Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Księgowości Majątkowej i Dotacji

A
A

Kierownik: Irena Cur
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 122
tel.: +48 58 323 61 22
e-mail: wf@gdansk.gda.pl

Zadania referatu:

 • obsługa finansowa Urzędu w zakresie wydatków majątkowych, oraz wydatków bieżących - dotacji, w tym:
  • kontrola zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,
  • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,
  • realizacja płatności w formie: gotówkowej i bezgotówkowej,
 • sporządzanie  rejestru zakupów dla Urzędu Miejskiego w zakresie podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, dotyczącego wydatków majątkowych,
 • obsługa księgowa prowadzonych inwestycji, modernizacji i zakupów majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w szczególności:
  • ewidencja nakładów inwestycyjnych,
  • finansowe rozliczenie zakończonych inwestycji,
 • obsługa księgowa przekazywanych dotacji,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowego majątku Miasta, w tym:
  • środków trwałych,
  • pozostałych środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych,
 • naliczanie umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych,
 • aktualizacja wyceny środków trwałych,
 • przekazywanie dotacji,
 • realizacja płatności z tytułu nabycia długoterminowych aktywów finansowych (akcje, udziały),
 •  prowadzenie ewidencji księgowej finansowego majątku trwałego (akcje, udziały),
 •  rozliczanie okresowej inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie:
  • wydatków majątkowych,
  • wydatków realizowanych ze środków pomocowych,
  • wydatków strukturalnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych:
  • bilansu w części dotyczącej Referatu,
  • rachunku zysków i strat w części dotyczącej Referatu,
  • zestawienia zmian funduszu Urzędu,
 • sporządzanie sprawozdania o stanie mienia komunalnego Urzędu,
 • sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących środków trwałych.