PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rejestracja urodzenia dziecka

Rejestracja urodzenia dziecka
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj, aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Zgłoszenie urodzenia przez internet

Dokumenty po rejestracji noworodka za pośrednictwem platformy ePUAP wydawane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku

ul. Partyzantów 74, na sali obsługi na stanowiskach 17 i 18.

 

Wymagane dokumenty:

W przypadku gdy rodzice dziecka są małżeństwem

 • Dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie dziecka

Cudzoziemcy, którzy zawarli związek małżeński poza granicami Polski, przy rejestracji dziecka przedstawiają oryginalny (niezalaminowany) odpis aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Bez względu na stan cywilny rodziców będących cudzoziemcami, aby akt urodzenia dziecka zawierał wszystkie wymagane dane, niezbędne jest okazanie aktów urodzenia rodziców wraz z tłumaczeniem. Niekompletny akt może być uzupełniony w przyszłości, jednak wiąże się to z opłatą skarbową w wysokości 39 PLN.

W przypadku gdy matka dziecka jest panną

 1. Jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka – dowód osobisty lub paszport matki dziecka
 2. Jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem – dowód osobisty lub paszport ojca dziecka
 3. Jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa – dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców dziecka
 4. W pozostałych przypadkach - dowód osobisty lub paszport przedstawiciela ustawowego lub opiekuna matki, a gdy działa ona przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika*

  *Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imię (imiona) dziecka, jakie mają być wpisane do aktu urodzenia.

W przypadku gdy matka dziecka jest po rozwodzie

 1. Jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka – dokument tożsamości matki dziecka

 2. Jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem – dokument tożsamości ojca dziecka
 3. Jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa** – dokumenty tożsamości obojga rodziców dziecka

  ** Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji - domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

Opłaty:

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwiania:

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka. Karta urodzenia dziecka przekazywana jest do urzędu stanu cywilnego bezpośrednio przez szpital/oddział noworodków, w terminie 3 dni od dnia urodzenia dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
 • matka dziecka, która ukończyła 16 lat, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • ojciec dziecka – jeżeli uznał ojcostwo dziecka po jego poczęciu, a przed narodzeniem dziecka
 • ojciec dziecka – jeżeli zgłosi się w USC do rejestracji dziecka wraz z matką dziecka i jednocześnie złoży przed Kierownikiem USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa
 • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

Zgłoszenia urodzenia dziecka matka może dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

Terminy

 • Zgłoszenia urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia
 • Zgłoszenia urodzenia dziecka martwego należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia katy martwego urodzenia

Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Dla dzieci urodzonych w Gdańsku jest to:

Urząd Stanu Cywilnego - Referat Urodzeń i Zgonów
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

stanowisko 17 i 18

tel. 58 323 69 10, 58 323 69 31

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Gdańsku - Urząd Stanu Cywilnego
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
e-mail: usc@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2022.1681 j.t.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 j.t.)

Inne informacje:

 • Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
 • Kierownik USC rejestrując noworodka nadaje mu numer PESEL oraz dokonuje zameldowania dziecka.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.       Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy 
ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę 
w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada 
za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można 
się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku można skontaktować się pisemnie poprzez adres email usc@gdansk.gda.pl

lub ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, 
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl,
lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@gdansk.gda.pl.

 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie 
  do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków
  przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego
  na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej 
  lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL.  

 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia 
i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo 
o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane 
do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim 
Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa
 i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia 
lub nazwiska.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.