Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Przyrody i Rolnictwa

A
A

p.o. Kierownik: Aleksandra Woźnicka
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk
pokój nr 2
tel.: +48 58 768 82 33

e-mail: aleksandra.woznicka@gdansk.gda.pl

 • udział w realizacji polityki ekologicznej w zakresie rolnictwa, przyrody i leśnictwa, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony przyrody i kształtowania terenów zieleni,
 • wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz rolników, w tym:
  • wystawianie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie,
  • opiniowanie wniosków o zmniejszenie lub zaniechanie poboru podatku rolnego,
  • wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego dla celów notarialnych,
  • kontrola obowiązkowego ubezpieczenia budynków i OC w gospodarstwach rolnych,
  • opiniowanie wniosków na dzierżawę gruntów rolnych należących do Miasta,
  • nadzór nad gruntami rolnymi pod kątem upraw maku i konopi włóknistych,
  • występowanie o dotację celową oraz wydawanie decyzji administracyjnych o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji,
  • uczestnictwo w pracach Komisji do szacowania strat w plonach i gospodarstwach rolników powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
 • przeprowadzanie spisów rolnych,
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt,
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu danych w wykazie o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie w zakresie pracy Referatu,
 • wykonywanie zadań z zakresu łowiectwa, w tym:
  • współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich z dzierżawcami/zarządcami obwodów łowieckich i nadleśnictwem,
  • opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich polnych,
  • rozliczanie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
  • wydawanie decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
  • opiniowanie rocznych planów łowieckich sporządzonych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
  • przyjmowanie zgłoszeń szkód w uprawach i płodach rolnych w celu komisyjnego szacowania szkód,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • realizowanie działań z zakresu zieleni, w tym: prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem, utrzymaniem oraz sprawowaniem nadzoru nad pomnikami przyrody, stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi i zespołami przyrodniczo - krajobrazowymi,
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie pracy Referatu,
 • wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją lasu;