remontowe murów ceglanych i tynków zewnętrznych Baszty Białej w Gdańsku

100 000 zł

 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)

Willa ul. Malczewskiego 144, prace konserwatorsko-remontowe w obrębie ścian wewnętrznych, stropów i stolarki wewnętrznej budynku przy ul. Malczewskiego 144 w Gdańsku

180 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Bosko

Prospekt organowy w kościele św. Jana Bosko, prace konserwatorskie organów w kościele p.w. św. Jana Bosko w Gdańsku-Oruni - etap II (instrument organowy)

80 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Bosko

Kościół św. Jana Bosko, prace konserwatorskie drzwi i wiatrołapu głównego wejścia oraz zwieńczenie portalu w formie ślepego maswerku kościoła św. Jana Bosko

25 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha,

Kościół św. Wojciecha, Prace konserwatorsko- remontowe więźby dachowej i pokrycia dachowego korpusu głównego i prezbiterium kościoła św. Wojciecha w Gdańsku

265 000 zł

 

Parafia Prawosławna św. Mikołaja

Katedra Prawosławna św. Mikołaja, prace konserwatorsko-remontowe elewacji frontowej- północnej wraz z ceglanym wątkiem bocznych elewacji wysuniętego wejścia głównego oraz prace konserwatorskie stolarki drzwiowej od strony południowej i wschodniej (stolarka drzwiowa w podcieniu arkadowym od północnej strony) w budynku Katedry Prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku

40 000 zł

 

Klasztor O.O. Karmelitów

Kościół św. Katarzyny, prace konserwatorsko- remontowe elewacji wschodniej naw północnej i południowej prezbiterium kościoła św. Katarzyny w Gdańsku

250 000 zł

 

Prowincją Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni)

Kościół św. Elżbiety, prace konserwatorsko-remontowe elewacji prezbiterium kościoła św. Elżbiety Węgierskiej w Gdańsku

130 000 zł

 

Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Zespół kościoła św. Józefa, prace konserwatorsko- remontowe elewacji kościoła i klasztoru oraz murów ceglanych wewnątrz refektarza (prowadzone w ramach projektu pn. Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej- zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku - poprzez prace konserwatorskie i renowację)

460 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Franciszka z Asyżu

Kościół św. Franciszka z Asyżu, prace budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego nad nawami bocznymi elewacji południowej oraz przedsionkami od frontu wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową w kościele św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku

200 000 zł

 

Klasztor O.O. Franciszkanów

Kościół Świętej Trójcy, prace konserwatorsko-remontowe elewacji południowej prezbiterium kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku wraz z konserwacją dwóch okien

300 000 zł

 

Parafia Polskokatolicka p.w. Bożego Ciała

Obraz plafonowy „Przyjście Zbawiciela Świata”, prace konserwatorskie przy obrazie plafonowym „Przyjście Zbawiciela Świata” znajdującym się w kościele Bożego Ciała w Gdańsku

200 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary

Kościół św. Barbary, prace konserwatorsko- remontowe elewacji wschodniej kościoła św. Barbary w Gdańsku

150 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

Kościół Mariacki, prace rekonstrukcyjne bliźniaczego sklepienia gwieździstego w kruchcie wieży kościoła oraz prace konserwatorsko-remontowe wewnętrznej strony szczytów w obszarze poddasza transeptu i prezbiterium (W4, W7 i W8) Kościoła Mariackiego w Gdańsku

398 175 zł

 

Anna Kienitz

willa przy ul. Wita Stwosza 100, prace budowlane związane z remontem dachu, izolacją oraz ganku willi przy ul. Wita Stwosza 100 w Gdańsku

120 000 zł

 

Maciej Rocławski

budynek przy ul. Wolności 25, prace konserwatorsko-remontowe czterech okien skrzynkowych na poddaszu (dwa okna elewacji zachodniej i dwa okna elewacji północnej) oraz prace konserwatorskie sześciu okiennic (dwie okiennice elewacji zachodniej i cztery okiennice elewacji północnej) budynku przy ul. Wolności 25 w Gdańsku

20 000 zł

 

Wspólnota Mieszkaniowa Piwna 16

Kamienica Piwna 16, prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej i południowej kamienicy przy ul. Piwnej 16 w Gdańsku

70 000 zł

 

Wspólnota Mieszkaniowa Boh. Getta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4

Kamienica Boh. Getta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4, prace budowlane związane z remontem dachu kamienicy przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4 w Gdańsku- Wrzeszczu- etap II

30 000 zł

 

Wspólnota Mieszkaniowa Stary Rynek Oliwski 8

Budynek przy ul. Stary Rynek Oliwski 8, prace budowlane związane z remontem dachu budynku przy ul. Stary Rynek Oliwski 8

180 000 zł

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy