PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Referat Organizacji i Kontroli

Referat Organizacji i Kontroli
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Magdalena Goździela
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
IV piętro, pokój nr 410
tel.: (+48 58) 323 67 26
e-mail: magdalena.gozdziela@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

  • budowanie systemowych relacji, monitorowanie i wspieranie realizacji zadań przez jednostki organizacyjne obszaru edukacji, w tym opracowywanie dokumentacji,
  • koordynowanie i prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości Wydziału,
  • podejmowanie działań związanych z realizacją kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych,
  • przeprowadzanie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez jednostki oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż Miasto,
  • przeprowadzanie kontroli finansowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub bez podstawy prawnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto.