Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Przyrody i Rolnictwa

A
A

Kierownik: Eliza Fludra
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk
pokój nr 2
tel.: +48 58 768 82 33

e-mail: eliza.fludra@gdansk.gda.pl

 • realizacja polityki ekologicznej w zakresie rolnictwa, przyrody i leśnictwa, w tym:
  • dokarmianie dzikich ptaków
  • budki dla kotów
  • czynna ochrona płazów
 • obsługa administracyjna rolników, w tym:
  • wystawianie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie,
  • opiniowanie wniosków o zmniejszenie lub zaniechanie poboru podatku rolnego,
  • wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego dla celów notarialnych,
  • wydawanie decyzji o zwrocie podatku VAT dla rolników za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych na wypłaty zwrotu VAT za paliwo dla rolników
  • wystawianie zaświadczeń o rolniczym charakterze działki,
 • kontrola obowiązkowego ubezpieczenia budynków i OC w gospodarstwach rolnych,
 • prowadzanie spisów rolnych,
 • kontrola gruntów rolnych pod kątem uprawy maku,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 • nadzór administracyjny nad łowiectwem, w tym:
  • rozliczanie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
  • wydawanie decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
  • opiniowanie rocznych planów łowieckich,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa i Miasta w tym:
  • nadzór nad realizacją polityki ekologicznej w odniesieniu do lasów,
  • zlecanie inwentaryzacji i planów urządzania lasów prywatnych,
  • zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,
  • uznawanie gruntów leśnych za lasy ochronne,
  • nadzór nad gospodarką leśną oraz wydawanie decyzji o wyrębie na terenie lasów nie będących własnością Skarbu Państwa i Miasta,
 • działania w zakresie rozwoju terenów zieleni, w tym:
  • opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji finansowej na urządzanie terenów zieleni,
  • obejmowanie ochroną prawną cennych obiektów przyrody,
  • nadzór nad realizacją zadań na terenach prawnie chronionych
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących usuwania zieleni,
  • nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew i krzewów,
  • ocena przedsięwzięć realizowanych na obszarze Natura 2000 i w jego sąsiedztwie,
  • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji w zakresie ochrony istniejącej zieleni na etapie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę,
 • prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • wyłączenia gruntów rolnych z produkcji;