PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Szkół

Referat Szkół
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

p.o. Kierownika: Magdalena Lidzbarska
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
III, piętro pokój nr 310
tel.: (+48 58) 526 80 24
e-mail: magdalena.lidzbarska@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół prowadzonych przez Miasto, w tym ustalanie sieci szkół oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
 • sprawowanie nadzoru nad polityką kadrową w szkołach,będących w zakresie zadań Referatu,
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw szczególnych udzielanych dyrektorom szkół prowadzonych przez Miasto,
 • koordynowanie procesu rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto oraz inne podmioty,
 • gromadzenie informacji z zakresu rekrutacji do szkół niepublicznych,
 • prowadzenie procesów zakładania lub likwidacji szkół prowadzonych przez Miasto,
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na zakładanie publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto,
 • dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników,
 • przyznawanie stypendiów uczniom i studentom,
 • monitorowanie konkursów szkolnych,
 • wydawanie skierowań dla uczniów z niepełnosprawnościami do szkół specjalnych,
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej w zakresie zadań Referatu,
 • kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją lekcji religii przez związki wyznaniowe i kościoły inne niż kościół katolicki,
 • koordynowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego realizowanego przez jednostki oświatowe,
 • obsługa programu stosowanego do rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto w zakresie zadań Referatu,
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie wypłaty jednorazowej dotacji z tytułu: uzyskania przez ucznia świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zdania
  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • ustalanie z dyrektorami szkół prowadzonych przez Miasto wysokości opłat za posiłki,
 • kierowanie nieletnich do placówek resocjalizacyjnych,
 • weryfikacja merytoryczna projektów i inicjatyw rad dzielnic realizowanych przez jednostki nadzorowane przez Wydział,
 • ocena merytoryczna projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.