Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury).
  2. Załączniki wymienione we wniosku (kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału Rozwoju Społecznego przyjmującego wniosek).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca danego roku. Kapituła Stypendialna rozpatruje wnioski w ciągu miesiąca od daty upłynięcia terminu ich składania. Informacja o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium przekazywana jest kandydatom poprzez e-mail. W pierwszej połowie września odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom przez Prezydenta Miasta Gdańska. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych po podpisaniu przez stypendystę umowy stypendialnej (wzór umowy stanowi załącznik do procedury). Sprawozdanie ze stypendium należy przedłożyć Kapitule Stypendialnej za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Społecznego w terminie do 31 lipca następnego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 (główny budynek Urzędu Miejskiego) ul. Nowe Ogrody 8/12 (pok. 40)

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Szkół, ul. Kartuska 5, pok. 313, godz. 8.00-16.00, tel. 58 323 68 60

 

Tryb odwoławczy:

Decyzja Kapituły Stypendialnej o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna, odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XLVIII/1351/10 z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita, z późniejszymi zmianami,
  • Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska Nr 888/08 z dnia 1 lipca 2008 r. zmieniające nr 445/06 z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Stypendialnej przyznającej stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita oraz Zarządzenie zmieniające,
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 973/10 z 12.07.2010 r.w sprawie ustalenia wysokości stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. D. G. Fahrenheita.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Procedura w języku migowym