Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Aniołki. Po dyskusji na temat planu miejscowego

7 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Aniołki – rejon ulicy Wroniej. W spotkaniu wzięły udział trzy osoby.

A
A

Projekt planu miejscowego Aniołki – rejon ulicy Wroniej dotyczy obszaru, który znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Pięć budynków stanowi pozostałość zabudowy ryglowej z XIX wieku i jest wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Projekt został sporządzony w celu zachowania i odtworzenia historycznego układu przestrzennego. Plan precyzuje przedmiot i zakres ochrony zabytków, a dla nowo powstających obiektów ustala parametry nawiązujące do dawnej kompozycji architektoniczno-urbanistycznej. W projekcie dopuszczono łączenie budynków, ale wyłącznie w formie przeszklonych, niskich łączników. Dla większości terenów ustalono przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe. Celem sporządzenia planu jest także wykreowanie w rejonie wejścia do lasu na Wroniej Górce atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Teren ten przeznaczono pod zieleń urządzoną i zalecono przebieg ciągu pieszego łączącego ulicę Wronią ze schodami prowadzącymi do punktu widokowego.

Aniolki Wronia mpzp
Aniolki Wronia mpzp
BRG

Nowa zabudowa w dawnym stylu

Uczestników dyskusji interesowała przede wszystkim forma przyszłej zabudowy. Istotna okazała się zwłaszcza kwestia odtworzenia zabudowy historycznej. Taki zamysł przyświecał też autorom projektu. W planie zawarto szereg zapisów ustalających obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz określających jej parametry – m.in. gabaryty bryły, kształt i pokrycie dachu, kompozycję, kolorystykę i materiał elewacji. W efekcie nowe budynki, które powstaną w sąsiedztwie zabytków, będą tworzyć z nimi kompozycyjną całość. W trakcie spotkania pytano również o możliwość budowy werand. Przedstawiciele okolicznych mieszkańców, którzy wzięli udział w dyskusji, chcieliby, aby werandy były obowiązkowym elementem nowych budynków. Byłoby to jednak sprzeczne z charakterem starej zabudowy – nie wszystkie domy istniejące dawniej w tym miejscu posiadały werandy. Zatem zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budowa werand została dopuszczona – ale nie wymuszona – w osi elewacji. Wykluczone zostały natomiast lukarny i balkony. Obecna podczas dyskusji przedstawicielka Rady Dzielnicy Aniołki wyraziła aprobatę dla zaproponowanych rozwiązań i podziękowała za przystąpienie do sporządzenia planu.

 

Wyłożenie planu - do 3 lipca

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 3 lipca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/aniolki-rejon-ulicy-wroniej oraz na bip.brg.gda.pl.

 

Zgłaszanie uwag – do 17 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 17 lipca 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

 

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska