Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Przyrody i Rolnictwa

A
A

p.o. Kierownik: Aleksandra Woźnicka
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk
pokój nr 2
tel.: +48 58 768 82 36

e-mail: aleksandra.woznicka@gdansk.gda.pl

 • udział w realizacji polityki ekologicznej w zakresie przyrody, rolnictwa w tym:
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony przyrody i kształtowania terenów zieleni,
  • opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji finansowej na urządzenie terenów zieleni przez podmioty wymienione w tiret pierwsze oraz udzielanie i rozliczanie przyznanych dotacji,
 • prowadzenie zadań z zakresu zieleni, w tym:
  • wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów,
  • rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • przeprowadzanie kontroli realizacji nasadzeń rekompensujących orzeczonych w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, w tym wydawanie decyzji,
  • rozpatrywanie zgłoszeń złomów/wywrotów,
  • rozpatrywanie zgłoszeń zniszczenia lub wycinki zieleni bez wymaganych dokumentów, w tym wydawanie decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężne,
  • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem, utrzymaniem oraz sprawowaniem nadzoru nad pomnikami przyrody,
 • prowadzenie zadań z zakresu rolnictwa, w tym:
  • wystawianie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie,
  • opiniowanie wniosków o zmniejszenie lub zaniechanie poboru podatku rolnego,
  • wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  • kontrola obowiązkowego ubezpieczenia budynków i OC w gospodarstwach rolnych,
  • nadzór nad gruntami rolnymi pod kątem upraw maku i konopi włóknistych,
  • wydawanie decyzji zezwalającej na uprawę maku lub konopi włóknistych
  • występowanie o dotację celową oraz wydawanie decyzji administracyjnych o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji,
  • organizowanie prac Komisji do szacowania strat w plonach i gospodarstwach rolników powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
   udział w prowadzonych przez GUS spisach rolnych,
  • organizowanie wyborów do Izb Rolniczych,
 • prowadzenie zadań z zakresu łowiectwa, w tym:
  • współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich z dzierżawcami/zarządcami obwodów łowieckich i nadleśnictwem,
   opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich polnych,
  • rozliczanie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
  • wydawanie decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
  • opiniowanie rocznych planów łowieckich sporządzonych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
  • przyjmowanie zgłoszeń szkód w uprawach i płodach rolnych w celu komisyjnego szacowania szkód,
 • prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, w tym wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 •  wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją lasu,
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie pracy Referatu,
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu danych w wykazie o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie w zakresie pracy Referatu.