PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Rozliczeń Projektów

Referat Rozliczeń Projektów
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Anna Fydrych
ul. Kartuska 5
pokój nr 402
tel.: +48 58 526 80 32
fax: +48 58 526 80 01
e-mail: anna.fydrych@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

 • realizacja procesu rozliczania środków finansowych, pozyskanych ze źródeł funduszy Unii Europejskiej lub z zewnętrznych źródeł krajowych poprzez:
  • uzyskanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby wniosków o płatność,
  • przygotowywanie niezbędnych załączników do wniosków o płatność,
  • złożenie w odpowiednich instytucjach skompletowanych wniosków o płatność, w tym: dla zaliczek na poczet wydatków planowanych oraz o refundację wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów,
 • opracowywanie standardowych procedur dla projektów inwestycyjnych korzystających z dofinansowania z funduszy unijnych oraz ze źródeł zewnętrznych,
 • monitoring realizacji działań promocyjnych dotyczących projektów i źródeł ich finansowania,
 • koordynacja działań związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do alokacji i rozliczenia pożyczek zaciągniętych na finansowanie lub prefinansowanie projektów inwestycyjnych,
 • monitorowanie realizacji planu wystąpień o środki unijne i zewnętrzne,
 • prowadzenie ewidencji środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,
 • współudział w przygotowywaniu i aktualizacji strategii rozwoju Miasta oraz jej programów operacyjnych,
 • współudział w procesie pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie liniowych i kubaturowych projektów inwestycyjnych ze źródeł funduszy Unii Europejskiej lub z zewnętrznych źródeł krajowych poprzez pomoc w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej,
 • imonitoring harmonogramu planowanych konkursów o dofinansowanie z funduszy unijnych dla projektów inwestycyjnych,
 • współudział w przygotowywaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych dla regionu i metropolii,
 • współpraca z sekretariatem Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa pomorskiego